ตลท.แจ้งเตือน 3 บริษัทจดทะเบียน เร่งแก้ไขเหตุเพิกถอน

258
บริษัทจดทะเบียน

ตลท.แจ้งเตือน 3 บริษัทจดทะเบียน ทั้ง APEX, POST และ THAI ให้เร่งแก้ไขเหตุเพิกถอน โดยจะครบกำหนดใน 7 และ 23 มีนาคม 2567

วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2567 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ได้ประกาศรายชื่อบริษัทจดทะเบียนที่เข้าข่ายอาจถูกเพิกถอน บัดนี้มีบริษัทจดทะเบียน 3 บริษัทที่ใกล้ครบกำหนดเวลาแก้ไขเหตุเพิกถอนกรณีฐานะการเงินตามตารางด้านล่าง

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยจึงขอแจ้งให้บริษัทจดทะเบียนดังกล่าวเร่งด าเนินการแก้ไขเหตุเพิกถอนให้หมดไป หากบริษัทจดทะเบียนยังไม่สามารถแก้ไขให้เหตุเพิกถอนหมดไปภายในระยะเวลาที่กำหนด ตลาดหลักทรัพย์ฯ จะเสนอคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ เพื่อพิจารณาเพิกถอนหุ้นสามัญของบริษัทจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนต่อไป

โดยรายชื่อบริษัทจดทะเบียนมีดังนี้

  1. บริษัท เอเพ็กซ์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) หรือ APEX วันที่ครบกำหนดแก้ไขเหตุเพิกถอน 23 มีนาคม 2567
  2. บริษัท บางกอก โพสต์ จำกัด (มหาชน) หรือ POST วันที่ครบกำหนดแก้ไขเหตุเพิกถอน 7 มีนาคม 2567
  3. บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) หรือ THAI วันที่ครบกำหนดแก้ไขเหตุเพิกถอน 7 มีนาคม 2567