สมาคมประกันชีวิตไทย จัดสัมมนา TFRS17

300

สมาคมประกันชีวิตไทย โดยคณะอนุกรรมการระบบบัญชีและภาษี จึงได้จัด สัมมนา TFRS17 เชิงปฏิบัติการ (Workshop) สำหรับบริษัทประกันชีวิต ให้ความรู้เชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับวิธีการวัดมูลค่าทั่วไป (General Measurement Model-GMM)

โดยเริ่มจากการวัดมูลค่าในการรับรู้รายการเมื่อเริ่มแรก การวัดมูลค่าภายหลัง การแสดงรายการในงบกำไรขาดทุน การแยกองค์ประกอบจากสัญญาประกันชีวิตที่มีมูลค่าบัญชี การแยกองค์ประกอบจากสัญญาประกัน Stop-loss ซึ่งมีบริการดำเนินการสินไหมทดแทน การวัดมูลค่าภายหลังกรณีมีการปรับผลต่างจากค่าประมาณการที่ดีที่สุด รวมถึงลักษณะเพิ่มเติมของกำไรจากการให้บริการตามสัญญา และกระแสเงินสดที่ทำให้ได้มาซึ่งการประกันภัย

นอกจากนี้ยังมีเรื่องวิธีการวัดมูลค่าทั่วไปกรณีเป็นสัญญาที่สร้างภาระ วิธีการค่าธรรมเนียมผันแปร (Variable Fee Approach – VFA) วิธีการปันส่วนเบี้ยประกันภัย (Premium Allocation Approach – PAA) และการวัดมูลค่าในการรับรู้รายการเมื่อเริ่มแรกและภายหลังของสัญญาประกันภัยต่อ การบันทึกบัญชีตามข้อกำหนดของ TFRS17 โดยเน้นการคำนวณ

ซึ่งการสัมมนาในครั้งนี้เป็นการเตรียมความพร้อมให้แก่บุคลากรของสำนักงาน คปภ. และเจ้าหน้าที่ของภาคธุรกิจประกันชีวิตที่มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวข้องกับเรื่องดังกล่าวจำนวน 120 ท่าน ให้สามารถนำความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับไปเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพต่อไป