ตลท.เตือน ผู้ถือหุ้น MORE ศึกษาข้อมูลเพิ่มทุน หลัง IFA เห็นว่าไม่ควรอนุมัติ

195

ตลท.เตือน ผู้ถือหุ้น MORE ศึกษาข้อมูลเพิ่มทุน หลัง IFA เห็นว่าไม่ควรอนุมัติ เนื่องจากสัดส่วนการเพิ่มทุนมีราคาเสนอขายต่ำกว่าราคาตลาด ประกอบกับมีคดีความอยู่

วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2567 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เตือนผู้ถือหุ้น บริษัท มอร์ รีเทิร์น จำกัด (มหาชน) หรือ MORE ศึกษาข้อมูลและไปใช้สิทธิออกเสียงในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2567 กรณี MORE เพิ่มทุนเพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น ซึ่งที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ (IFA) เห็นว่าผู้ถือหุ้นไม่ควรอนุมัติการทำรายการในครั้งนี้

โดยระบุว่า ตามที่คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ สั่งการให้บริษัท มอร์ รีเทิร์น จำกัด (มหาชน) (MORE) จัดทำและนำส่งรายงานความเห็น IFA แก่ผู้ถือหุ้นเพื่อประกอบการพิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจาก 358.84 ล้านบาท เป็น 1,435.35 ล้านบาท เนื่องจากเห็นว่าสัดส่วนการเพิ่มทุนมีนัยสำคัญและมีราคาสนอขายที่ต่ำกว่าราคาตลาด ประกอบกับมีคดีความที่อยู่ระหว่างการดำเนินการของหน่วยงานทางการต่อกลุ่มผู้ถือหุ้นรายใหญ่ อดีตผู้บริหาร และผู้ที่เกี่ยวข้องกับ MORE

อีกทั้งตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้รับข้อร้องเรียนจากผู้ถือหุ้นของ MORE เกี่ยวกับความเพียงพอของข้อมูลประกอบการตัดสินใจอนุมัติการเพิ่มทุนดังกล่าว

MORE ได้กำหนดวันจัดประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นใหม่เป็นวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2567 และนำส่งรายงานความเห็น IFA ให้แก่ผู้ถือหุ้นแล้ว โดย IFA เห็นว่าผู้ถือหุ้นไม่ควรอนุมัติ การเข้าทำธุรกรรมการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนในครั้งนี้ อย่างไรก็ตามคณะกรรมการตรวจสอบ (AC) เห็นว่าการทำรายการดังกล่าวมีความเหมาะสมและเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจและผู้ถือหุ้น

ตลาดหลักทรัพย์ฯ จึงขอให้ ผู้ถือหุ้น MORE ศึกษาข้อมูลโดยละเอียดและใช้สิทธิของตน ในฐานะผู้ถือหุ้นในการรักษาประโยชน์ของตนเอง พร้อมกับสอบถามผู้บริหาร MORE เพื่อให้ได้รับข้อมูลครบถ้วนในการประกอบการตัดสินใจลงทุนต่อไป

ทั้งนี้สรุปประเด็นในรายงาน IFA ตามคำสั่งการของคณะกรรมการตลาดหลักทรัยพ์ฯ และความเห็นของ IFA ดังนี้

1. ประเด็นความเหมาะสมของราคาและเงื่อนไขการเสนอขายหลักทรัพย์ในครั้งนี้

ความเห็นของ IFA ระบุว่า

    • กรณีหุ้นเพิ่มทุน : ไม่เหมาะสมเนื่องจากกรณีผู้ถือหุ้นไม่ใช้สิทธิเพิ่มทุนจะมี Control Dilution สูงถึง 75% ของสิทธิในการออกเสี่ยงทั้งหมด และราคาเสนอขายต่ำกว่าราคาตลาด ทำให้กรณีที่มีการจองซื่อหุ้นครบทั้งจำนวนและออก MORE-W3 แต่ไม่มีการใช้สิทธิจะมี Pice Dilution สูงถึง 60% ของราคาตลาดก่อนการเสนอขาย
    • กรณี MORE-W3 ราคาเหมาะสมเนื่องจากราคาใช้สิทธิสูงกว่าราคาหุ้นปัจจุบัน ทำให้อยู่ในสถานะ Deep out of the Money อย่างไรก็ตาม IFA ได้พิจารณาถึงโอกาสในการใช้สิทธิแปลงสภาพ ข้อจำกัดในการจัดหาแหล่งเงินทุนในการประกอบ ธุรกิจเห็นว่าธุรกรรมการออก MORE-W3 ไม่สมเหตุสมผลและไม่ก่อให้เกิดประโยชน์แก่บริษัท และวิธีจัดสรรไม่เหมาะสมโดยควรจัดสรร MORE-W3 ให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียม ไม่จำกัดเฉพาะผู้ที่จองซื้อหุ้นเพิ่มทุน

2. ความสมเหตุสมผลและประไยชน์ของการเสนอขายหลักทรัพย์ในครั้งนี้ต่อ ผู้ถือหุ้น รวมถึงแผนการใช้เงินที่ชัดเจน เมื่อเปรียบเทียบกับผลกระทบที่อาจมีต่อผู้ถือหุ้นจากการเสนอขายหลักทรัพย์

ความเห็นของ IFA ระบุว่า ราคา เงื่อนไข แผนการใช้เงินเพิ่มทุน และความเป็นไปได้ของโครงการ มีความไม่สมเหตุสมผล เนื่องจากบริษัทไม่สามารถเปิดเผยข้อมูลแผนการ ใช้เงินเพิ่มทุนที่ชัดเจนตามสัญญรักษาความลับกับบริษัทเป้าหมาย รวมถึงโครงการในอนาคตอื่นในกลุ่มธุรกิจผลิตและจำหน่ายน้ำประปา และเอ็นเตอร์เทนเม้นท์ ยังไม่มีความคืบหน้าชัดเจน

3. คำแนะนำต่อผู้ถือหุ้นว่าควรลงมติเห็นชอบหรือไม่เห็นชอบในการเพิ่มทุนและการเสนอขายหลักทรัพย์ในครั้งนี้

ความเห็นของ IFA ระบุว่า ผู้ถือหุ้นไม่ควรอนุมัติการเข้าทำธุรกรรมการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนในครั้งนี้

 

อ่านข่าวอื่น ๆ