อีสท์สปริง ออกกองทุนพันธบัตรมุ่งรักษาเงินต้น 6 เดือน คาดผลตอบแทน 2% ต่อปี

384
อีสท์สปริง

อีสท์สปริง ออกกองทุนพันธบัตรมุ่งรักษาเงินต้น 6 เดือน อีก 5,000 ล้าน รับดีมานต์ล้น เปิดจองถึง 21 ก.พ.นี้ โอกาสรับผลตอบแทน 2% ต่อปี ลงทุนขั้นต่ำ 1,000 บาท

นางสาวดารบุษป์ ปภาพจน์ กรรมการผู้จัดการ บลจ.อีสท์สปริง(ประเทศไทย) เปิดเผยว่า บริษัทฯ เปิดจอง กองทุนเปิดอีสท์สปริง พันธบัตรรัฐมุ่งรักษาเงินต้น 6M12 (ES-GOVCP6M12) อายุ 6 เดือน มูลค่า 5,000 ล้านบาท ระหว่างวันที่ 15-21 กุมภาพันธ์นี้ ด้วยเงินลงทุนขั้นต่ำ 1,000 บาท

ทั้งนี้เพื่อรับกับกระแสตอบรับจากนักลงทุนที่มีเข้ามาอย่างต่อเนื่อง ภายหลังจากที่สามารปิดการขายกองทุนประเภทเดียวกันจำนวน 3 กองได้ก่อนกำหนดในช่วงที่ผ่านมา โดยมียอดเงินลงทุนมูลค่ารวมประมาณ 7,000 ล้านบาท

กองทุนเปิดอีสท์สปริง พันธบัตรรัฐมุ่งรักษาเงินต้น 6M12 มีนโยบายนำเงินไปลงทุนในตราสารที่มุ่งรักษาเงินต้น ได้แก่ ตั๋วเงินคลัง หรือพันธบัตรรัฐบาลไทย หรือพันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย ในสัดส่วนประมาณ 100% ของ NAV โดยคาดหวังผลตอบแทนประมาณ 2.23% ต่อปีของ NAV หลังจากหักค่าใช้จ่ายประมาณ 0.23% ต่อปีของ NAV แล้ว จะได้รับประมาณการผลตอบแทนอยู่ที่ 2.00% ต่อปีของ NAV

กองทุน ES-GOVCP6M12 จะลงทุนครั้งเดียว และถือครองทรัพย์สินที่ลงทุนจนครบอายุโครงการ (Buy and Hold) โดย บลจ. Eastspring จะดำเนินการให้มีการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนแบบอัตโนมัติ และทำการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนของกองทุนทั้งจำนวนของผู้ถือหน่วยทุกราย ไปยังกองทุนเปิดทหารไทยธนรัฐ หรือกองทุนรวมตลาดเงินอื่นที่บลจ.อีสท์สปริง เปิดให้บริการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน ในวันทำการก่อนวันสิ้นสุดอายุโครงการ

อย่างไรก็ตาม หากไม่สามารถลงทุนให้เป็นไปตามที่กำหนดไว้ เนื่องจากสภาวะตลาดมีการเปลี่ยนแปลงไป ผู้ลงทุนอาจไม่ได้รับผลตอบแทนตามอัตราที่กำหนดไว้ โดยผู้ลงทุนจะไม่สามารถขายคืนหน่วยลงทุนได้ในช่วงระยะเวลา 6 เดือน

ดังนั้นหากมีปัจจัยลบที่ส่งผลกระทบต่อการลงทุนดังกล่าว ผู้ลงทุนอาจสูญเสียเงินลงทุนจำนวนมาก กองทุนอาจไม่ได้รับเงินต้นและผลตอบแทนตามที่คาดหวังไว้ หากผู้ออกตราสารหรือธนาคารที่กองทุนลงทุนไม่สามารถชำระเงินต้นและดอกเบี้ยคืนได้

และบริษัทจัดการขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงทรัพย์สินที่ลงทุนหรือสัดส่วนการลงทุนได้ เฉพาะเมื่อมีความจำเป็นและสมควรเพื่อประโยชน์ของผู้ลงทุนเป็นสำคัญ โดยการเปลี่ยนแปลงนั้นต้องไม่ทำให้ความเสี่ยงของทรัพย์สินที่ลงทุนเปลี่ยนแปลงไปอย่างมีนัยสำคัญ