โปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง ศุภวุฒิ สายเชื้อ นั่งประธานสภาพัฒน์ฯ

627

ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศสำนักนายกฯ พระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง “ศุภวุฒิ สายเชื้อ” นั่งประธานสภาพัฒน์ฯ พร้อมแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ อีก 10 ราย

วันที่ 7 มิถุนายน 2567 ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งประธานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และกรรมการสภาผู้ทรงคุณวุฒิ ระบุว่า ตามที่ได้มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งประธานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และกรรมการสภาผู้ทรงคุณวุฒิ รวม 12 ราย ตั้งแต่วันที่ 9 มิถุนายน 2562 ตามประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี ลงวันที่ 12 มิถุนายน 2562 นั้น

เนื่องจากประธานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และกรรมการสภาผู้ทรงคุณวุฒิดังกล่าวได้ดำรงตำแหน่งมาครบกำหนดตามวาระแล้ว อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 6 แห่งพระราชบัญญัติสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ พ.ศ. 2561 คณะรัฐมนตรีจึงได้มีมติเมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2567 เห็นชอบรายชื่อประธานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และกรรมการสภาผู้ทรงคุณวุฒิ รวม 11 ราย ตามที่สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเสนอ ดังนี้

 • นายศุภวุฒิ สายเชื้อ เป็น ประธานสภา
 • นายกงกฤช หิรัญกิจ เป็น กรรมการสภาผู้ทรงคุณวุฒิ
 • นายกฤษณะ วจีไกรลาศ เป็น กรรมการสภาผู้ทรงคุณวุฒิ
 • คุณหญิงกษมา วรวรรณ ณ อยุธยา เป็น กรรมการสภาผู้ทรงคุณวุฒิ
 • นายปิยะมิตร ศรีธรา เป็น กรรมการสภาผู้ทรงคุณวุฒิ
 • นายวิษณุ อรรถวานิช เป็น กรรมการสภาผู้ทรงคุณวุฒิ
 • นางสาวรัสรินทร์ ชินโชติธีรนันท์ เป็น กรรมการสภาผู้ทรงคุณวุฒิ
 • นายสมประวิณ มันประเสริฐ เป็น กรรมการสภาผู้ทรงคุณวุฒิ
 • นายสุพจน์ เตชวรสินสกุล เป็น กรรมการสภาผู้ทรงคุณวุฒิ
 • นายอารีย์ ชวลิตชีวินกุล เป็น กรรมการสภาผู้ทรงคุณวุฒิ
 • นายเอ็นนู ชื่อสุวรรณ เป็น กรรมการสภาผู้ทรงคุณวุฒิ

และสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีได้นำความกราบบังคมทูลพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งแล้ว

บัดนี้ ได้มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งประธานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และกรรมการสภาผู้ทรงคุณวุฒิ ตามที่เสนอทุกราย

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 4 มิถุนายน พ.ศ. 2567 เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ 4 มิถุนายน พ.ศ. 2567
ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ
เศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี

อ้างอิง : ratchakitcha.soc.go.th

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง