มติ ครม. 6 ก.พ.67 เปิดรายชื่อแต่งตั้งข้าราชการการเมือง-บอร์ดองค์การเภสัชกรรม

442

มติ ครม. 6 ก.พ.67 เปิดรายชื่อแต่งตั้งข้าราชการการเมือง กรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรี รวมถึงการแต่งตั้งประธานกรรมการและกรรมการอื่นในคณะกรรมการองค์การเภสัชกรรม

วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2567 นางสาวเกณิกา อุ่นจิตร์ รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (6 กุมภาพันธ์ 2567 มีมติอนุมัติ/เห็นชอบ การแต่งตั้ง ดังนี้

 1. การแต่งตั้งข้าราชการการเมือง คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามที่กระทรวงสาธารณสุขเสนอแต่งตั้ง นายสุรชาติ เทียนทอง ให้ดำรงตำแหน่ง ข้าราชการการเมือง ตำแหน่งเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ทั้งนี้ให้การแต่งตั้งมีผลตั้งแต่วันที่ ครม.มีมติเป็นต้นไป
 2. การแต่งตั้งกรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรี คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามที่สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี เสนอแต่งตั้ง นายฐิติพงศ์ เขียวไพศาล เป็นกรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรี โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่นายกรัฐมนตรีลงนามในประกาศแต่งตั้ง
 3. การแต่งตั้งข้าราชการการเมือง คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามที่สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี เสนอแต่งตั้ง นางสาวปรมาภรณ์ บริบูรณ์ ให้ดำรงตำแหน่งข้าราชการการเมือง ตำแหน่งประจำสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่คณะรัฐมนตรีมีมติเป็นต้นไป
 4. การแต่งตั้งประธานกรรมการและกรรมการอื่นในคณะกรรมการองค์การเภสัชกรรม คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติ การแต่งตั้งประธานกรรมการและกรรมการอื่นในคณะกรรมการองค์การเภสัชกรรม ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเสนอ เนื่องจากประธานกรรมการและกรรมการอื่นเดิมได้ขอลาออกและดำรงตำแหน่งครบวาระสามปี ดังนี้
  1. นายโอภาส การย์กวินพงศ์ ประธานกรรมการ
  2. นายพงศธร พอกเพิ่มดี (ผู้แทนกระทรวงสาธารณสุข) กรรมการ
  3. นายพงษ์ศักดิ์ เมธาพิพัฒน์ (ผู้แทนกระทรวงการคลัง) กรรมการ
  4. นางสาวกรรภคมณฑ์ โสภาศพิรุณศักดิ์ กรรมการ
  5. นายกิตติศักดิ์ อักษรวงศ์ กรรมการ
  6. นายกุลเศขร์ ลิมปิยากร กรรมการ
  7. นางสาวจรสพร เฉลิมเตียรณ กรรมการ
  8. นายทวีศิลป์ วิษณุโยธิน กรรมการ
  9. นางนงลักษณ์ โกวัฒนะ กรรมการ
  10. นายปณิธาน ปวโรฬารวิทยา กรรมการ
  11. นายพงศ์เกษม ไข่มุกต์ กรรมการ
  12. นางศศิวิมล มีอำพล กรรมการ
  13. นายศุภฤกษ์ ภู่พงศ์ศักดิ์ กรรมการ
  14. นายสุรโชค ต่างวิวัฒน์ กรรมการ

ทั้งนี้ ให้มีผลตั้งแต่วันที่คณะรัฐมนตรีมีมติเป็นต้นไป

 

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง