ตลท.เตือนติดตาม DCON ทำคำเสนอซื้อหุ้นบางส่วน PRIN จากกลุ่มผู้ถือหุ้นใหญ่ มูลค่า 549 ล้านบาท

184

ตลท.เตือนติดตาม DCON ทำคำเสนอซื้อหุ้นบางส่วน PRIN จากกลุ่มผู้ถือหุ้นใหญ่ จำนวน 183 ล้านหุ้น ในราคา 3 บาทต่อหุ้น มูลค่าทั้งหมด 549 ล้านบาท

วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2567 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ระบุว่าขอให้ผู้ลงทุนติดตามข้อมูลการทำคำเสนอซื้อหุ้นบางสวน (Voluntary Partial Tender Offer) หลักทรัพย์ PRIN จากข่าวของ DCON

ตามที่บริษัท ดีคอนโปรดักส์ จำกัด (มหาชน) (DCON) ได้รายงานต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ ว่าที่ประชุมคณะกรรมการของDCON เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2567 มีมติให้เข้าทำคำเสนอซื้อหุ้นบางส่วน (Voluntary Partial Tender Offer) จากผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท ปริญสิริ จำกัด (มหาชน) (PRIN) จำนวนไม่เกิน 183,001,763 หุ้น (15% ของหุ้นชำระแล้ว) ในราคา 3.00 บาทต่อหุ้น

โดยภายหลังจากการเข้าทำรายการDCON จะถือหุ้น PRIN รวมไม่เกิน 39.99% ทั้งนี้รายการดังกล่าวจะเกิดขึ้นเมื่อเงื่อนไขบังคับก่อนการทำคำเสนอซื้อสำเร็จครบถ้วนถูกต้อง

ตลาดหลักทรัพย์ฯ จึงขอให้ผู้ลงทุนติดตามรายละเอียดข้อมูลดังกล่าวจากข่าวของDCON ในระบบข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์ฯ วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2567

อนึ่งที่ประชุมคณะกรรมการของDCON มีมติอนุมัติการเข้าซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ปริญสิริ จำกัด (มหาชน) (“PRIN”) ซึ่งเป็นบริษัทร่วมของบริษัทที่ประกอบธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ โดยการทำคำเสนอซื้อหุ้นบางส่วน (Voluntary Partial Tender Oftier) จากผู้ถือหุ้นเดิมของ PRIN จำนวนไม่เกิน 183,001,763 หุ้น หรือคิดเป็นสัดส่วนไม่เกินร้อยละ 15.00 ของหุ้นที่ออกและชำระแล้วทั้งหมดของ PRIN ในราคา 3.00 บาทต่อหุ้น คิดเป็นมูลค่ารวมไม่เกิน 549,005,289.00 บาท

โดยภายหลังจากการเข้าทำรายการ บริษัทจะถือหุ้นใน PRIN รวมเป็นสัดส่วนไม่เกินร้อยละ 39.99 ของหุ้นที่ออกและจำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของ PRIN บริษัทจึงได้ทำหนังสือแจ้งความประสงค์ทำคำเสนอซื้อหุ้นบางส่วน (Voluntary Partial Tender Ofier) เพื่อขอรับการผ่อนผันการทำคำเสนอซื้อหุ้นบางส่วนของ PRIN โดยได้รับยกเว้นไม่ต้องทำคำเสบอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดของ PRIN ตามประกาศคณะกรรมการ กำกับตลาดทุน ที่ ทจ.12/2554 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการเข้าถือหลักทรัพย์เพื่อครอบงำกิจการ ลงวันที่ 13 พฤษภาคม 2554 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม)

ทั้งนี้บริษัทไม่มีแผนที่จะเปลี่ยนแปลงวัดถุประสงค์ไนการประกอบธุรกิจนโยบายการดำเนินธุรกิจ แผนประกอบธุรกิจ และยังคงให้การสนับสนุนการดำเนินงานของผู้บริหารชุดเดิม โดยการประกาศเจตนาในการเข้าซื้อหุ้นบางส่วนของ PRIN ในครั้งนี้เป็นการประกาศเจตนาในการเข้าซื้อหลักทรัพย์แบบมีเงื่อนไขบังคับก่อน ดังต่อไปนี้

  1. ที่ประชุมผู้ถือหุ้นของ PRIN มีมติอนุมัติผ่อนผันการทำคำเสบอซื้อหุ้นบางส่วนด้วยคะแบบเสียงไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแบนให้บริษัทเข้าทำคำเสบอซื้อหุ้นบางส่วน
  2. สำนักงาน ก.ล.ต.อนุมัติคำขอผ่อนผันการทำคำเสบอซื้อหุ้นบางส่วนของบริษัท
  3. บริษัทได้รับอนุมัติจากสถาบันการเงินสำหรับการให้วงเงินสินเชื่อเต็มจำนวนสำหรับการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์บางส่วน

ดังนั้น บริษัทจึงยังไม่มีหน้าที่ต้องทำคำเสนอซื้อหุ้นบางส่วนของ PRIN จนกว่าเงื่อนไขทุกข้อตามที่ระบุไว้ในหนังสือฉบับนี้สำเร็จสมบูรณ์ครบถ้วน