ตลท.จี้ NUSA แจงกรณีขอให้ศาลเพิกถอนสัญญา Share Swap ระหว่าง NUSA-ผู้ถือหุ้น WEH

352
NUSA

ตลท.ขอให้ NUSA แจงกรณีขอให้ศาลเพิกถอนสัญญา Share Swap ระหว่าง NUSA-ผู้ถือหุ้น WEH ภายในวันที่ 25 มกราคม 2567 สำหรับความเห็นของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบภายในวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2567

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เปิดเผยเมื่อวันที่ 22 มกราคม 2567 ว่า ขอให้ NUSAชี้แจงข้อเท็จจริงกรณีบริษัทยื่นคำฟัองต่อศาล ขอให้เพิกถอนสัญญาที่มีผลต่อสถานะการเป็นผู้ถือหุ้นของNUSA ซึ่งรายการดังกล่าวอาจจะมีผลกระทบต่อฐานะการเงินและผลดำเนินงานของบริษัท

รวมทั้งสิทธิของผู้ถือหุ้นNUSA ทั้งนี้ขอให้ชี้แจงข้อมูลผ่านระบบเผยแพร่ข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์ฯ ภายในวันที่ 25 มกราคม 2567 สำหรับความเห็นของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบภายในวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2567

ตามที่บริษัท ณุศาศิริ จำกัด (มหาชน) แจ้งว่า วันที่ 18 มกราคม 2567 ได้ยื่นคำฟ้องต่อศาลแพ่งขอให้เพิกถอนสัญญาที่ NUSAเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท วินด์ เอนเนอร์ยี่ โฮลดิ้ง จำกัด (WEH) และผู้ถือหุ้นของ WEH เป็นผู้ถือหุ้นของNUSA (Share Swap)

ซึ่งหากศาลมีคำพิพากษาตามคำขอNUSA คาดว่าจะส่งผลให้บริษัท ธนา พาวเวอร์ โฮลดิ้ง จำกัด (TNH) ไม่มีสถานะเป็นผู้ถือหุ้นของ NUSA ตั้งแต่ต้น (10.13% ของทุนชำระแล้ว) เนื่องจากไม่มีกรรมสิทธิ์โนหุ้น WEH และ NUSA ต้องปรับปรุงงบการเงินในส่วนของเงินลงทุนใน WEH (21% ของสินทรัพย์รวม และ 33% ของส่วนผู้ถือหุ้น (รายละเอียดปรากฏตามข่าวของNUSA วันที่ 19 มกราคม 2567)

เนื่องจากข้อมูลข้างต้นพิจารณาได้ว่าอาจมีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่องบการเงินของบริษัททั้งฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน รวมถึงสิทธิของผู้ถือหุ้นและอำนาจจัดการของบริษัท ดังนั้นตลาดหลักทรัพย์ฯ จึงขอให้ NUSAชี้แจงข้อมูลผ่านระบบเผยแพร่ข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์ฯ ภายในวันที่ 25 มกราคม 2567 ดังนี้

1. เหตุผลที่NUSA ยื่นฟ้องต่อศาลฯ เพื่อขอเพิกถอน share swap ดังกล่าว ซึ่งขัดกับข้อมูลที่ NUSAเคยแจ้งผ่านระบบเผยแพร่ของตลาดหลักทรัพย์ฯ เมื่อวันที่ 12 เมษายน 2565 ว่าไม่พบว่าหุ้นของ WEH ที่จะนำมา share swap มีประเด็นที่จะกระทบต่อกรรมสิทธิโนหุ้น WEH

2. สิทธิในการออกเสียงรวมทั้งสิทธิต่าง ๆ ในฐานะผู้ถือหุ้นของผู้ถือหุ้นNUSA ที่ได้รับหุ้นจากการแลกเปลี่ยน (share swap) กับหุ้น WEH ที่ผู้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ ในระหว่างที่ศาลยังไม่มีคำพิพากษาตามคำขอของNUSA รวมทั้งสิทธิในการเป็นกรรมการของNUSA

3. อำนาจอนุมัติเพื่อดำเนินการยื่นฟ้องร้องข้างต้นต่อศาลฯ

4. ผลกระทบต่องบการเงินของNUSA ทั้งด้านฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน หากศาลฯ มีคำพิพากษาตามคำขอของNUSA พร้อมชี้แจงเพิ่มเติมให้ชัดเจนถึงเหตุผลที่ NUSAไม่ต้องคืนเงินปันผลที่เคยได้รับจากการถือหุ้น WEH

นอกจากนี้ขอให้ชี้แจงความเห็นของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบต่อกรณีข้างต้นภายในวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2567