ก.ล.ต.ขอให้ผู้ถือ “หุ้นกู้ PROEN243A” ใช้สิทธิประชุม 4 มี.ค. เคาะยืดเวลาไถ่ถอนหุ้นกู้อีก 2 ปี

219
หุ้นกู้ PROEN243A

ก.ล.ต. ขอให้ผู้ถือ “หุ้นกู้ PROEN243A” ใช้สิทธิประชุม 4 มี.ค.67 เคาะยืดเวลาไถ่ถอนหุ้นกู้อีก 2 ปี ชำระคืนเงินต้นบางส่วน เปลี่ยนแปลงการชำระคืนเงินต้นหุ้นกู้

วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2567 สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เปิดเผยว่า ก.ล.ต. ขอให้ผู้ถือ หุ้นกู้ PROEN243A ใช้สิทธิในการประชุมผู้ถือหุ้นกู้ ศึกษาข้อมูล ซักถามผู้ออกหรือผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ เพื่อให้ได้ข้อมูลครบถ้วและเพียงพอต่อการตัดสินใจลงมติ

ตามที่บริษัท โปรเอ็น คอร์ป จำกัด (มหาชน) (PROEN) ในฐานะผู้ออกหุ้นกู้ PROEN243A จะจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นกู้ครั้งที่ 1/2567 ในวันที่ 4 มีนาคม 2567 เวลา 14.00 น. ด้วยวิธีการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) โดยมีวาระเพื่อพิจารณาอนุมัติ ดังนี้

วาระที่ 1 พิจารณาอนุมัติ ในเรื่องดังนี้

1) การขยายระยะเวลาวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ไปอีก 2 ปี

2) การชำระคืนเงินต้นบางส่วน

3) การเปลี่ยนแปลงการชำระคืนเงินต้นหุ้นกู้ โดยแบ่งชำระเป็นรายงวด

วาระที่ 2 พิจารณาอนุมัติการเพิ่มอัตราดอกเบี้ยของหุ้นกู้จากเดิมร้อยละ 6.50 ต่อปี เป็นร้อยละ 7.00 ต่อปี นับแต่วันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้เดิม

ทั้งนี้ ก.ล.ต. ได้กำหนดให้ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้วิเคราะห์ข้อดี ข้อเสีย ประโยชน์ และผลกระทบที่ผู้ถือหุ้นกู้จะได้รับจากการมีมติอนุมัติ หรือไม่อนุมัติ ให้ชัดเจนในแต่ละทางเลือก พร้อมเหตุผลประกอบโดยมีความเห็นของผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ประกอบด้วย

ก.ล.ต. จึงขอให้ผู้ถือหุ้นกู้ศึกษาข้อมูลอย่างรอบคอบ และใช้สิทธิของผู้ถือหุ้นกู้ในการรักษาประโยชน์ของตนเอง พร้อมทั้งสอบถามข้อมูลต่าง ๆ จากผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ เพื่อให้มีข้อมูลครบถ้วนประกอบการตัดสินใจออกเสียงในการประชุมผู้ถือหุ้นกู้ด้วย

อนึ่งบริษัทหลักทรัพย์ ดาโอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) เป็นผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ PROEN243A

 

อ่านข่าวเพิ่มเติม :