คัตโตะ ลาออกกรรมการ-กรรมการบริหาร SLM แสดงความบริสุทธิ์ใจ หลัง ก.ล.ต.กล่าวโทษ

1423

“คัตโตะ” ลาออกกรรมการ-กรรมการบริหาร SLM แสดงความบริสุทธิ์ใจ หลัง ก.ล.ต.กล่าวโทษ ในเรื่องการเป็นผู้สนับสนุน Bybit

บริษัท เอส แอล เอ็ม คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ SLM แจ้งตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2567 ว่า บริษัทได้รับหนังสือแจ้งความประสงค์ลาออกจากตำแหน่งกรรมการ และกรรมการบริหารของ นายอารมณ์ โพธิ์หาญรัตนกุล หรือ คัตโตะ

เนื่องจากต้องการแสดงความบริสุทธิ์ใจจากเหตุการณ์ที่นายอารมณ์ได้รับการกล่าวโทษจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือ ก.ล.ต. ในเรื่องการเป็นผู้สนับสนุน Bybit ในการประกอบธุรกิจศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลโดยไม่ได้รับอนุญาตตามมาตรา 26 แห่งพระราชกำหนดการประกอบธุรกิจศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัล พ.ศ. 2561 โดยให้การลาออกมีผลตั้งแต่วันที่ 12 มกราคม 2567 เป็นต้นไป

ทั้งนี้ บริษัทอยู่ในระหว่างการสรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทพิจารณาแต่งตั้งให้เข้าดำรงตำแหน่งที่ว่างลงต่อไป