โค้งสุดท้าย Easy e-Receipt อย่าลืมใช้สิทธิก่อน 15 ก.พ. นี้

241

หลังจากโครงการ Easy e-Receipt ได้เริ่มมาตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. 2567 ตอนนี้เหลือเวลาอีกไม่กี่วันที่เหล่านักช้อปจะต้องเร่งมือก่อนจะสิ้นสุดการใช้สิทธิในวันที่ 15 ก.พ. 2567  ทบทวนกันอีกครั้งในโค้งสุดท้ายของโครงการ หากจะใช้สิทธิ Easy e-Receipt จะต้องทำอย่างไรบ้าง?

Easy e-Receiptลดหย่อนภาษีได้เท่าไร

ลดหย่อนภาษีได้สูงสุด 50,000 บาท โดยใช้ยื่นภาษีในช่วงเดือน ม.ค.-มี.ค. 2568

ใครใช้สิทธิมาตรการEasy e-Receipt ได้บ้าง

บุคคลธรรมดาเท่านั้น ไม่รวมห้างหุ้นส่วนสามัญหรือคณะบุคคลที่มิใช่นิติบุคคล โดยผู้ที่เข้าร่วมโครงการดิจิทัลวอลเล็ต 10,000 บาท สามารถใช้สิทธิEasy e-Receipt ได้

มาตรการEasy e-Receipt ให้สิทธิประโยชน์อะไรบ้าง

สามารถนำค่าซื้อสินค้าหรือค่าบริการจากผู้ประกอบการที่จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม ตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. 2567 ถึงวันที่ 15 ก.พ. 2567 หักลดหย่อนภาษีตามจำนวนที่จ่ายจริง แต่ไม่เกิน 50,000 บาท โดยนำไปยื่นภาษีในปีภาษี 68 (รอบม.ค.-มี.ค. 68)

ค่าซื้อสินค้าหรือค่าบริการใดบ้างที่นำมาหักลดหย่อนได้

1.ค่าซื้อสินค้าทุกประเภทที่ซื้อจากผู้ประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม สามารถนำมาหักลดหย่อนตามมาตรการนี้ได้ โดยจะต้องมีใบกำกับภาษีแบบเต็มรูปในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Tax Invoice) จากระบบใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์และใบรับอิเล็กทรอนิกส์ (e-Tax Invoice & e-Receipt) ของกรมสรรพากร

2.การซื้อ หนังสือ หนังสือพิมพ์ นิตยสาร และค่าบริการหนังสือ หนังสือพิมพ์ และนิตยสารที่อยู่ในรูปของข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ผ่านระบบอินเทอร์เน็ต และสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) ซึ่งเป็นสินค้าที่ได้ลงทะเบียนกับกรมการพัฒนาชุมชนแล้ว สามารถซื้อกับผู้ให้บริการที่ไม่ได้จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มได้ แต่จะต้องมีใบรับอิเล็กทรอนิกส์ (e-Receipt) จากระบบ e-Tax Invoice & e-Receipt ของกรมสรรพากร โดยต้องระบุชื่อ นามสกุล และเลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร (เลขประจำตัวประชาชน) ของผู้ซื้อสินค้าหรือผู้รับบริการด้วย

สินค้าและบริการอะไรบ้างใช้Easy e-Receipt ไม่ได้

  1. ค่าซื้อสุรา เบียร์ และไวน์
  2. ค่าซื้อยาสูบ
  3. ค่าซื้อรถยนต์ รถจักรยานยนต์ และเรือ
  4. ค่าน้ำมัน และก๊าซสำหรับเติมยานพาหนะ
  5. ค่าสาธารณูปโภค ค่าน้ำประปา ค่าไฟฟ้า ค่าบริการสัญญาณโทรศัพท์ ค่าบริการสัญญาณอินเทอร์เน็ต
  6. ค่าบริการที่มีข้อตกลงการให้บริการและผู้รับบริการสามารถใช้บริการดังกล่าวนอกเหนือจากระยะเวลาตามที่กำหนด (วันที่ 1 ม.ค. 67-15 ก.พ.67) เช่น ค่าสมาชิกต่าง ๆ
  7. ค่าเบี้ยประกันวินาศภัย

ดูอย่างไรร้านไหนเข้าร่วมEasy e-Receipt

สามารถดูได้จากร้านที่มีสัญลักษณ์Easy e-Receipt หรือสามารถตรวจสอบรายชื่อผู้ประกอบการที่สามารถออก e-Tax Invoice & e-Receipt ได้ที่ https://etax.rd.go.th/etax_staticpage/app/#/index/registered#top