REIC ชี้ คนรุ่นใหม่ หันซื้อบ้านเก็งกำไร-สะสมความมั่งคั่งเพิ่มเป็น 33%

448
reic อสังหาริมทรัพย์

REIC เผยดัชนีเชื่อมั่นความต้องการซื้ออสังหา Q1/67 เหลือ 39.2 แรงกดดันหนี้ครัวเรือน-ดอกเบี้ย พบ เจน Y-Z ต้องการซื้ออสังหามากสุด ซื้อเพื่ออยู่อาศัยยืนหนึ่ง แต่เก็งกำไร-สะสมมั่งคั่งขยับเป็น 33% วัยกลางคนช้อปคอนโดปล่อยเช่า

reic อสังหาริมทรัพย์

ดร.วิชัย วิรัตกพันธ์ ผู้ตรวจการธนาคารอาคารสงเคราะห์ และรักษาการผู้อำนวยการศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์

วันที่ 23 พฤษภาคม 2567 ดร.วิชัย วิรัตกพันธ์ ผู้ตรวจการธนาคารอาคารสงเคราะห์ และรักษาการผู้อำนวยการศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ เปิดเผยว่า ดัชนีความเชื่อมั่นความต้องการซื้อที่อยู่อาศัยในกรุงเทพฯ-ปริมณฑล ไตรมาส 1 ปี 2567 มีค่าเท่ากับ 39.2 ลดลงเมื่อเทียบกับไตรมาส 4 ปี 2566 (QoQ) ที่มีค่าดัชนีเท่ากับระดับ 44.5

ปัจจัยหลักมาจากแรงกดดันอัตราดอกเบี้ยสูง และหนี้ครัวเรือนสูง 90% ต่อ GDP กระทบความสามารถการซื้ออสังหา

สอดคล้องกับข้อมูลโอนกรรมสิทธิ์ที่อยู่อาศัยในพื้นที่กรุงเทพฯ-ปริมณฑลในไตรมาส 1 ปี 2567 ที่มีหน่วยการโอนกรรมสิทธิ์ลดลง -24.0% และมีมูลค่าลดลงร้อยละ -25.2% เมื่อเทียบกับไตรมาสก่อนหน้า (QoQ)

เจน Y – Z ต้องการซื้อบ้านสูงสุด ชี้เก็งกำไร-สะสมมั่งคั่ง เพิ่มเป็น 33%

ลักษณะทางประชาการศาสตร์ของผู้ที่ต้องการซื้อที่อยู่อาศัย ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง 53.1% และมีอายุอยู่ระหว่าง 25-34 ปีหรือเป็นคนกลุ่ม Gen Y และ Gen Z มากที่สุด 51.9% มีระดับการศึกษาอยู่ในระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าคิดเป็น 72.2%

ทั้งนี้ ผู้ที่ต้องการซื้อที่อยู่อาศัยส่วนใหญ่ 60.6% มีอาชีพเป็นพนักงานเอกชน และ 36.3% มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนอยู่ในช่วง 15,001 – 30,000 บาท

ทั้งนี้ ลักษณะทางประชากรศาสตร์ในภาพรวมมีความใกล้เคียงกับไตรมาสก่อนหน้า ทั้งด้าน เพศ ช่วงอายุ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้เฉลี่ยต่อเดือน

reic อสังหาริมทรัพย์

อสังหาริมทรัพย์

ด้านวัตถุประสงค์ในการซื้อที่อยู่ใหม่ พบว่า

  • อันดับ 1 ต้องการมีที่อยู่อาศัยเป็นของตนเอง 32.6%
  • อันดับ 2 ต้องการซื้อเพื่อลงทุนเก็งกำไร/ให้เช่า 18.4%
  • อันดับ 3 ซื้อเพื่อเป็นทรัพย์สิน 14.9%

ซื้อเพื่อลงทุนและเป็นทรัพย์สิน มีสัดส่วนรวมกันถึง 33.3% แสดงให้เห็นว่าผู้ต้องการซื้อที่อยู่อาศัยให้ความสำคัญกับการลงทุน สะสมความมั่งคั่งและสร้างความมั่นคงให้กับชีวิต

อสังหาริมทรัพย์

และหากเทียบกับไตรมาส 4 ปี 2566 พบว่า ปัจจัยที่ผู้ต้องการซื้อที่อยู่อาศัยเลือกพิจารณาที่มีสัดส่วนมากขึ้น คือ

  • ต้องการซื้อเพื่อลงทุนเก็งกำไร/ให้เช่า มีสัดส่วนเพิ่มขึ้นเป็น 18.4% และ 9.6% ตามลำดับ
  • ต้องการแยกครอบครัว/แต่งงาน เป็น 12.4% และ 7.5% ตามลำดับ

ซื้อบ้านมือสองมาแรง พอใจราคา 2-3 ล้านบาท วัยกลางคนซื้อคอนโดปล่อยเช่า

เมื่อพิจารณาลักษณะความต้องการซื้อที่อยู่อาศัย พบว่า

1. ด้านประเภททรัพย์ ส่วนใหญ่ต้องการซื้อที่อยู่อาศัยทั้งมือหนึ่งหรือมือสองร้อยละ 52.8

และหากพิจารณาเทียบกับไตรมาส 4 ปี 2566 พบว่าผู้ที่ต้องการเฉพาะที่อยู่อาศัยมือหนึ่งเท่านั้นมีสัดส่วนเป็น 38.9% ลดลงจาก 41.5%

ในขณะที่ผู้ที่ต้องการเฉพาะที่อยู่อาศัยมือสองมีสัดส่วนเพิ่มขึ้นเป็น 8.2% จาก 6.9% ตามลำดับ สะท้อนให้เห็นว่าผู้ที่ต้องการซื้อที่อยู่อาศัยมีความสนใจบ้านมือสองมากขึ้น

อสังหาริมทรัพย์

2. ช่วงราคาของที่อยู่อาศัย ผู้บริโภคสนใจมากสุด ดังนี้

   • บ้านระดับราคา 2.01 – 3.00 ล้านบาท คิดเป็น 26.2%
   • บ้านระดับราคา 3.01 – 5.00 ล้านบาท คิดเป็น 24.8%

ซึ่งทั้งสองช่วงระดับราคาดังกล่าวเป็นกลุ่มหลัก มีสัดส่วนรวมกันถึงร้อยละ 51.0 และพบว่าผู้ที่ต้องการที่อยู่อาศัยระดับราคาสูงมีจำนวนเพิ่มมากขึ้นเมื่อเทียบกับไตรมาส 4 ปี 2566 (QoQ)

โดยมีข้อสังเกตได้จากผู้ที่ต้องการที่อยู่อาศัยระดับราคา 10.01 – 15.00 ล้านบาท และ 15.01 – 20.00 ล้านบาท มีสัดส่วนเพิ่มขึ้นเป็น 4.0% และ 4.9% จาก 1.1% และ 0.3% ตามลำดับ

reic อสังหาริมทรัพย์

3. ประเภทที่อยู่อาศัย ส่วนใหญ่ต้องการซื้อบ้านเดี่ยว 39.3% และต้องการซื้อในระดับราคา 3.01 – 5.00 ล้านบาทมากที่สุด

รองลงมาคือคอนโดมิเนียม 34.9% โดยต้องการซื้อในระดับราคา 2.01 – 3.00 ล้านบาทมากที่สุด

สำหรับทาวน์เฮ้าส์มีความต้องการซื้อ 20.0% และส่วนใหญ่ต้องการซื้อในระดับราคา 2.01 – 3.00 ล้านบาท มากที่สุด

ส่วนบ้านแฝดมีความต้องการซื้อ 5.5% และส่วนใหญ่ต้องการซื้อในระดับราคา 3.01 –  5.00 ล้านบาทมากที่สุด

อาคารพาณิชย์มีความต้องการซื้อ 0.3% และต้องการซื้อในระดับราคา 2.01 – 3.00 ล้านบาทมากที่สุด

และหากพิจารณาเทียบกับอายุของผู้ตอบพบว่า กลุ่มผู้มีอายุอยู่ระหว่าง 18-44 ปี มีความสนใจซื้อบ้านเดี่ยวมากที่สุด

ในขณะที่กลุ่มผู้ที่มีอายุระหว่าง 45-54 ปี และ 55 ปีขึ้นไป มีความสนใจซื้อคอนโดมิเนียมมากที่สุด ซึ่งอาจเกิดจากความต้องการซื้อเพื่อลงทุนและเก็งกำไรเนื่องจากมีที่อยู่อาศัยเป็นของตนเองแล้ว

4. จังหวัดที่มีความสนใจจะซื้อที่อยู่อาศัย

เมื่อพิจารณาจังหวัดที่มีความสนใจจะซื้อที่อยู่อาศัยมากที่สุด 10 อันดับแรก ณ ไตรมาส 1 ปี 2567ได้แก่ กรุงเทพมหานคร นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ นครปฐม ชลบุรี สมุทรสาคร เชียงใหม่ ภูเก็ต และประจวบคีรีขันธ์

โดยพบว่าส่วนใหญ่มีความต้องการที่อยู่อาศัยในพื้นที่กรุงเทพมหานครสูงถึง 48.1% โดยเฉพาะทำเลตามแนวรถไฟฟ้าสายหลัก ใกล้แหล่งงานหรือแหล่งชุมชน เช่น ทำเลพระราม 9 บางนา บางแค ลาดพร้าว และห้วยขวาง

ทั้งนี้ จังหวัดในอันดับที่ 2-10 มีสัดส่วนอยู่ระหว่าง 1.4% ถึง 10.6% ในขณะที่จังหวัดอื่นๆ มีความต้องการซื้อรวมเพียง 6.6%

reic อสังหาริมทรัพย์

 

📌 อ่านข่าว เศรษฐกิจรอบโลก ทั้งหมด ได้ที่นี่ 📌