ออมสิน-BAM ตั้ง “ARI AMC” รับซื้อหนี้เสียแบงก์รัฐ ประเดิมลูกหนี้ออมสิน 5 แสนบัญชี 4.5 หมื่นลบ.

657
ARI AMC

ออมสิน – BAM ตั้ง บริษัท บริหารสินทรัพย์อารีย์ จำกัด หรือ ARI AMC รับซื้อหนี้เสียแบงก์รัฐ เน้นกลุ่มรายย่อย – SMEs ยอดหนี้ไม่เกิน 20 ล้านบาท เริ่มจากลูกหนี้ออมสิน 5 แสนบัญชี มูลหนี้รวม 4.5 หมื่นล้านบาท เริ่ม ไตรมาส 3 ปี 2567

29 พ.ค. 2567 นายพิชัย ชุณหวชิร รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เปิดเผยว่า จากการที่รัฐบาลได้กำหนดนโยบายแก้หนี้ทั้งระบบเพื่อช่วยประชาชนลดภาระหนี้ จึงได้มีการจัดตั้ง บริษัท บริหารสินทรัพย์อารีย์ จำกัด (ARI AMC)

ซึ่งเป็นบริษัทบริหารสินทรัพย์รูปแบบกิจการร่วมทุน (Joint Venture Asset Management Company: AV AMC) ระหว่างธนาคารออมสินและบริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) (บสก.) หรือ BAMในสัดส่วนการร่วมทุนที่เท่ากันที่ 50% ทุนจดทะเบียน 1,000 ล้านบาท และมีระยะเวลาดำเนินการไม่เกินกว่า 15 ปี นับตั้งแต่วันที่เริ่มดำเนินการ

โดยระยะแรกจะรับซื้อและรับโอนหนี้จากธนาคารออมสินเพียงแห่งเดียวก่อน เป็นการรับซื้อหนี้สินเชื่อทั่วไปทั้งที่มีหลักประกันและไม่มีหลักประกัน เป็นกลุ่มลูกหนี้สินเชื่อรายย่อย SMEs รวมถึงหนี้บัตรเครดิต บัตรกดเงินสด ที่มีสถานะ NPLs หนี้สูญ รวมถึง NPA ที่มียอดหนี้ไม่เกิน 20 ล้านบาท ครอบคลุมลูกหนี้ที่ยังไม่ดำเนินคดี และดำเนินคดีแล้ว ที่ยังมีสิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย

ทั้งนี้ บริษัทจะมีการรับซื้อหนี้ในราคายุติธรรม และคำนึงถึงประโยชน์ที่ลูกหนี้จะได้รับสอดคล้องจากความสามารถในการชำระหนี้ของลูกหนี้แต่ละราย ซึ่งจะมีความยืดหยุ่นและหลากหลาย อาทิ การปรับลดเงินต้น ปรับลดอัตราดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียมต่างๆ หรือการตัดหนี้บางส่วนให้กับลูกหนี้ เป็นต้น

โดยคาดว่าในช่วงไตรมาส 3 ของปี 2567 จะสามารถเริ่มรับซื้อและรับโอนหนี้จากธนาคารออมสิน และจะมีลูกหนี้ได้รับความช่วยเหลือจำนวนกว่า 500,000 บัญชี หรือคิดเป็นมูลหนี้เงินต้นกว่า 45,000 ล้านบาท และในอนาคตจะขยายการดำเนินการให้ครอบคลุมการรับซื้อหนี้ประเภทอื่น รวมถึงหนี้ของ SFIs อื่น ภายใต้การกำกับดูแลของกระทรวงการคลัง

“เรื่องนี้เป็นปัญหาที่สะสมมานานต้องใช้เวลา 2-3 ปี จึงจะเห็นผลว่าสามารถบริหารจัดการหนี้ได้เท่าไหร แต่ในจำนวนลูกหนี้กลุ่มแรก 5 แสนบัญชี มูลหนี้ 4.5 หมื่นล้านบาท คาดว่าARI AMC จะบริหารจัดการให้จบได้ประมาณ 70-80% และคาดว่าในช่วงต้นปี 2568 จะขยายไปรับโอนหนี้จากแบงก์รัฐแห่งอื่น ซึ่งจะช่วยให้ลูกหนี้ได้รับการบริหารจัดการหนี้ได้รวดเร็วยิ่งขึ้น และจะส่งผลต่อการกระตุ้นเศรษฐกิจทำให้เศรษฐกิจเดินหน้าต่อไปได้”

