ก.ล.ต. เปิดเฮียริ่งปรับเกณฑ์เก็บหลักฐานประกอบ ธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล อย่างน้อย 5 ปี

155
ก.ล.ต. ธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล

ก.ล.ต. เปิดเฮียริ่งปรับเกณฑ์จัดเก็บหลักฐานประกอบ ธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล ผู้ประกอบธุรกิจต้องจัดเก็บไว้อย่างน้อย 5 ปี ในช่วง 2 ปีแรก ต้องจัดเก็บในลักษณะที่พร้อมให้ ก.ล.ต. เรียกดูหรือตรวจสอบได้ทันที

วันพุธที่ 15 พฤษภาคม 2567 ก.ล.ต. มีแนวคิดในการปรับปรุงหลักเกณฑ์ด้านการจัดเก็บหลักฐานเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลเพิ่มเติม เพื่อให้มีข้อมูลที่ถูกต้อง ครบถ้วน และเป็นปัจจุบัน สำหรับนำมาใช้ในการตรวจสอบและกำกับดูแลได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทันต่อสถานการณ์ ส่งเสริมความเชื่อมั่นต่อธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลของไทยมากยิ่งขึ้น

ตามที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ได้กำหนดหลักเกณฑ์การจัดการและจัดเก็บข้อมูลเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลไว้เมื่อปี 2561* นั้น ก.ล.ต. เห็นว่า ควรปรับปรุงหลักเกณฑ์ดังกล่าว เพื่อการจัดเก็บหลักฐานของผู้ประกอบธุรกิจครอบคลุมการเก็บรักษาทรัพย์สินของลูกค้า และการทำธุรกรรมเกี่ยวกับการจัดการลงทุนได้อย่างถูกต้อง ครบถ้วน และเป็นปัจจุบัน และเพื่อให้ ก.ล.ต. มีข้อมูลเพียงพอในการติดตามและตรวจสอบความเสี่ยงในการประกอบธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพและทันต่อสถานการณ์ รวมทั้งช่วยให้เกิดความเชื่อมั่นให้กับผู้เกี่ยวข้องมากยิ่งขึ้น

ก.ล.ต. จึงเปิดรับฟังความคิดเห็นต่อการปรับปรุงหลักเกณฑ์การจัดการและจัดเก็บข้อมูลเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล ให้จัดเก็บหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจดังกล่าวเพิ่มเติม โดยมีสาระสำคัญ ดังนี้

1) ผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลต้องจัดเก็บหลักฐานการเก็บรักษาเงินของลูกค้าที่ออกโดยธนาคารผู้รับฝาก และหลักฐานการเก็บรักษาสินทรัพย์ดิจิทัลของลูกค้าที่ออกโดยผู้ให้บริการรับฝากสินทรัพย์ดิจิทัลที่สามารถให้บริการได้ตามกฎหมาย

2) ในการจัดการลงทุนสินทรัพย์ดิจิทัล ผู้จัดการเงินทุนต้องจัดเก็บหลักฐานการทำธุรกรรมใด ๆ เกี่ยวกับการจัดการลงทุนสินทรัพย์ดิจิทัล เช่น หลักฐานเกี่ยวกับการพิจารณาและตัดสินใจลงทุนในสินทรัพย์ดิจิทัล

พร้อมกันนี้ ผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลต้องจัดเก็บข้อมูลตามที่กำหนดให้ถูกต้อง ครบถ้วน และเป็นปัจจุบัน โดยต้องจัดเก็บไว้อย่างน้อย 5 ปี และในช่วง 2 ปีแรก ต้องจัดเก็บในลักษณะที่พร้อมให้ ก.ล.ต. เรียกดูหรือตรวจสอบได้ทันที

ทั้งนี้ ก.ล.ต. ได้เผยแพร่เอกสารรับฟังความคิดเห็นหลักการและร่างประกาศในเรื่องดังกล่าวไว้ที่เว็บไซต์ ก.ล.ต. https://www.sec.or.th/TH/Pages/PB_Detail.aspx?SECID=989 และระบบกลางทางกฎหมาย https://law.go.th/listeningDetail?survey_id=Mzc3M0RHQV9MQVdfRlJPTlRFTkQ= ผู้ที่เกี่ยวข้องและผู้สนใจสามารถแสดงความคิดเห็นได้ที่เว็บไซต์ หรือทาง e-mail: wongsakorn@sec.or.th หรือ dpsec@sec.or.th จนถึงวันที่ 30 พฤษภาคม 2567