สรรพากรต่อยอด My Tax Account ให้ยื่นภาษีในคลิกเดียว คาดเริ่มปี 2570

1428
My Tax Account

สรรพากร ต่อยอด My Tax Account ให้เป็น One Portal One Profile ยื่นภาษีได้ในคลิกเดียว คาดเริ่มปี 2570 พร้อมเดินหน้าขยายฐานภาษี เพิ่มการจัดเก็บรายได้ เล็งใช้ AI ตรวจสอบภาษี ช่วยดึงคนเข้าสู่ระบบ

31 พ.ค. 2567 นายจุลพันธ์ อมรวิวัฒน์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง เปิดเผยภายหลังมอบนโยบายให้ กรมสรรพากร ว่า วันนี้ได้หารือ กรมสรรพากร ในหลายเรื่อง โดยเน้นเรื่องการใช้เทคโนโลยีเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ ซึ่งได้มอบนโยบายให้กรมสรรพากรดังนี้

1. การอำนวยความสะดวกให้ภาคเอกชนและประชาชนให้เข้าสู่ระบบภาษี โดยจะเห็นได้ว่าการยื่นแบบภาษีไม่ใช้เรื่องง่ายสำหรับประชาชน ดังนั้นกรมสรรพากรจะต้องไปปรับปรุงกระบวนการและระบบให้ง่ายขึ้น เพื่อให้ประชาชนเข้าสู่กระบวนการยื่นแบบภาษีได้ง่ายขึ้น รวมถึงกระบวนการคืนภาษีที่ต้องสะดวกรวดเร็วขึ้นโดยต้องถูกต้องและเป็นไปตามกรอบกฎหมาย

2. การเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บภาษี ด้วยการขยายฐานภาษีซึ่งควรเริ่มจากการสร้างจิตสำนึกให้ประชาชนเป็นอย่างแรก เพื่อให้ประชาชนเข้าใจว่าถึงประโยชน์ของการเสียภาษี

“ในต่างประเทศคนยินดีที่จะย้ายไปอยู่ในพื้นที่ที่เสียภาษีในอัตราที่สูงกว่า เพื่อรับสวัสดิการหรือสิ่งอำนวยความสะดวกที่จะได้มากขึ้น ดังนั้นไทยต้องมีกลไกสร้างความชัดเจนว่าภาษีที่ประชาชนจ่ายมากลับไปเป็นประโยชน์กับประชาชนอย่างไร เพื่อเป็นการสนับสนุนให้ประชาชนเข้าสู่ระบบภาษีที่ถูกต้อง”

3. Digital Transformation การใช้เทคโนโลยีเข้ามาเพื่อเดินหน้าสู่เป้าหมายการลดช่องว่างทางภาษี (Zero Tax Gap) รวมถึงการเร่งปรับปรุงข้อกฎหมายต่างๆ เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชน เพื่อให้เข้ามาอยู่ในระบบภาษีได้ง่ายขึ้น

ขณะที่กรมสรรพากรมีแผนในการเดินหน้าพัฒนาระบบ One Portal One Profile ที่ระบบกรมสรรพากรจะเชื่อมต่อข้อมูลทั้งหมดไว้ในที่เดียว โดยมีเป้าหมายจะดำเนินการได้ภายในปี 2570

“ระบบนี้จะเป็นการเชื่อมโยงระบบของสรรพากรไว้กับอีกหลายๆ ระบบ โดยเมื่อถึงเวลายื่นภาษี เมื่อเข้าสู่ระบบแล้วรายละเอียดทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับการยื่นภาษีของประชาชนจะรวมเข้ามาไว้โปรไฟล์ จากนั้นสามารถกดยืนยันปุ่มเดียวก็สามารถยื่นภาษีได้”

ดร. กุลยา ตัณติเตมิท อธิบดีกรมสรรพากร เปิดเผยว่า กรมสรรพากร อยู่ระหว่างพัฒนาต่อยอดMy Tax Account ให้เป็น One Portal One Profile ให้สามารถกดยื่นแบบและชำระภาษีได้ภายในคลิกเดียว เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้กลุ่มบุคคลธรรมดายื่นภาษีได้สะดวกขึ้น

นอกจากนี้กรมสรรพากรจะนำคนเข้าสู่ระบบภาษีให้มากขึ้น โดยนำระบบ AI มาใช้ตรวจสอบภาษี อย่างไรก็ตามในระหว่างพัฒนาข้อมูลกรมสรรพากรได้ส่งหนังสือแจ้งผู้ที่มีเงินได้ที่ต้องชำระภาษี แต่ยังไม่ได้ชำระภาษีประมาณ 5 แสนราย โดยตั้งแต่ปี 2563 มีผู้ที่ต้องชำระภาษีกลับมาชำระภาษีประมาณครึ่งหนึ่ง เป็นเม็ดเงินประมาณ 4,500 ล้านบาท

“ตอนนี้กรมสรรพากรอยู่ระหว่างพัฒนาระบบ AI เพื่อใช้ตรวจสอบภาษี ซึ่งหากพัฒนาระบบเรียบร้อยแล้วจะช่วยดึงผู้เสียภาษีเข้ามาอยู่ในระบบ และจะเป็นการเพิ่มการจัดเก็บรายได้ให้กับรัฐบาลได้มากขึ้นด้วย”

ขณะที่กรมสรรพากรยังอยู่ระหว่างแก้ไขกฎหมายสำหรับคนไทยที่มีรายได้จากต่างประเทศ และ ชาวต่างชาติที่อยู่ในไทยเกิน 180 วัน โดยแม้ไม่ได้นำเงินเข้ามาในประเทศจะต้องเสียภาษี ณ ปีภาษีที่มีเงินได้ นอกจากนี้ยังอยู่ระหว่างการออกพระราชบัญญัติเพื่อจัดเก็บภาษี Global Minimum Tax หรือ Pillar 2 ซึ่งกำหนดให้ธุรกิจมีการเสียภาษีขั้นต่ำในอัตรา 15%

 

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง :