ธอส. สร้างระบบนิเวศที่อยู่อาศัยให้เข้มแข็ง

488

เปิดยุทธศาสตร์แบงก์รัฐปี 2567 ธอส. ย้ำพันธกิจทำให้คนไทยมีบ้าน สร้างระบบนิเวศที่อยู่อาศัยให้หลากหลายและเข้มแข็ง พร้อมสนับสนุนนโยบายรัฐให้ผู้มีรายได้น้อยมีที่อยู่อาศัยอย่างเหมาะสม

นายกมลภพ วีระพละ กรรมการผู้จัดการ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) เปิดเผยกับ การเงินธนาคาร ว่า ในปี 2567 ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) มุ่งเน้นการขยายเครือข่ายความร่วมมือกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเพื่อสร้างระบบนิเวศที่อยู่อาศัยให้มีความหลากหลายและเข้มแข็ง คำนึงถึงสังคมและสิ่งแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วเพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืน

โดยธอส. จะดำเนินงานใน 5 ด้าน ประกอบด้วย

  1. ยกระดับการบริหารสินทรัพย์และหนี้สินเพื่อความยั่งยืน โดยขยายและรักษาพอร์ตสินเชื่อที่มีคุณภาพของลูกค้าทุกกลุ่ม รวมถึงเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารคุณภาพสินทรัพย์ โดยบริหารจัดการทั้งเชิงป้องกันและแก้ไขหนี้ NPL และให้ความสำคัญกับการบริหารแหล่งเงินทุนให้สอดคล้องกับสภาวะตลาดและอยู่ในระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้
  2. สร้างมูลค่าเพิ่มจากระบบนิเวศที่อยู่อาศัยเพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืน ขยายความร่วมมือกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในระบบนิเวศที่อยู่อาศัย ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการร่วมกัน เพื่อให้ระบบนิเวศที่อยู่อาศัยมีความยั่งยืน
  3. ยกระดับเทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อความยั่งยืน มุ่งยกระดับโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของธนาคารให้รองรับปริมาณธุรกรรมทางดิจิทัลที่เพิ่มสูงขึ้น และการยกระดับการให้บริการผ่านระบบดิจิทัล เพื่อสร้างประสบการณ์การใช้บริการที่ดีแก่ลูกค้าในทุกการให้บริการ
  4. ยกระดับขีดความสามารถในการดำเนินงาน การจัดการความรู้ และนวัตกรรม เพื่อขับเคลื่อนนวัตกรรมองค์กร รวมถึงมุ่งเน้นการยกระดับการบริหารและพัฒนาบุคลากร เพื่อให้รองรับการเปลี่ยนแปลงในอนาคต
  5. ยกระดับการบริหารจัดการความยั่งยืน ยกระดับการกำกับดูแลองค์กร มุ่งเน้นการบูรณาการทำงานร่วมกันระหว่าง การกำกับดูแลที่ดี การบริหารความเสี่ยง และการปฏิบัติตามกฎระเบียบ รวมถึงการยกระดับการบริหารจัดการด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม

นายกมลภพ เปิดเผยต่อว่า ธอส.ได้เตรียมความพร้อมในด้านต่างๆ เพื่อรองรับความท้าทายตลอดปี 2567 ทั้งการบริหารพอร์ตสินเชื่อให้เติบโตอย่างมีคุณภาพภายใต้ภาวะหนี้ภาคครัวเรือนที่อยู่ในระดับสูงทิศทางของอัตราดอกเบี้ย การบริหารความเสี่ยงด้านภัยคุกคามทาง Cyber และภัยทุจริตทางการเงิน เพื่อให้ Digital Service ของธนาคารมีความมั่นคงปลอดภัย และลูกค้าเกิดความเชื่อมั่น

โดยมีการปฏิบัติตามแนวนโยบายต่างๆ เช่น แนวนโยบายภูมิทัศน์ภาคการเงิน (Financial Landscape) ของธนาคารแห่งประเทศไทย ที่เปิดโอกาสให้ภาคการเงินใช้เทคโนโลยีและข้อมูลเพื่อพัฒนานวัตกรรมและบริการทางการเงิน การดำเนินงานของสถาบันการเงินที่ต้องคำนึงถึงมิติสิ่งแวดล้อม และการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ เป็นต้น

รวมถึงการเตรียมความพร้อมบุคลากรและระบบงานของธนาคารให้รองรับหลักเกณฑ์ใหม่ๆ เช่น การปฏิบัติตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 9 เรื่องเครื่องมือทางการเงิน (TFRS9) ที่เริ่มใช้ในวันที่ 1 มกราคม 2568 เป็นต้น

“ธนาคารมุ่งเน้นการให้ความช่วยเหลือกลุ่มผู้มีรายได้น้อยให้เข้าถึงบริการทางการเงิน และให้ความสำคัญกับการดำเนินธุรกิจที่คำนึงถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล และกระทรวงการคลัง รวมถึงนโยบายภูมิทัศน์ใหม่ภาคการเงินไทย (Financial Landscape) ของธนาคารแห่งประเทศไทย”

ยุทธศาสตร์ 5 แบงก์รัฐ ปี 67

สนับสนุนนโยบายรัฐ
ย้ำพันธกิจทำให้คนไทยมีบ้าน

นายกมลภพ กล่าวว่า ธอส. ได้กำหนดทิศทางการดำเนินงานในปี 2567 ให้สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลในการแก้ไขปัญหาหนี้สินภาครัวเรือน รวมถึงการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคมให้กับผู้มีรายได้น้อย ผ่านการมีที่อยู่อาศัยอย่างเหมาะสม ตามพันธกิจ “ทำให้คนไทยมีบ้าน” ของธนาคาร

อีกทั้งยังมีการส่งเสริมความรู้ทางการเงิน (Financial Literacy) เพื่อให้ผู้มีรายได้น้อยและผู้ที่ไม่สามารถเข้าถึงสินเชื่อธนาคาร สามารถเข้าถึงบริการทางการเงิน และมีที่อยู่อาศัยเป็นของตนเอง รวมถึงดำเนินโครงการสินเชื่อเพื่อตอบสนองนโยบายรัฐบาล ลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม และดูแลด้านสิ่งแวดล้อมผ่านโครงการสินเชื่อ Green Loan อาทิ

โครงการบ้านธอส. สุขสบาย ที่ปรับลดอัตราดอกเบี้ยและเงินงวดของลูกค้าเดิมของธอส. เพื่อช่วยลดภาระค่าครองชีพให้กับลูกค้าสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย

โครงการสินเชื่อชำระหนี้ค่าไถ่ถอนการขายฝากที่อยู่อาศัย สำหรับประชาชนที่นำบ้านและที่ดินไปจดทะเบียนจำนองขายฝากกับเจ้าหนี้นอกระบบให้สามารถเข้าถึงแหล่งเงินกู้ในระบบของธนาคาร กำหนดวงเงินให้กู้สูงสุดไม่เกิน 2 ล้านบาทต่อรายต่อหลักประกัน

สินเชื่อบ้านอยู่เย็นเป็นสุข สำหรับผู้ที่ต้องการซื้อ ปลูกสร้าง ต่อเติม ซ่อมแซมที่อยู่อาศัย ซื้ออุปกรณ์ฯ เพื่อให้เป็นบ้านประหยัดพลังงาน (ECO House) อัตราดอกเบี้ยเริ่มต้นปีแรกเพียง 2.80% ต่อปี

นายกมลภพ กล่าวต่อว่า นอกจากนี้ธอส. ได้นำหลักการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน (ESG) ด้วยการกำหนดทิศทางการดำเนินงานของธนาคารให้สมดุลในด้านเศรษฐกิจ (Economic) ด้านสิ่งแวดล้อม (Environmental) ด้านสังคม (Social) และด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Governance) เช่น

การจัดทำผลิตภัณฑ์สินเชื่อที่คำนึงถึงสิ่งแวดล้อมควบคู่กับการดูแลสังคม ลดความเหลื่อมล้ำในการเข้าถึงบริการทางการเงิน ควบคู่ไปกับการให้ความรู้ทางการเงินแก่ผู้ที่ไม่สามารถเข้าถึงบริการทางการเงิน ตลอดจนยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในชุมชน

ขณะเดียวกัน ยังมีการกำกับดูแลธนาคารเพื่อสร้างคุณค่าอย่างยั่งยืนเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันด้วยการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลและการสร้างเครือข่ายพันธมิตรในระบบนิเวศที่อยู่อาศัยที่มีความเข้มแข็ง เพื่อให้ธนาคารบรรลุเป้าหมายการเป็นธนาคารเพื่อความยั่งยืนต่อไป

พัฒนาช่องทางดิจิทัล
เพิ่มความสะดวกให้ลูกค้า

นายกมลภพ กล่าวว่า ในปี 2567 ธอส.ได้ยกระดับเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อความยั่งยืนเพื่อตอบสนองยุทธศาสตร์ของธนาคารในแต่ละด้าน อาทิ

โครงการ BIG FAMILY ที่ดำเนินการต่อเนื่องจากปี 2566 ซึ่งได้มีการพัฒนาเว็บไซต์ GHB Big Family เพื่อเป็นศูนย์รวมเรื่องบ้านอย่างครบวงจร โดยใช้เว็บไซต์เป็นตัวกลางเชื่อมโยงให้ลูกค้าสามารถเลือกซื้อสินค้าและบริการจากพันธมิตรทางธุรกิจของธอส. ได้อย่างสะดวกมากยิ่งขึ้น

โครงการ Next Generation Contact Center เป็นการพัฒนาช่องทางการติดต่อสื่อสารระหว่างลูกค้ากับธนาคารแบบบูรณาการ เพื่อสร้างประสบการณ์ที่ดีให้กับลูกค้า และการจัดเก็บข้อมูลการติดต่อสื่อสารของลูกค้าในรูปแบบ 360 องศา

โครงการ GHB Reward & Privilege เพื่อยกระดับการให้บริการด้านสิทธิประโยชน์แก่ลูกค้าของธอส. อย่างเต็มรูปแบบ ผ่านช่องทางดิจิทัลของธนาคาร โดยรวบรวมบริการด้านสิทธิประโยชน์ทั้งหมด ให้อยู่ในแพลตฟอร์มเดียวกัน ทั้งสิทธิประโยชน์ที่ไม่ต้องใช้คะแนนแลก (GHBank PLUS) และสิทธิประโยชน์ที่ต้องใช้คะแนนแลก (GHB Reward) รวมทั้งการรองรับสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ ที่จะเพิ่มขึ้นในอนาคต

 โครงการลงนามบันทึกต่อท้ายสัญญากู้เงินตามผลิตภัณฑ์สินเชื่อผ่านระบบ e-Contract เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับลูกค้าในการลงนามสัญญาเงินกู้กับธนาคารผ่านทางช่องทางดิจิทัล, โครงการ GHB ALL BFRIEND+ ยกระดับ Application : GHB ALL BFRIEND เพื่ออำนวยความสะดวกด้วยการเพิ่มฟังก์ชันในการให้บริการแก่ลูกค้า

ได้แก่ การประนอมหนี้มาตรการ GHB2U และลงนามในบันทึกต่อท้ายสัญญา การยื่นคำร้องมาตรการให้ส่วนลดดอกเบี้ยที่ค้างชำระเป็นกรณีพิเศษเพื่อช่วยเหลือลูกหนี้ NPL การยื่นคำร้องทั่วไป เช่น ขอส่วนลดชำระหนี้ค้าง ยื่นขอถอนฟ้อง ยื่นขอส่วนลดเพื่อชำระหนี้ปิดบัญชี เป็นต้น

โครงการ GHB ALL HOME ยกระดับ Application : GHB ALL HOME สำหรับลูกค้าที่ต้องการเลือกซื้อบ้านมือสองธอส. โดยมีฟังก์ชันจำนวนมาก อาทิ ประมูลซื้อบ้านออนไลน์ วางเงินประกันการเข้าร่วมประมูล วางเงินประกันการซื้อทรัพย์ ชำระเงินผ่อนดาวน์ ชำระค่าธรรมเนียมการโอนสิทธิ รวมถึงบริการยื่นคำร้องต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกรรมซื้อบ้านมือสองธอส.

โครงการ Go Green+ ด้วยการเพิ่มฟังก์ชันอำนวยความสะดวกให้กับลูกค้า เช่น การจัดการยินยอมรับเอกสารผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ (Consent) และรับเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ให้สามารถดาวน์โหลดใน Application : GHB ALL GEN

 

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง