ครม.เห็นชอบ หลักการตั้งงบรายจ่าย ปีงบฯ 68 รายการ กระทรวงคมนาคม วงเงิน 1 พันลบ.ขึ้นไป

175
ข่าว กระทรวงคมนาคม

ครม.มีมติให้ความเห็นชอบในหลักการตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 สำหรับรายการงบประมาณที่มีวงเงินตั้งแต่ 1,000 ล้านบาทขึ้นไป ของ กระทรวงคมนาคม

วันที่ 30 มกราคม 2567 นายชัย วัชรงค์ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ที่ประชุม ครม. (30 มกราคม 2567) มีมติให้ความเห็นชอบในหลักการตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 สำหรับรายการงบประมาณที่มีวงเงินตั้งแต่ 1,000 ล้านบาทขึ้นไป ของกรมทางหลวง กรมทางหลวงชนบท กรมท่าอากาศยาน และองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ

รวมทั้งหมด 42 โครงการ ระยะเวลาดำเนินการ ปี 2568-2575 รวมวงเงินทั้งสิ้น 91,653.3053 ล้านบาท โดยมีวงเงินที่จะขอรับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 จำนวน 15,627.9411 ล้านบาท ตามที่ กระทรวงคมนาคม (คค.) เสนอ

โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าว ครม. ได้มีมติ (16 ต.ค. 2566) เห็นชอบแนวทางการจัดทำงบประมาณและปฎิทินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 และวันที่ 16 ม.ค 2567 เห็นชอบการปรับปรุงปฏิทินงบประมาณฯ ตามที่สำนักงบประมาณเสนอ

โดยหน่วยงานที่มีการก่อหนี้ผูกพันงบประมาณมากกว่าหนึ่งปีงบประมาณ สำหรับรายการที่มีวงเงินตั้งแต่ 1,000 ล้านบาทขึ้นไป ให้นำเสนอ ครม. พิจารณาอนุมัติก่อนเสนอรายละเอียดคำของบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ภายในวันที่ 2 ก.พ. 2567

คค. ได้รับรายงานจาก กรมทางหลวง (ทล.) กรมทางหลวงชนบท (ทช.) กรมท่าอากาศยาน (ทย.) และองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) เสนอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 สำหรับรายการที่มีวงเงินตั้งแต่ 1,000 ล้านบาทขึ้นไป จำนวน 42 โครงการ ระยะเวลาดำเนินการ ปี 2568-2575 รวมวงเงินทั้งสิ้น 91,653.3053 ล้านบาท โดยมีวงเงินที่จะขอรับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 จำนวน 15,627.9411 ล้านบาท ซึ่งเป็นโครงการที่มีความพร้อมที่จะเริ่มดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

กรมทางหลวง (ทล.) เสนอขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 จำนวน 37 โครงการ ระยะเวลาดำเนินการ ปี 2568-2571 วงเงินรวม 69,877.7053 ล้านบาท ประกอบด้วย

  • แผนงานบูรณาการพัฒนาด้านคมนาคมและระบบโลจิสติกส์ 35 โครงการ วงเงินรวม 66,027.7053 ล้านบาท
  • แผนงานบูรณาการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก 2 โครงการ วงเงินรวม 3,850 ล้านบาท

ซึ่งมีวงเงินที่จะขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 จำนวน 13,975.5411 ล้านบาท

กรมทางหลวงชนบท (ทช.) เสนอขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ในแผนงานบูรณาการพัฒนาด้านคมนาคมและระบบโลจิสติกส์ จำนวน 3 โครงการ ระยะเวลาดำเนินการ ปี 2568-2570 วงเงินรวม 4,920 ล้านบาท ซึ่งมีวงเงินที่จะขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 จำนวน 984 ล้านบาท

กรมท่าอากาศยาน (ทย.) เสนอขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ในแผนงานบูรณาการพัฒนาด้านคมนาคมและระบบโลจิสติกส์ จำนวน 1 โครงการ คือ งานก่อสร้างต่อเติมความยาวทางวิ่ง ขยายทางขับ ลานจอดเครื่องบิน และองค์ประกอบอื่นๆ ท่าอากาศยานชุมพร ตำบลชุมโค อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร

ระยะเวลาดำเนินการ ปี 2568-2571 วงเงินรวม 1,500 ล้านบาท (ปีงบประมาณ 2568: 300 ล้านบาท ปีงบประมาณ 2569: 300 ล้านบาท ปีงบประมาณ 2570: 450 ล้านบาท ปีงบประมาณ 2571: 450 ล้านบาท) ซึ่งมีวงเงินที่จะขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 จำนวน 300 ล้านบาท

และองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) เสนอขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ในแผนยุทธศาสตร์พัฒนาด้านคมนาคมและระบบโลจิสติกส์ จำนวน 1 โครงการ คือ โครงการเช่ารถโดยสารประจำทางปรับอากาศพลังงานสะอาด (EV) ระยะเวลาดำเนินการ ปี 2568-2575

วงเงินรวม 15,355.6000 ล้านบาท (ปีงบประมาณ 2568: 368.4000 ล้านบาท ปีงบประมาณ 2569: 2,219.2000 ล้านบาท ปีงบประมาณ 2570: 2,219.2000 ล้านบาท ปีงบประมาณ 2571: 2,225.2800 ล้านบาท และปีงบประมาณ 2572-2575: 8,323.5200 ล้านบาท) ซึ่งมีวงเงินที่จะขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 จำนวน 368.4000 ล้านบาท