ธอส.เล็งชง ครม.ขยายกรอบวงเงิน “สินเชื่อบ้าน Happy Home” บ้านไม่เกิน 3 ล้าน

696
ธอส.

ธอส.เล็งชง ครม.ขยายกรอบวงเงิน “สินเชื่อบ้าน Happy Home” ยอดขอสินเชื่อ Reverse Mortgage สะสมอยู่ที่ประมาณ 109 ล้านบาท

นางภานิณี มโนสันติ์ รองกรรมการผู้จัดการ กลุ่มงานสินเชื่อ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) กล่าวว่า ธนาคารได้ดำเนินการตามนโยบายรัฐบาลและกระทรวงการคลัง ในการสนับสนุนคนไทย

และโดยเฉพาะอย่างยิ่งกลุ่มผู้มีรายได้น้อย และประชาชนกลุ่มเปราะบาง อาทิ ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ขาดโอกาสในด้านต่าง ๆ ให้ได้มีที่อยู่อาศัยเป็นของตนเองมากขึ้น ด้วยการจัดทำสินเชื่อบ้านอัตราดอกเบี้ยต่ำอย่างต่อเนื่อง อาทิ

สินเชื่อบ้าน Happy Home

สำหรับการซื้อที่อยู่อาศัยที่มีราคาไม่เกิน 3 ล้านบาท อัตราดอกเบี้ยคงที่ 5 ปีแรก 3.00% ต่อปี กรอบวงเงิน 1 หมื่นล้านบาทปัจจุบันมีลูกค้าขอรับรหัสเข้าร่วมโครงการ ผ่าน Mobile Application : GHB ALL GEN แล้ว จำนวน 11,923 ราย คิดเป็นวงเงินสินเชื่อ 21,461 ล้านบาท และได้รับอนุมัติสินเชื่อแล้ว 4,741 ล้านบาท

ขณะนี้ธนาคารเตรียมขยายกรอบวงเงิน โดยประมาณการว่าวงเงินจะใกล้เต็มในปี 2567 แต่ระยะเวลาของโครงการนี้สิ้นสุดปี 2568 หากกรอบวงเงินเต็มก่อน อาจขอความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี (ครม.) เพื่อขยายกรอบวงเงิน เพื่อรองรับความต้องการขอสินเชื่อของกลุ่มผู้มีรายได้น้อยและปานกลาง

สินเชื่อบ้าน Happy Life

สำหรับการซื้อที่อยู่อาศัยที่มีราคาตั้งแต่ 2.5 ล้านบาทขึ้นไป อัตราดอกเบี้ยปีที่ 1 คงที่ 1.95% ต่อปี (อัตราดอกเบี้ยเฉลี่ย 3 ปีแรกเท่ากับ 2.98%) กรอบวงเงินรวม 10,000 ล้านบาท ซึ่งล่าสุดเต็มกรอบวงเงินแล้ว จึงได้ขยายกรอบวงเงินเพิ่มอีก 10,000 ล้านบาท เป็น 20,000 ล้านบาท โดยธนาคารได้อนุมัติวงเงินสินเชื่อแล้ว 11,722 ล้านบาท

สินเชื่อบ้าน Mild Home

สำหรับการซื้อที่อยู่อาศัยที่มีราคามากกว่า 3 ล้านบาท อัตราดอกเบี้ยปีแรก 1.90% ต่อปี (อัตราดอกเบี้ยเฉลี่ย 3 ปีแรกเท่ากับ 2.90%) กรอบวงเงิน 10,000 ล้านบาท มีลูกค้าได้รับอนุมัติสินเชื่อแล้ว 1,500 ล้านบาท

โครงการสินเชื่อสำหรับผู้สูงอายุ

มี 2 โครงการ ได้แก่

โครงการสินเชื่อ Senior Home 2U ปี 2567 สำหรับการซื้อที่อยู่อาศัยจากผู้ที่มีอายุ 50 ปีขึ้นไป อัตราดอกเบี้ยปีที่ 1 เท่ากับ 3.00% ต่อปี (อัตราดอกเบี้ยเฉลี่ย 3 ปีแรกเท่ากับ 3.42%)

โครงการสินเชื่อ Senior Home 4U ปี 2567 สำหรับผู้ที่มีอายุ 50 ปีขึ้นไป ที่ต้องการมีที่อยู่อาศัยเป็นของตนเอง อัตราดอกเบี้ยปีแรกเท่ากับ 2.90% ต่อปี (อัตราดอกเบี้ยเฉลี่ย 3 ปีแรกเท่ากับ 3.30%)

โดยมียอดสินเชื่อที่เกือบ 50 ล้านบาท ภายใต้กรอบวงเงิน 500 ล้านบาท อีกทั้งโครงการสินเชื่อที่อยู่อาศัยสำหรับผู้สูงอายุ (Reverse Mortgage : RM) เปิดโครงการมาประมาณ 5 ปี ยอดขอสินเชื่อสะสมอยู่ที่ประมาณ 109 ล้านบาท ทำพินัยกรรมเรียบร้อยแล้ว 99 ราย วงเงินประมาณ 300 ล้านบาท

ขณะเดียวกัน ธอส. ยังให้ความสำคัญในการช่วยเหลือลูกค้าที่ได้รับผลกระทบด้านรายได้ โดยเฉพาะลูกค้ากลุ่มที่ต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษ (SM) และลูกค้าสถานะ NPL ให้ยังคงรักษาบ้านของตนเองไว้ได้ต่อไป ด้วยการจัดทำมาตรการปรับปรุงโครงสร้างหนี้อย่างยั่งยืน ปี 2567 ประกอบด้วย

มาตรการ HD1

สำหรับกลุ่มลูกค้าสถานะ SM ที่กู้เงินกับธนาคารมาแล้วไม่น้อยกว่า 3 ปี ผ่อนชำระเงินงวดเดือนที่ 1-3 จำนวน 1,000 บาท อัตราดอกเบี้ย 0% ต่อปี

มาตรการ HD2

สำหรับกลุ่มลูกค้าสถานะ SM ที่กู้เงินกับธนาคารมาแล้ว ไม่น้อยกว่า 1 ปี ผ่อนชำระเงินงวดเดือนที่ 1 – 3 คำนวณจากอัตราดอกเบี้ย 1.90% +100 บาท ขณะนี้วงเงินสินเชื่อเเหลือประมาณ 7,900 ล้านบาท

มาตรการ HD3

สำหรับกลุ่มลูกค้าสถานะ NPL ที่กู้เงินกับธนาคารมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ผ่อนชำระเงินงวดเดือนที่ 1 – 4 จำนวน 1,000 บาท อัตราดอกเบี้ย 0% ต่อปี โดยปัจจุบันมีลูกค้าลงทะเบียนเข้าร่วมมาตรการแล้ว จำนวน 25,798 บัญชี คิดเป็นวงเงินต้นคงเหลือ 29,966 ล้านบาท

ธอส.