ไม่รอด! ศาลรัฐธรรมนูญตัดสิน พิธา-ก้าวไกล เข้าข่ายล้มล้างการปกครอง ปมหาเสียงแก้ ม.112

842

ศาลรัฐธรรมนูญตัดสิน “พิธา-ก้าวไกล” เข้าข่ายล้มล้างการปกครอง ปมหาเสียงแก้ ม.112 โดยมีเจตนาเซาะกร่อนระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และให้เลิกทุกการกระทำ-ห้ามแก้ ม.112 ในอนาคต

วันที่ 31 มกราคม 2567 เวลา 14.00 น. ศาลรัฐธรรมนูญ นัดแถลงด้วยวาจา ประชุมปรึกษาหารือ ลงมติและอ่านคำวินิจฉัย กรณีที่นายธีรยุทธ สุวรรณเกษร อดีตทนายความอดีตพระพุทธะอิสระ ขอให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 49 ว่าการกระทำของ นายพิธา ลิ้มเจริญรัตน์ หัวหน้าพรรคก้าวไกล (ก.ก.) ขณะนั้น ในฐานะผู้ถูกร้องที่ 1 และ พรรคก้าวไกล ในฐานะผู้ถูกร้องที่ 2 เสนอร่าง พ.ร.บ.แก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่…) พ.ศ. … เพื่อยกเลิกประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 112 โดยใช้เป็นนโยบายในการหาเสียงเลือกตั้งและยังคงดำเนินการอย่างต่อเนื่อง เป็นการใช้สิทธิหรือเสรีภาพเพื่อล้มล้างการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 49 วรรคหนึ่งหรือไม่

โดยศาลรัฐธรรมนูญ วินิจฉัยว่า การกระทำของผู้ถูกร้องเป็นการใช้สิทธิเสรีภาพ เพื่อล้มล้างระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และสั่งการให้เลิกการกระทำ การพิมพ์ การโฆษณา เพื่อยกเลิก ม.112 และไม่ให้มีการแก้ไข ม.112 ในอนาคต