CREDIT แต่งตั้ง วิญญู ไชยวรรณ นั่งรองประธานกรรมการธนาคาร มีผล 1 เม.ย.67

448
วิญญู ไชยวรรณ

CREDIT แต่งตั้ง วิญญู ไชยวรรณ กรรมการ ให้ดำรงตำแหน่งเป็นรองประธานกรรมการธนาคารเพิ่มเติม โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2567 เป็นต้นไป

บริษัท ธนาคารไทยเครดิต จำกัด (มหาชน) หรือ CREDIT แจ้ง ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2567 ว่า ที่ประชุมคณะกรรมการธนาคาร ครั้งที่ 01/2567 วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2567 มีมติแต่งตั้ง นายวิญญู ไชยวรรณ กรรมการ ให้ดำรงตำแหน่งเป็นรองประธานกรรมการธนาคารเพิ่มเติม โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2567 เป็นต้นไป

ทั้งนี้ นายวิญญู ไชยวรรณ แจ้งว่าในส่วนของค่าตอบแทน เมื่อผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติผลตอบแทนกรรมการตามที่จะเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในวันที่ 24 เมษายน 2567 นายวิญญูมีความประสงค์ขอไม่รับคำตอบแทนจำนวนดังกล่าว

อนึ่ง นาย วิญญู ไชยวรรณ สำเร็จการศึกษาปริญญาตรีพาณิชยศาสตรบัณฑิต การเงินการธนาคาร (เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง) จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และปริญญาโทคณะบริหารธุรกิจ จากโรงเรียนการจัดการ UCLA Anderson มหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนีย ประเทศสหรัฐอเมริกา

 

อ่านข่าวเพิ่มเติม :