ARI AMC

นายวิทัย รัตนากร ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน เปิดเผยว่า ARI AMC จัดตั้งด้วยทุนจดทะเบียน 1,000 ล้านบาท และออมสินได้มีสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำให้ARI AMC กู้เพื่อซื้อสินทรัพย์ด้วย จึงมองว่ามีสภาพคล่องเพียงพอต่อการดำเนินการ อย่างไรก็ตามหากมีความจำเป็นต้องเพิ่มทุนก็สามารถดำเนินการได้

“ออมสินมีพอร์ตหนี้ มีเครือข่ายสาขากว่า 1 พันสาขา เป็นจุดเชื่อมต่อให้ลูกหนี้รายย่อยได้ ขณะที่บริษัทมีคนที่บริหารจัดการหนี้เป็น มีระบบที่จะเข้ามาช่วยและไม่ต้องลงทุนใหม่ สิ่งเหล่านี้ทำให้มองว่าจะสามารถบริหารจัดการหนี้ได้เร็ว”

ทั้งนี้คาดว่าในช่วงปลายเดือน ก.ค. 2567 ออมสินจะโอนหนี้เข้าสู่ บริษัท บริหารสินทรัพย์อารีย์ จำกัด ประมาณ 1.4 แสนบัญชี วงเงินประมาณ 1 หมื่นล้านบาท โดยเป็นทั้งลูกหนี้รายย่อย เอสเอ็มอี และบัตรเครดิต ทั้งหนี้การดำเนินการดังกล่าวมาได้มีผลกับการลดสัดส่วน NPLs ของธนาคาร

“การโอนหนี้ไปให้ARI AMC ไม่ได้ทำให้สัดส่วน NPLs ของธนาคารลดลง โครงการนี้เป็น Social Project เราอยากทำให้ลูกหนี้รายย่อยหลุดจากการเป็น NPLs ให้เร็วที่สุดเพื่อให้เขามีประวัติดีและกลับเข้าสู่ระบบได้ใหม่ แต่แน่นอนว่า BAM เป็นบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดก็ต้องมีกำไรที่เหมาะสม อย่างไรก็ตาม ARI-AMC จะเป็นการปรับโครงสร้างหนี้ทีผ่อนปรนมากกว่ากว่า AMC ปกติ โดยคาดว่า ARI AMCจะพาลูกหนี้กลับเข้าสู่ระบบประมาณ 70% แต่ใช้เวลากี่ปีขึ้นอยู่กับการเจรจา”

ARI AMC

นายบัณฑิต อนันตมงคล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท บริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) หรือ BAM กล่าวว่า BAM ดำรงบทบาทหลักในการแก้ไขปัญหาหนี้ด้อยคุณภาพในระบบสถาบันการเงิน และบริหารจัดการทรัพย์สินรอการขายตลอดระยะเวลา 25 ปีที่ผ่านมา จนสามารถแก้ไขปัญหาหนี้ให้ได้ข้อยุติมากกว่า 155,000 ราย

คิดเป็นภาระหนี้กว่า 480,000 ล้านบาท และยังสามารถจำหน่ายทรัพย์สินรอการขายไปกว่า 52,000 รายการ คิดเป็นราคาประเมินกว่า 122,000 ล้านบาท

ทั้งนี้เชื่อมั่นว่า BAM มีความพร้อมทั้งในด้านประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญของบุคลากร ตลอดจนระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ การให้บริการลูกค้าในทุกช่องทางอย่างครบวงจร และการมีเครือข่ายสาขาทั่วประเทศ จะช่วยให้ความร่วมมือในการผลักดันการดำเนินงานของบริษัทร่วมทุนลุล่วงไปได้ด้วยดี

อีกทั้งทำให้บริษัท บริหารสินทรัพย์อารีย์ จำกัด ที่ก่อตั้งขึ้น สามารถตอบโจทย์การเป็นธุรกิจเพื่อสังคม โดยที่ยังสามารถบริหารจัดการให้ได้รับผลตอบแทนที่ดี ช่วยแก้ไขหนี้ภาคครัวเรือน รวมถึงสามารถจัดสรรทรัพยากรที่มีอยู่ให้รองรับการดำเนินงานตามพันธกิจและนโยบายของภาครัฐได้อย่างมีประสิทธิภาพ

“BAM บริหารธุรกิจนี้อยู่แล้วและได้ออมสินเข้ามาช่วย การบริหารจัดการจะใช้พนักงานไม่เยอะและจะใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วย ทำให้สามารถบริหารจัดการหนี้ได้เร็ว ถ้าเจอลูกหนี้เร็วเท่าไรก็จะจัดการหนี้ได้เร็วเท่านั้น ถ้าลูกหนี้รู้ว่าถูกโอนมาที่ARI AMC แล้ว ก็ให้รีบไปติดต่อสาขาของออมสินหรือ BAM ที่อยู่ใกล้ๆ ได้”