ครม.แต่งตั้ง 2 ข้าราชการการเมือง ช่วยกระทรวงการต่างประเทศ-กระทรวงการคลัง

508

ครม.แต่งตั้ง 2 ข้าราชการการเมือง นั่งที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ และผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง มีผล 4 มิ.ย.67

วันที่ 4 มิถุนายน 2567 นางสาวเกณิกา อุ่นจิตร์ รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (4 มิถุนายน 2567) มีมติอนุมัติ/เห็นชอบ การแต่งตั้ง ดังนี้

1.การแต่งตั้งข้าราชการการเมือง (กระทรวงการต่างประเทศ)

คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเสนอการแต่งตั้ง นายดุสิต เมนะพันธุ์ เป็นข้าราชการการเมือง ตำแหน่งที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 4 มิถุนายน 2567 เป็นต้นไป

2. การแต่งตั้งข้าราชการการเมือง (กระทรวงการคลัง)

คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเสนอการแต่งตั้ง นางสุภาภรณ์ คงวุฒิปัญญา เป็นข้าราชการการเมือง ตำแหน่งผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง [ปฏิบัติหน้าที่เลขานุการรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง (นายเผ่าภูมิ โรจนสกุล)] โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 4 มิถุนายน 2567 เป็นต้นไป

อ่านข่าวอื่น ๆ