เปิดผลงานรัฐบาล 6 เดือนนโยบาย “30 บาท รักษาทุกที่” โดนใจ ประชาชนสุด

1012

สำนักนายกรัฐมนตรีเปิดโพล ผลงานรัฐบาลยกแรก 6 เดือน พบประชาชนเกือบครึ่งพอใจฝีมือบริหารระดับ “มากถึงมากที่สุด” นโยบาย 30 บาทรักษาทุกที่ มัดใจประชาชนเกินครึ่ง

นายชัย วัชรงค์ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยผลสำรวจความคิดเห็นของประชาชนต่อการบริหารงานของรัฐบาล พ.ศ. 2567 (ในการบริหารงานครบ 6 เดือน) โดยการสำรวจของสำนักงานสถิติแห่งชาติ พบว่า ภาพรวมประชาชนถึง 44.3% พึงพอใจต่อการบริหารงานของรัฐบาลในระดับมากถึงมากที่สุด ซึ่งนโยบายที่ประชาชนพึงพอใจมากที่สุด คือ “นโยบาย 30 บาทรักษาทุกที่” พึงพอใจมากถึง 68.4%

ด้านนางปิยนุช วุฒิสอน ผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติ เปิดเผยว่า เป็นการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนที่ดำเนินการเก็บรวบรวมจากประชาชนที่มีอายุตั้งแต่ 16 ปีขึ้นไป ด้วยวิธีการสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่างจากทั่วประเทศ จำนวนทั้งสิ้น 6,970 ราย ระหว่างวันที่ 22 เมษายน – 15 พฤษภาคม 2567 ซึ่งดำเนินการโดยสำนักงานสถิติแห่งชาติ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ดังนี้

  1. จากการติดตามรับรู้ข้อมูลข่าวสารของรัฐบาล พบว่า ประชาชน 83.9% ติดตามรับรู้ข้อมูลของรัฐบาล โดยระบุแหล่งข้อมูลที่ติดตาม ดังนี้ โทรทัศน์ 69.6% รองลงมาเป็น Facebook 46.2%
  2. ความพึงพอใจในภาพรวมต่อการดำเนินงานของรัฐบาล พบว่า ประชาชน 44.3% มีความพึงพอใจต่อการบริหารงานของรัฐบาลในระดับมากถึงมากที่สุด พอใจปานกลาง 39.6% และพอใจน้อยถึงน้อยที่สุด 14.1%
  3. นโยบาย/มาตรการ/โครงการที่ประชาชนพึงพอใจ พบว่า นโยบาย 30 บาทรักษาทุกที่ประชาชนมีความพึงพอใจมากถึงมากสุดที่ 68.4% รองลงมา คือ มาตรการพักหนี้เกษตรกร 38.9% มาตรการสร้างรายได้จากการท่องเที่ยว 33.1% (หมายเหตุตอบได้มากกว่าหนึ่งคำตอบ)
  4. ความเชื่อมั่นต่อรัฐบาลในการแก้ปัญหาของประเทศ พบว่า ประชาชน 41.9% มีความเชื่อมั่นต่อรัฐบาลในการแก้ไขปัญหาของประเทศในระดับมากถึงมากที่สุด และในระดับปานกลาง 39.6%
  5. ความต้องการให้รัฐบาลดำเนินการเร่งด่วน พบว่า เรื่องที่ประชาชนต้องการให้รัฐบาลดำเนินการเร่งด่วนเป็นอันดับแรก ได้แก่ การควบคุมราคาสินค้าอุปโภค-บริโภค 75.3% รองลงมา คือ มาตรการลดค่าไฟ 46.6%