กฟผ. ออกพันธบัตรอายุ 12 ปี ดอกเบี้ย 3.32% ขายสถาบัน 7-8 มี.ค.67

593

กฟผ. ออกพันธบัตรอายุ 12 ปี ดอกเบี้ย 3.32% ชำระดอกเบี้ยทุก 6 เดือน ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2579 ระยะเวลาจองซื้อพันธบัตร 7 – 8 มีนาคม 2567

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ออกพันธบัตรการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2567 ครั้งที่ 1 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2579 อายุ 12 ปี อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 3.32 ต่อปี ชำระดอกเบี้ยทุก 6 เดือน ตลอดอายุพันธบัตร มูลค่าที่ตราไว้หน่วยละ 1,000 บาท

ราคาที่เสนอขายหน่วยละ 1,000 บาท มีจำนวนทั้งสิ้นไม่เกิน 8,500,000 หน่วย คิดเป็นมูลค่ารวมทั้งสิ้นไม่เกิน 8,500,000,000 บาท เสนอขายเฉพาะผู้ลงทุนสถาบัน ผ่านผู้จัดการการจัดจำหน่ายพันธบัตร คือ ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย ระยะเวลาจองซื้อพันธบัตรวันที่ 7 – 8 มีนาคม พ.ศ. 2567

อันดับความน่าเชื่อถือของผู้ออกพันธบัตร “AAA” แนวโน้ม “Stable” โดย บริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน พ.ศ. 2566