โครงสร้างผู้ถือหุ้นใหญ่ ARIN เปลี่ยน หลัง “สุชาติ ชมกลิ่น” ขายหุ้น 11.67% ให้บิดา

332
ARIN

โครงสร้างผู้ถือหุ้นใหญ่ ARIN เปลี่ยน หลัง “สุชาติ ชมกลิ่น” ขายหุ้น 11.67% ให้บิดา วิมลจิต อรินทมะพงษ์ นั่งแท่นผู้ถือหุ้นมากสุด 130 ล้านหุ้น หรือ 21.67%

วันที่ 5 มิถุนายน 2567 บริษัท อรินสิริ แลนด์ จำกัด (มหาชน) หรือ ARIN แจ้งตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยว่า ตามแบบรายงานการได้มาหรือจำหน่ายหลักทรัพย์ของกิจการ (แบบ 246-2 ) ประจำวันที่ 31 พฤษภาคม 2567 และวันที่ 4 มิถุนายน 256 7

โดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ได้รับรายการได้มาหรือจำหน่ายไปของหลักทรัพย์ของบริษัท อรินสิริ แลนด์ จำกัด (มหาชน) ซึ่งรายงานโดย นายสุชาติ ชมกลิ่น และ นายวิเชียร ชมกลิ่น ผู้ถือหุ้นของบริษัท ทั้งนี้ส่งผลให้โครงสร้างการถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทเปลี่ยนแปลงตามรายละเอียด ดังนี้

ก่อนทำรายการ ณ วันที่ 11 มี.ค.2567 ซึ่งเป็นวันปิดสมุดทะเบียนเพื่อประชุมสามัญผู้ถือหุ้น โครงสร้างผู้ถือหุ้นเป็นดังนี้

1. นายสุชาติ ชมกลิ่น ถือหุ้น 171,950,000 หุ้น หรือราว 28.66%

2. น.ส.วิมลจิต อรินทมะพงษ์ ถือหุ้น 130,000,000 หุ้น หรือราว 21.67%

3. นายลุชัย ภุขันอนันต์ ถือหุ้น 79,815,000 หุ้น หรือราว 13.30%

4. ด.ช.พลัฎฐ์ ชมกลิ่น ถือหุ้น 29,850,000 หุ้น หรือราว 4.98%

5. นายบัญชา เกียรติสุขสถิตย์ ถือหุ้น 16,050,000 หุ้น หรือราว 2.68%

ภายหลังทำรายการ ณ วันที่ 27 พ.ค.2567 ปรับปรุงเฉพาะนายสุชาติ ชมกลิ่น และนายวิเชียร ชมกลิ่น โครงสร้างผู้ถือหุ้นเป็นดังนี้

1. น.ส.วิมลจิต อรินทมะพงษ์ ถือหุ้น 130,000,000 หุ้น หรือราว 21.67%

2. นายสุชาติ ชมกลิ่น ถือหุ้น 101,950,000 หุ้น หรือราว 16.99%

3. นายลุชัย ภุขันอนันต์ ถือหุ้น 79,815,000 หุ้น หรือราว 13.30%

4. นายวิเชียร ชมกลิ่น ถือหุ้น 79,000,000 หุ้น หรือราว 13.17%

5. ด.ช.พลัฎฐ์ ชมกลิ่น ถือหุ้น 29,850,000 หุ้น หรือราว 4.98%

 

📌 อ่านข่าวที่เกี่ยวข้องกับ ตลาดหุ้นทั้งไทยและเทศ ได้ที่นี่ 📌