APEX ยื่นคำร้องขอฟื้นฟูกิจการต่อศาลล้มละลาย แก้ปัญหาสภาพคล่อง

342

APEX ยื่นคำร้องขอฟื้นฟูกิจการต่อศาลล้มละลาย เป็นผลดีต่อผู้ที่เกี่ยวข้องหรือต่อบริษัทเองในแก้ไขปัญหาด้านสภาพคล่องของบริษัท

บมจ.เอเพ็กซ์ ดีเวลลอปเม้นท์ (APEX) แจ้งตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2567 ว่า บริษัทของเรียนให้ทราบว่าที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2567 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 15 มกราคม 2567 ได้มีมติอนุมัติบริษัทในฐานะลูกหนี้ยื่นคำร้องขอฟื้นฟูกิจการและให้เสนอผู้จัดทำแผนฟื้นฟูกิจการต่อศาลล้มละลายกลางภายใต้พระราชบัญญัติล้มละลาย ซึ่งในวันที่ 19 ม.ค.67 บริษัทได้ยื่นคำร้องขอฟื้นฟูกิจการของแล้ว

ในการนี้ บริษัทขอเรียนชี้แจงถึงสรุปรายละเอียดของการดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับการยื่นคำร้องขอฟื้นฟูกิจการของบริษัทดังนี้

  1. บริษัท ในฐานะลูกหนี้ เป็นผู้ยื่นคำร้องขอฟื้นฟูกิจการต่อศาลล้มละลายกลาง
  2. บริษัท ในฐานะผู้ร้องขอพื้นฟูกิจการ ขอเสนอให้ศาลแต่งตั้งบริษัทเป็นผู้ทำแผนฟื้นฟูกิจการของบริษัทฯ เพื่อให้มีอำนาจและหน้าที่ในการบริหารจัดการกิจการและทรัพย์สินของบริษัทฯ ต่อ
  3. การเข้าสู่กระบวนการฟื้นฟูกิจการของบริษัท ในครั้งนี้เป็นผลดีต่อผู้ที่เกี่ยวข้องหรือต่อบริษัทเองในแก้ไขปัญหาด้านสภาพคล่องของบริษัท และจะสามารถประสบความสำเร็จบรรลุวัตถุประสงค์ของแผนฟื้นฟูธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพตามขั้นตอนหรือกระบวนการต่างๆ โดยมีกฎหมายรองรับและให้ความคุ้มครองแก่ผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายอย่างเป็นธรรม อีกทั้งบริษัทยังสามารถประกอบธุรกิจหรือดำเนินกิจการได้อย่างปกติต่อไปได้ในระหว่างเวลาซึ่งอยู่ในกระบวนการฟื้นฟูกิจการและสามารถดำเนินการควบคู่ไปกับการฟื้นฟูธุรกิจหรือองค์กร เพื่อที่จะปรับปรุงให้เกิดประสิทธิภาพในการดำเนินงานที่ดียิ่งขึ้นต่อไป