JCKH ขายทรัพย์สิน-สิทธิการเช่า “Zheng Dou Grand-Shabu Tomo” ให้ AH

184
JCKH

JCKH ขายทรัพย์สิน-โอนสิทธิเช่า “Zheng Dou Grand-Shabu Tomo” สาขาเซ็นทรัลเวิลด์ ให้ AH รวม 2 ล้านบาท หวังนำเงินไปใช้ชำระหนี้ เป็นเงินทุนหมุนเวียน และลดค่าใช้จ่ายผลขาดทุนในการบริหารงาน

บริษัท เจซีเค ฮอสพิทอลลิตี้ จำกัด (มหาชน) หรือ JCKH แจ้งตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2567 ว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 7/2567 เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2567 มีมติให้บริษัทขายทรัพย์สินและโอนสิทธิการเช่า ร้าน Zheng Dou Grand และ Shabu Tomo สาขาศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ ให้แก่ บริษัท อตาลันต้า ฮอสพิทอลลิตี้ จำกัด ซึ่งเป็นนิติบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน

การเข้าทำรายการดังกล่าว เป็นรายการที่เกี่ยวโยงกัน ประเภทรายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 21/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวโยงกัน และตามประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวโยงกัน พ.ศ. 2546

ทั้งนี้ บริษัท เจซีเค ฮอสพิทอลลิตี้ จำกัด (มหาชน) โอนสิทธิ์เช่าให้ บริษัท อตาลันต้า ฮอสพิทอลลิตี้ จำกัด (AH) โดยบริษัทและ AH มีบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน เป็นกรรมการและผู้ถือหุ้นในบริษัทร่วมกัน

ซึ่งบริษัทจะทำรายการขายทรัพย์สิน รวมถึงสิทธิการเช่า และ สิทธิการใช้เครื่องหมายการค้าให้แก่ AH โดยมีมูลค่ารายการรวม 2,000,000 บาท รวมถึงใบอนุญาต ใบรับรอง ลูกจ้าง เครื่องมือและอุปกรณ์ รวมถึงทรัพย์สินอื่นที่จำเป็นเพื่อประกอบธุรกิจในการบริหาร ร้าน Zheng Dou Grand และ Shabu Tomo โดยโดย AH รับโอนสิทธิการเช่าตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2567 – 30 มิถุนายน 2568

ทั้งนี้วัตถุประสงค์การใช้เงินที่ได้รับจากการขายทรัพย์สินและโอนสิทธิการเช่า เหตุผลความจำเป็นเพื่อนำไปใช้ชำระหนี้ รวมถึงเป็นเงินทุนหมุนเวียนของบริษัท และเพื่อลดค่าใช้จ่ายผลขาดทุนในการบริหารงาน ด้วยประมาณการทางการเงินของ 2 สาขา (1 ม.ค. 2567-30 มิ.ย. 2568) จะมี EBITDA เป็นผลขาดทุน 4,946,536 บาท

 

📌 อ่านข่าว แวดวงธุรกิจ ที่น่าสนใจ ทั้งหมด ได้ที่นี่ 📌