บอร์ด BAM ไฟเขียวร่วมทุนธนาคารออมสินฝ่ายละ 50% จัดตั้งบ.บริหารสินทรัพย์ด้อยคุณภาพ

1304

บมจ.บริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ (BAM) แจ้งตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 8/2567 เมื่อวันที่ 17 พ.ค. 2567 มีมติเกี่ยวกับการจัดตั้งบริษัทร่วมทุนกับธนาคารออมสิน และ/หรือ บริษัทในเครือของธนาคารออมสิน

บริษัทร่วมทุนดังกล่าว จะมีวัตถุประสงค์เพื่อประกอบธุรกิจบริหารสินทรัพย์ด้อยคุณภาพตามกฎหมายและเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องของธนาคารแห่งประเทศไทย และ ณ วันจดทะเบียนจัดตั้งจะมีทุนจดทะเบียน 25 ล้านบาท และหลังเพิ่มทุนเป็น 1,000 ล้านบาท โดยเบื้องต้น BAM จะถือหุ้นในสัดส่วน 50%

ทั้งนี้ แผนการจัดตั้งบริษัทร่วมทุนอาจมีการเปลี่ยนแปลง ขึ้นอยู่กับการได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจจากธนาคารแห่งประเทศไทยและหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง