จับตา หุ้นกู้ APCS 2 รุ่น ที่ประชุมไม่อนุมัติยืดเวลาไถ่ถอน เตรียมประชุมอีกครั้ง

243

จับตา “หุ้นกู้ APCS” 2 รุ่น โดยที่ประชุมไม่อนุมัติยืดเวลาไถ่ถอนหุ้นกู้ APC5246A ส่วนหุ้นกู้ APCS24NA ไม่สามารถเปิดประชุมได้ เนื่องจากองค์ประชุมไม่ครบตามข้อกำหนดสิทธิ เตรียมจัดประชุมอีกครั้ง

บริษัท เอเซีย พรีซิชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ APCS แจ้งตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2567 ว่า บริษัท ในฐานะผู้ออกหุ้นกู้ ขอแจ้งมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้ ครั้งที่ 1/2567 ของหุ้นกู้ของบริษัท เอเซีย พรีซิชั่น จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2565 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2567 ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนดไถ่ถอน (APC5246A)

และหุ้นกู้ของบริษัท เอเซีย พรีซิชั่น จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2565 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2567 ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนดไถ่ถอน (APCS24NA) ในวันที่ 4 มิถุนายน 2567 ด้วยวิธีการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) ณ โรงแรม เดอะ แกรนด์ โฟวิงส์ คอนเวนชั่น กรุงเทพมหานคร

โดยสรุปมติที่ประชุมของหุ้นกู้ทั้งสองรุ่น ดังนี้

  • หุ้นกู้ APC5246A

วาระที่ 1 มติที่ประชุมไม่อนุมัติให้ขยายระยะเวลาครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ ออกไปอีก 2 ปี โดยแก้ไขวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ จากเดิม วันที่ 16 มิถุนายน 2567 เป็น วันที่ 16 มิถุนายน 2569 และไม่อนุมัติการแบ่งชำระคืนเงินต้นหุ้นกู้ให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้บางส่วน โดยการลดมูลคำที่ตราไว้ต่อหน่วยลง จำนวนรวมร้อยละ 15 ของมูลค่าหุ้นกู้ ณ วันออกหุ้นกู้ คิดเป็นเงินต้นหุ้นกู้ที่ชำระคืนจำนวนทั้งสิ้น 57.765,000 บาท

กำหนดชำระวันที่ 16 มิถุนายน 2567 ซึ่งเป็นวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้เดิม และเงินตันหุ้นกู้ส่วนที่เหลือจะชำระคืนในวันที่ 16 มิถุนายน 2569 ซึ่งเป็นวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ที่ได้ขอขยายออกไป และไม่อนุมัติให้แก้ไขข้อกำหนดสิทธิ ใบหุ้นกู้ ชื่อหุ้นกู้ และเอกสารที่เกี่ยวข้องให้สอดคล้องกับการแก้ไขเปลี่ยนแปลงดังกล่าว

วาระที่ 2 ไม่อนุมัติให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยของหุ้นกู้ จากเดิม ร้อยละ 6.00 ต่อปี เป็น ร้อยละ 7.00 ต่อปี ตั้งแต่วันที่ 16 มิถุนายน 2567 จนถึง (แต่ไม่นับรวม) วันที่ 16 มิถุนายน 2569 และไม่อนุมัติให้แก้ไขข้อกำหนดสิทธิ ใบหุ้นกู้ และเอกสารที่เกี่ยวข้องให้สอดคล้องกับการแก้ไขเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยของหุ้นกู้

บริษัทขอแจ้งให้ทราบว่า ณ ปัจจุบัน บริษัทไม่ได้อยู่ในสถานะผิดนัดชำระหนี้เงิน อันเป็นการผิดนัดชำระหนี้หุ้นกู้ทุกรุ่นของบริษัท (Cross Default) แต่อย่างใด

นอกจากนี้บริษัทได้กำหนดวันจัดประชุมผู้ถือหุ้นกู้ ครั้งที่ 2/2567 สำหรับหุ้นกู้ APCS246A ขึ้นในวันศุกร์ที่ 14 มิถุนายน 2567 เวลา 14.00 น. ด้วยวิธีการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting และจะจัดส่งหนังสือเชิญประชุมให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้ของรุ่น APC5246A ต่อไป เพื่อพิจารณาเรื่องการชำระคืนเงินหุ้นกู้อีกครั้ง

  • หุ้นกู้ APCS24NA ไม่สามารถเปิดประชุมได้ เนื่องจากองค์ประชุมไม่ครบตามข้อกำหนดสิทธิ