EGCO กดปุ่มเดินเครื่องโรงไฟฟ้า EGCO Cogeneration ส่วนขยาย 74 เมกะวัตต์

324

EGCO กดปุ่มเดินเครื่องเชิงพาณิชย์โรงไฟฟ้าEGCO Cogeneration ส่วนขยาย จ.ระยอง กำลังผลิตสุทธิ 74 เมกะวัตต์ ทดแทนโรงไฟฟ้า SPP เดิมที่สิ้นสุดสัญญาซื้อขายไฟฟ้า พร้อมรับรู้รายได้ทันที EGCOถือหุ้น 80%

นายเทพรัตน์ เทพพิทักษ์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน) หรือ EGCO เปิดเผยว่า โรงไฟฟ้าEGCO Cogeneration ส่วนขยาย ซึ่งEGCO ถือหุ้น 80% และ J-Power Holdings (Thailand) Co., Ltd. ถือหุ้น 20% ได้เริ่มเดินเครื่องเชิงพาณิชย์ (COD) และจ่ายไฟฟ้าเข้าระบบให้กับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2567 ที่ผ่านมา ซึ่งจะสามารถรับรู้รายได้ทันทีหลังจากเริ่มจ่ายไฟฟ้าเข้าระบบ

โรงไฟฟ้าแห่งใหม่นี้ใช้เทคโนโลยีใหม่ล่าสุดที่สามารถลดปริมาณการใช้ก๊าซธรรมชาติต่อหน่วยลง 15% จากที่ใช้ในโรงไฟฟ้าเดิม ซึ่งจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานและลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ส่งเสริมการดำเนินงานและการเติบโตของกลุ่มลูกค้าอุตสาหกรรม รวมทั้งเสริมสร้างความมั่นคงให้กับระบบไฟฟ้าของประเทศ

โรงไฟฟ้าEGCO Cogeneration ส่วนขยาย สร้างขึ้นเพื่อทดแทนโรงไฟฟ้าเดิม มีกำลังผลิตสุทธิ 74 เมกะวัตต์ เป็นโรงไฟฟ้าประเภท Cogeneration ที่ใช้ก๊าซธรรมชาติเป็นเชื้อเพลิง ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมระยอง ตำบลมาบข่า อำเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง ซึ่งเป็นพื้นที่ยุทธศาสตร์ที่มีความต้องการใช้ไฟฟ้าสูง

โดยมีสัญญาซื้อขายไฟฟ้ากับ กฟผ. ภายใต้โครงการผู้ผลิตไฟฟ้ารายเล็กทดแทน (SPP Replacement) จำนวน 28 เมกะวัตต์ เป็นระยะเวลา 25 ปี และจำหน่ายไฟฟ้าส่วนที่เหลือและไอน้ำจากกระบวนการผลิตให้แก่ลูกค้าอุตสาหกรรมในพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมระยองและพื้นที่ใกล้เคียง

นายเทพรัตน์ กล่าวว่า ความสำเร็จในการเดินเครื่องเชิงพาณิชย์และจ่ายไฟฟ้าเข้าระบบของโรงไฟฟ้าEGCO Cogeneration ส่วนขยาย เป็นไปตามแผนกลยุทธ์ของEGCO Group ที่มุ่งขับเคลื่อนการเติบโตทางธุรกิจอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน ควบคู่กับการสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ผู้มีส่วนได้เสีย ภายใต้ทิศทางการดำเนินธุรกิจ “Cleaner, Smarter, and Stronger to Drive Sustainable Growth”

รวมทั้งเสริมสร้างความมั่นคงทางพลังงานให้แก่ภาคอุตสาหกรรม รวมทั้งลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมของประเทศ