ประชุม ครม. 20 ก.พ.67 จับตารายงานคืบหน้า “ดิจิทัลวอลเล็ต” อนุมัติบอร์ด กฟผ.

399

“ประชุม ครม.” 20 ก.พ.67 จับตารายงานคืบหน้า “ดิจิทัลวอลเล็ต” เคาะงบประมาณจัดงานมหาสงกรานต์ อนุมัติบอร์ด กฟผ.ชุดใหม่ 10 คน

วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2567 ในการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ที่มีนายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง นั่งหัวโต๊ะเป็นประธาน จะมีการรายงานความคืบหน้าโครงการเติมเงิน 10,000 บาท ผ่านดิจิทัลวอลเล็ต หลังจากที่บอร์ดดิจิทัลชุดใหญ่ได้รับทราบความเห็นและข้อเสนอแนะ ของคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) แล้ว วันนี้จะนำผลการประชุมมารายงานความคืบหน้าให้กับ ครม.ได้รับทราบ

ส่วนวาระการประชุมที่น่าสนใจ ได้แก่

 • กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เสนอขอรับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นเพื่อดำเนินโครงการ Maha Songkran World Water Festival 2024 เย็นทั่วหล้า มหาสงกรานต์ ซึ่งจะมีการจัดงานขึ้นทั่วประเทศระหว่างวันที่ 1-21 เม.ย.67 โดยใน กทม.จัดขึ้นช่วงวันที่ 11-15 เมษายน บริเวณถนนราชดำเนินกลาง และท้องสนามหลวง
 • กระทรวงอุตสาหกรรม เสนอการกำหนดราคาอ้อยขั้นสุดท้ายและผลตอบแทนการผลิตและจำหน่ายน้ำตาลทรายขั้นสุดท้าย ฤดูการผลิตปี 2565/2566 และการกำหนดราคาอ้อยขั้นต้นและผลตอบแทนการผลิตและจำหน่ายน้ำตาลทรายขั้นต้น ฤดูการผลิตปี 2566/2567
 • กระทรวงพลังงาน เสนอรายชื่อคณะกรรมการบริหารการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ชุดใหม่ทั้ง 10 คนให้ที่ประชุม ครม.พิจารณาอนุมัติ ซึ่งหากอนุมัติแล้ว ขั้นตอนต่อไปจะเป็นการแต่งตั้งผู้ว่าฯ กฟผ.คนใหม่ แทนนายบุญญนิตย์ วงศ์รักมิตร ที่ได้ครบวาระไปตั้งแต่ 21 ส.ค. 66
 • กระทรวงการต่างประเทศ เสนอขยายระยะเวลาการยกเว้นการตรวจลงตราเพื่อการท่องเที่ยวให้แก่ผู้ถือหนังสือเดินทางหรือเอกสารใช้แทนหนังสือเดินทางสัญชาติคาซัคสถานเป็นกรณีพิเศษและเป็นการชั่วคราว และเสนอร่างเอกสารผลลัพธ์การประชุมคณะกรรมาธิการร่วมเพื่อความร่วมมือทวิภาคีไทย-อินเดีย ครั้งที่ 10
 • กระทรวงมหาดไทย เสนอขอยกเว้นมติ ครม.กรณีห้ามใช้ประโยชน์ป่าชายเลน สำหรับดำเนินการโครงการพัฒนาปัจจัยพื้นฐานเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว กิจกรรมก่อสร้างถนน และสะพานเชื่อมโยงเส้นทางบริเวณอ่าวเขาควาย ต.เกาะพยาม อ.เมืองระนอง จ.ระนอง
 • กระทรวงมหาดไทย เสนอโยกย้ายสลับเก้าอี้ นายชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน ไปเป็นผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา แล้วให้นายสยาม สิริมงคล ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา มาเป็นอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน, เสนอร่างประกาศกระทรวงมหาดไทยเรื่อง การให้ใช้บังคับผังเมืองรวมชุมชนพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์ พ.ศ….(แก้ไขเพิ่มเติมกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมชุมชนพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์ พ.ศ.2562)
 • กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เสนอร่างกฎกระทรวงกำหนดให้ทางน้ำชลประทานคลองส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งขวาของเขื่อนลำแชะ เป็นทางน้ำชลประทานที่จะเรียกเก็บค่าชลประทาน พ.ศ…. และร่างกฎกระทรวงกำหนดให้ทางน้ำชลประทานอ่างเก็บน้ำหนองทุ่งมนเป็นทางน้ำชลประทานที่จะเรียกเก็บค่าชลประทาน พ.ศ. …
 • กระทรวงพาณิชย์ เสนอขอความเห็นชอบท่าทีไทยและรับรองเอกสารที่จะเป็นผลลัพธ์สำหรับการประชุมรัฐมนตรีองค์การการค้าโลกสมัยสามัญ ครั้งที่ 13 และการประชุมที่เกี่ยวข้อง, เสนอการยุติกรณีพิพาทเรื่องน้ำตาลภายใต้องค์การการค้าโลก
 • กระทรวงศึกษาธิการ เสนอขออนุมัติรายการก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณที่มีวงเงินตั้งแต่ 1,000 ล้านบาทขึ้นไป โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ขั้นพื้นฐานทุกที่ทุกเวลาระยะที่ 2 เพื่อจัดหาอุปกรณ์การเรียนที่เหมาะสมต่อผู้เรียนแต่ละวัย (Anywhere Anytime)
 • กระทรวงสาธารณสุข เสนอขออนุมัติรายการผูกพันข้ามปีงบประมาณที่มีวงเงินตั้งแต่ 1,000 ล้านบาทขึ้นไป สำหรับโครงการผลิตแพทย์และทีมนวัตกรรมสุขภาพเพื่อเวชศาสตร์ ครอบครัวตอบสนองต่อระบบสุขภาพปฐมภูมิทั่วไทย
 • กระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์วิจัย และนวัตกรรม เสนอร่างกฎกระทรวงกำหนดลักษณะและเนื้อที่ที่ดินที่จะใช้เป็นที่จัดตั้งสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ….
 • กระทรวงแรงงาน เสนอร่างกฎกระทรวงค่ารักษาพยาบาลที่ให้นายจ้างจ่าย (ฉบับที่ ..) พ.ศ….
 • สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา เสนอร่าง พ.ร.บ.ที่ ครม.ขอรับมาพิจารณาก่อนรับหลักการ (ร่าง พ.ร.บ.แก้ไขเพิ่มเติม พ.ร.ก.การประมง พ.ศ.2558 พ.ศ. ….)
 • สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี เสนอขอรับการจัดสรรเงินอุดหนุนเป็นรายปีเป็นการจ่ายขาดให้แก่สภาองค์กรของผู้บริโภค (งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568)
 • สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี เสนอมติ ครม.เกี่ยวกับการบริหารราชการหรือข้าราชการ ตามมาตรา 13 แห่ง พ.ร.ฎ.ว่าด้วยการเสนอเรื่องและการประชุม ครม. พ.ศ.2548
 • คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เสนอรายงานผลการดำเนินการตามมติ ครม.และข้อเสนอแนะเพิ่มเติมเรื่อง มาตรการป้องกันการทุจริตในการเรียกรับทรัพย์สินหรือประโยชน์ตอบแทนเพื่อโอกาสในการเข้าเรียนในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และมาตรการแก้ไขปัญหาการทุจริตแบบบูรณาการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568
 • กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เสนอทบทวนนโยบายป่าไม้แห่งชาติตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยคณะกรรมการนโยบายป่าไม้แห่งชาติ พ.ศ.2560
 • สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน เสนอแนวทางป้องกันการก้าวก่ายแทรกแชงการปฏิบัติหน้าที่และการบริหารงานบุคคลในราชการพลเรือน
 • คณะกรรมการนโยบายปาล์มน้ำมันแห่งชาติ เสนอสรุปมติการประชุมคณะกรรมการนโยบายปาล์มน้ำมันแห่งชาติ ครั้งที่ 2/2566