ตลท. ขึ้นเครื่องหมาย SP, CS “HYDRO-ITD-SBNEXT” กรณีผู้สอบบัญชีไม่ให้ข้อสรุปต่องบการเงิน

299

ตลท. ขึ้นเครื่องหมาย SP, CS “HYDRO-ITD-SBNEXT” กรณีผู้สอบบัญชีไม่ให้ข้อสรุปต่องบการเงิน สิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค. 67 โดยจะต้องซื้อด้วยบัญชี Cash Balance

วันที่ 16 พฤษภาคม 2567 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) ขึ้นเครื่องหมาย SP, CS หลักทรัพย์ของ HYDRO ITD และ SBNEXT กรณีผู้สอบบัญชีไม่ให้ข้อสรุปต่องบการเงิน สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2567 โดยมีรายละเอียดดังนี้

โดย ตลท.ขึ้นเครื่องหมาย SP หลักทรัพย์ของบริษัท ไฮโดรเท็ค จำกัด (มหาชน) (HYDRO) บริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ จำกัด (มหาชน) (ITD) และบริษัท สบาย คอนเน็กซ์ เทค จำกัด (มหาชน) (SBNEXT) ในวันที่ 16 พฤษภาคม 2567 เนื่องจากผู้สอบบัญชีไม่ให้ข้อสรุปต่องบการเงินของบริษัท ซึ่งสำนักงาน ก.ล.ต.อาจสั่งการให้บริษัทแก้ไขงบการเงินได้

ขณะที่ใน วันที่ 17 พฤษภาคม 2567 ปลดเครื่องหมาย SP หลักทรัพย์ของ HYDRO ITD และ SBNEXT เนื่องจากได้นำส่งงบการเงินที่ผู้สอบบัญชีไม่ให้ข้อสรุป ซึ่งตลาดหลักทรัพย์ฯ ขึ้น SP 1 วัน (วันที่ 16 พ.ค.67) เพื่อให้ผู้ลงทุนได้ศึกษาความเห็นของผู้สอบบัญชีประกอบกับตัวเลขในงบการเงินและหมายเหตุประกอบงบการเงิน

ขณะเดียวกันในวันที่ 17 พฤษภาคม 2567 ขึ้นเครื่องหมาย CS หลักทรัพย์ HYDRO และ SBNEXT เนื่องจากผู้สอบบัญชีไม่แสดงความเห็นสำหรับงบการเงิน ไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2567

นอกจากนี้ตลาดหลักทรัพย์ฯ ยังคงเครื่องหมาย CS หลักทรัพย์ของ ITD ต่อไป ทั้งนี้ ITD ถูกขึ้นเครื่องหมาย CS ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2567 กรณีผู้สอบไม่แสดงความเห็นต่องบการเงินประจำปี 2566

ทั้งนี้หลักทรัพย์ที่ถูกขึ้นเครื่องหมายข้างต้น จะต้องซื้อด้วยบัญชี Cash Balance (คือ สมาชิกต้องดำเนินการให้ลูกค้าวางเงินสดไว้ล่วงหน้ากับสมาชิกเต็มจำนวนก่อนซื้อหลักทรัพย์นั้น) ตั้งแต่วันที่ขึ้นเครื่องหมายเป็นต้นไป
จนกว่าจะแก้เหตุดังกล่าวได้

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง