ครม.ไฟเขียว ให้ สัตยาบันอนุสัญญาองค์การแรงงานระหว่างประเทศ ฉบับที่ 144

287
ข่าว สัตยาบันอนุสัญญาองค์การแรงงานระหว่างประเทศ

ครม. ไฟเขียวให้ สัตยาบันอนุสัญญาองค์การแรงงานระหว่างประเทศ ฉบับที่ 144 โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานมีกำหนดการเดินทางไปมอบสัตยาบันสารให้กับผู้อำนวยการใหญ่ ILO 11-15 มิถุนายน 2567 ณ นครเจนีวา สมาพันธรัฐสวิส

วันที่ 4 มิถุนายน 2567 นายคารม พลพรกลาง รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า คณะรัฐมนตรีเห็นชอบตามที่กระทรวงแรงงานเสนอ ดังนี้

1. การให้ สัตยาบันอนุสัญญาองค์การแรงงานระหว่างประเทศ ฉบับที่ 144 ว่าด้วยการปรึกษาหารือไตรภาคี (มาตรฐานแรงงานระหว่างประเทศ) ค.ศ.1976

2. ให้กระทรวงการต่างประเทศ ดำเนินการจัดทำสัตยาบันสารเพื่อเข้าเป็นภาคีอนุสัญญาฯ

3. ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานดำเนินการมอบสัตยาบันสารให้กับผู้อำนวยการใหญ่องค์การแรงงานระหว่างประเทศ (International Labour Organization : ILO) ในฐานะผู้เก็บรักษาอนุสัญญา

โดยมีกำหนดการเดินทางไปมอบสัตยาบันสารให้กับผู้อำนวยการใหญ่ ILO ในระหว่างการประชุมใหญ่ประจำปี ILO สมัยที่ 112 ระหว่างวันที่ 11 – 15 มิถุนายน 2567 ณ นครเจนีวา สมาพันธรัฐสวิส

สำหรับอนุสัญญา ILO ฉบับที่ 144 ว่าด้วยการปรึกษาหารือไตรภาคี (มาตรฐานแรงงานระหว่างประเทศ) ค.ศ.1976 เป็นหนึ่งในอนุสัญญาธรรมาภิบาลของ ILO มีสาระสำคัญเป็นการกำหนดให้รัฐสมาชิกที่ให้สัตยาบันอนุสัญญาฯ ดำเนินกระบวนการปรึกษาหารือไตรภาคี (ระหว่างตัวแทนของรัฐบาล ตัวแทนของนายจ้าง และตัวแทนของลูกจ้าง) ในประเด็นที่เกี่ยวกับมาตรฐานแรงงานระหว่างประเทศ โดยมีการกำหนดหน้าที่รัฐสมาชิกต้องปฏิบัติและมีการใช้ถ้อยคำที่มุ่งหมายให้เกิดผลผูกพันทางกฎหมายระหว่างกันตามกฎหมายระหว่างประเทศ

โดยกระบวนการปรึกษาหารือไตรภาคีดังกล่าว ถือเป็นกลไกสำคัญที่จะส่งเสริมการเจรจาทางสังคมในระดับประเทศและการมีส่วนร่วมของผู้แทนฝ่ายนายจ้างและฝ่ายลูกจ้าง ทั้งประเด็นด้านเศรษฐกิจและสังคม เพื่อให้เกิดความโปร่งใสและการมีส่วนร่วมของทุกฝ่าย

ปัจจุบันมีรัฐสมาชิก ILO ที่ให้สัตยาบันอนุสัญญา ILO ฉบับที่ 144 แล้ว จำนวน 157 ประเทศ จาก 187 ประเทศ โดยเป็นประเทศในภูมิภาคอาเซียน จำนวน 6 ประเทศ ได้แก่ สาธารณรัฐอินโดนีเซีย สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว สหพันธรัฐมาเลเซีย สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ สาธารณรัฐสิงคโปร์ และสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม

 

📌 อ่านข่าว เศรษฐกิจทั่วไทย ทั้งหมด ได้ที่นี่ 📌