ธนาคารกรุงเทพ ควัก 1.33 หมื่นลบ. จ่ายเงินปันผลปี 66 ในอัตรา 7 บาท/หุ้น

496

ธนาคารกรุงเทพ ควัก 1.33 หมื่นลบ. จ่ายเงินปันผลปี 66 ในอัตรา 7 บาท/หุ้น พร้อมกำหนดวันประชุมผู้ถือหุ้น 11 เม.ย.2567

นายกอบศักดิ์ ภูตระกูล กรรมการรองผู้จัดการใหญ่ และเลขานุการบริษัท ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการธนาคาร ครั้งที่ 2/2567 เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567 เห็นชอบให้จ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2566 สำหรับหุ้นสามัญ ในอัตราหุ้นละ 7.00 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 13,361,900,258.00 บาท คิดเป็นอัตราส่วนเงินปันผลต่อกำไรสุทธิร้อยละ 35.60 โดยเป็นเงินปันผลที่จ่ายจากกำไรสะสม ซึ่งธนาคารได้จ่ายเงินปันผล ระหว่างกาลไปแล้ว ในอัตราหุ้นละ 2.00 บาท เมื่อวันที่ 22 กันยายน พ.ศ. 2566 และจะจ่ายเงินปันผลงวดสุดท้ายอีกในอัตรา หุ้นละ 5.00 บาท ในวันที่ 10 พฤษภาคม พ.ศ. 2567 และกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผลในวันที่ 24 เมษายน พ.ศ. 2567

พร้อมกันนี้ได้ กำหนดวันประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี ครั้งที่ 31 ในวันพฤหัสบดีที่ 11 เมษายน พ.ศ. 2567 เวลา 15.00 น. เป็นต้นไป ณ สำนักงานใหญ่ เลขที่ 333 ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร และกําหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมและออกเสียงในการประชุม ในวันที่ 7 มีนาคม พ.ศ. 2567

 

อ่านข่าวเพิ่มเติม