เกาะติด ประชุม ครม. (21 พ.ค.67) เคาะงบปี 67 เพิ่ม 1.22 แสนลบ.รับนโบายดิจิทัลวอลเล็ต

254

เกาะติด ประชุม ครม. (21 พ.ค.67) เคาะงบปี 67 เพิ่ม 1.22 แสนลบ. จาก 3.48 ล้านลบ. เพื่อใช้ในโครงการดิจิทัลวอลเล็ต พร้อมเสนอ Payment Platform

วันที่ 21 พฤษภาคม 2567 ในการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) วันนี้ นายภูมิธรรม เวชยชัย รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ นั่งเป็นประธานการประชุมคณะรัฐมนตรี แทนนายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี ที่ติดภารกิจเดินทางเยือนสาธารณรัฐฝรั่งเศส ระหว่างวันที่ 15 – 16 พฤษภาคม 2567 รวมถึงสาธารณรัฐอิตาลีอย่างเป็นทางการ และกิจกรรมคู่ขนาน ระหว่างวันที่ 17 – 21 พฤษภาคม 2567 และเข้าร่วมการประชุม Nikkei Forum Future of Asia ครั้งที่ 29 ระหว่างวันที่ 22 – 24 พฤษภาคม 2567

โดยวาระการพิจารณาที่น่าสนใจวันนี้

 • สำนักงบประมาณ จะเสนอการจัดทำกรอบงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2567 เพิ่มเติม จำนวน 1.22 แสนล้านบาท จาก 3.48 ล้านล้านบาท เพื่อใช้ในโครงการดิจิทัลวอลเล็ตของรัฐบาล ซึ่งจะต้องมีการจัดทำร่าง พ.ร.บ.งบประมาณเพิ่มเติมเสนอต่อรัฐสภา
 • สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) เสนอโครงการแพลตฟอร์มการชำระเงิน (Payment Platform)
 • สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี เสนอร่างพระราชกฤษฎีกาเรียกประชุมสมัยวิสามัญแห่งรัฐสภา พ.ศ. … และร่างพระราชกฤษฎีกาปิดประชุมสมัยวิสามัญแห่งรัฐสภา พ.ศ. …
 • กระทรวงมหาดไทย เสนอขอความเห็นชอบการกู้เงินในประเทศ เพื่อเป็นเงินลงทุนสำหรับการลงทุนในแผนงานระยะยาวใหม่ ปี 2566 ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.)
 • กระทรวงวัฒนธรรม เสนอการมอบโบราณวัตถุ 20 รายการ คืนให้ราชอาณาจักรกัมพูชา
 • กระทรวงกลาโหม เสนอขอโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ไปพลางก่อน
 • กระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เสนอร่างปฏิญญาระดับรัฐมนตรีของการประชุม International Conference on Nuclear Security (ICONS 2024)
 • สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ เสนอการขอความเห็นชอบร่างแถลงการณ์ระดับรัฐมนตรีว่าด้วยน้ำเพื่อความมั่งคั่งร่วมกัน (Ministerial Declaration on Water for Shared Prosperity) ซึ่งเป็นเอกสารผลลัพธ์การประชุมน้ำโลก ครั้งที่ 10

สำหรับวาระเพื่อทราบ ได้แก่

 • กระทรวงคมนาคม เสนอร่างพระราชกฤษฎีกากำหนดเขตที่ดินที่จะเวนคืน ในท้องที่แขวงออเงิน เขตสายไหม, แขวงสามวาตะวันตก แขวงสามวาตะวันออก, เขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร และตำบลลาดสวาย ตำบลบึงคำพร้อย ตำบลลำลูกกา ตำบลบึงทองหลาง อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี พ.ศ. …
 • กระทรวงพาณิชย์ เสนอรายงานผลการเดินทางเยือน เมืองเชินเจิ้น-เขตบริหารพิเศษฮ่องกงแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน ของนายภูมิธรรม เวชยชัย รองนายกรัฐมนตรี และรมว.พาณิชย์
 • กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เสนอร่างพระราชกฤษฎีกากำหนดให้สัตว์ป่าบางชนิดเป็นสัตว์ป่าสงวน พ.ศ. … ร่างกฎกระทรวงกำหนดให้สัตว์ป่าบางชนิดเป็นสัตว์ป่าคุ้มครอง (ฉบับที่ ..) พ.ศ. … และร่างกฎกระทรวงกำหนดให้สัตว์ป่าบางชนิดเป็นสัตว์ป่าคุ้มครอง พ.ศ. … รวม 3 ฉบับ
 • กระทรวงมหาดไทย เสนอรายงานกรณีที่หน่วยงานของรัฐยังมิได้ปฏิบัติให้ถูกต้องครบถ้วนตามหมวด 5 หน้าที่ของรัฐ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 เรื่อง มาตรการด้านความปลอดภัยของรถรับ-ส่งนักเรียน
 • กระทรวงยุติธรรม เสนอการแต่งตั้งคณะกรรมการระดับชาติเพื่อขับเคลื่อนการดำเนินการ ภายหลังประเทศไทยเข้าเป็นสมาชิกที่ประชุมกรุงเฮกว่าด้วยกฎหมายระหว่างประเทศ แผนกคดีบุคคล
 • กระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เสนอร่างกฎกระทรวงความปลอดภัยในการดำเนินการสถานประกอบการทางนิวเคลียร์ ที่ใช้เครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์วิจัย พ.ศ. …
 • วุฒิสภา เสนอรายงานการพิจารณาศึกษา เรื่องการปรับปรุงโครงสร้างกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อจัดตั้งกรมการมัธยมศึกษา ของคณะกรรมาธิการการศึกษาวุฒิสภา, เสนอรายงานการพิจารณาศึกษา เรื่องการพัฒนาระบบการแรงงาน : การจัดทำประมวลกฎหมายแรงงาน ของคณะกรรมาธิการการแรงงานวุฒิสภา และเสนอรายงานการพิจารณาศึกษา เรื่องการเข้าถึงโดยสะดวกถ้วนหน้า (Accessibility for all in Action: AAA) ของคณะกรรมาธิการการพัฒนาสังคม และกิจการเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส วุฒิสภา
 • สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เสนอรายงานสรุปผลการพิจารณาต่อข้อเสนอแนะของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ กรณีปัญหามลภาวะทางอากาศในพื้นที่ 8 จังหวัด ภาคเหนือตอนบน