ครม. อนุมัติงบฯ 95 ล้านบาท ทำระบบ Payment “ดิจิทัลวอลเล็ต” เชื่อม แอปฯ “ทางรัฐ”

653

ครม. อนุมัติงบฯ จำนวน 95 ล้านบาท ทำระบบ Payment เชื่อมแอปฯ ทางรัฐ เพื่อใช้จ่ายในโครงการดิจิทัลวอลเล็ต คาดเริ่มให้บริการภายใน ต.ค. 67 รมช. คลัง ยันต้องเป็นไปตามมาตรฐานความปลอดภัยของธปท.

21 พ.ค. 2567 นายจุลพันธ์ อมรวิวัฒน์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี(ครม.) ได้เห็นชอบการทำระบบ Payment กลางที่ใช้เชื่อมต่อการใช้จ่าย โดยสิ่งที่ต้องดำเนินการอย่างระมัดระวังที่สุดคือเรื่องความปลอดภัยของระบบ โดยต้องมีวิธีการปกป้องข้อมูลของผู้ใช้งาน และ กลไกการยืนยันตัวตน ต้องเป็นไปตามมาตรฐานที่ธนาคารแห่งประเทศไทย(ธปท.) กำหนด

“แอปทางรัฐเป็นแอปพลิเคชั่น แต่ที่ครม. เห็นชอบวันนี้คือเป็นระบบ Payment กลางใช้เชื่อมต่อการใช้จ่าย เป็น Open Loop ที่ใช้เชื่อมต่อระบบสถาบันการเงินอื่นๆ ซึ่งได้ประชุมแล้วเมื่อวันศุกร์ที่ 19 พ.ค. ที่ผ่านมา ทุกแบงก์ก็ให้การตอบรับที่ดี ตัว Payment อาจจะทำแบบที่มี QR Code ใช้สแกนใช้จ่ายเลยก็ได้”

ด้านนายชัย วัชรงค์ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ที่ประชุม ครม. มีมติเห็นชอบให้สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) (สพร.) เป็นผู้ดำเนินโครงการแพลตฟอร์มการชำระเงิน (Payment Platform) กรอบงบประมาณโครงการฯ รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 95 ล้านบาท และให้หน่วยงานของรัฐและสถาบันการเงินร่วมมือกับ สพร. ในการสนับสนุนข้อมูล และร่วมกำหนดแนวทางการดำเนินงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในระยะต่อไป

โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า สพร. ได้จัดทำโครงการพัฒนาแพลตฟอร์มการชำระเงิน (Payment Platform) ขึ้น เพื่อเป็นแพลตฟอร์มการชำระเงินกลางของประเทศไทยที่สามารถเชื่อมต่อกับผู้ให้บริการทางการเงินที่หลากหลาย โดยโครงการดังกล่าวจะช่วยยกระดับโครงสร้างพื้นฐานทางการเงินของประเทศไทย ลดต้นทุนของระบบเศรษฐกิจในภาพรวม ยกระดับศักยภาพและความสามารถในการแข่งขันของประเทศ

ตลอดจนเป็นรากฐานที่สำคัญของการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลอันก่อให้เกิดประโยชน์โดยตรงต่อทุกภาคส่วน ประกอบกับการดำเนินโครงการดังกล่าวยังสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลที่จะยกระดับการพัฒนาพื้นฐานทางสังคมด้วยกระบวนการทำงานต่าง ๆ ของภาครัฐที่มีความโปร่งใสและเพิ่มประสิทธิภาพระบบงานภาครัฐ เพื่อให้บริการประชาชนได้อย่างรวดเร็ว

โดยมีระยะเวลาดำเนินการในระยะแรก จำนวน 160 วัน (ไม่รวมระยะเวลาการจัดซื้อจัดจ้าง) ช่วงเดือนกรกฎาคม – กันยายน 2567 จัดซื้อจัดจ้างและประชุมเชิงปฏิบัติการ เดือนกรกฎาคม – ธันวาคม 2567 ดำเนินการพัฒนาและทดสอบระบบ และเดือนตุลาคม 2567 – มีนาคม 2568 ให้บริการระบบและสนับสนุนการใช้งาน งบประมาณจำนวน 95 ล้านบาท โดย สพร. จะขอรับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบกลาง รายการเงินสำรองเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นตามขั้นตอนของกฎหมายต่อไป ซึ่ง ที่ประชุมคณะกรรมการสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล นัดพิเศษ ครั้งที่ 5/2567 เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2567 ได้มีมติอนุมัติหลักการโครงการดังกล่าวพร้อมกรอบงบประมาณ 95 ล้านบาท ด้วยแล้ว

อ่านข่าวอื่น ๆ