ก.ล.ต.เตือน ผู้ถือหุ้นกู้-ตั๋วเงิน IFEC ยื่นคำขอรับชำระหนี้ในคดีฟื้นฟูกิจการ ภายใน 27 มี.ค.67

355
sec ก.ล.ต.

ก.ล.ต.แจ้งเตือนให้ผู้ถือหุ้นกู้และตั๋วเงินของ IFEC ยื่นคำขอรับชำระหนี้ในคดีฟื้นฟูกิจการ ภายในวันที่ 27 มีนาคม 2567 

วันที่ 6 มีนาคม 2567 สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) แจ้งเตือนให้ผู้ถือหุ้นกู้และตั๋วเงินของบริษัท อินเตอร์ ฟาร์อีสท์ เอ็นเนอร์ยี่ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (IFEC) ยื่นคำขอรับชำระหนี้ในคดีฟื้นฟูกิจการทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือยื่นด้วยตนเอง หรือมอบอำนาจด้วยแบบพิมพ์ของกรมบังคับคดีต่อเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์กรมบังคับคดี หรือสำนักงานบังคับคดีทั่วประเทศ

ตามที่ศาลล้มละลายกลางมีคำสั่งเมื่อวันที่ 29 มกราคม 2567 ให้IFEC ฟื้นฟูกิจการและเป็นผู้ทำแผน ซึ่งขั้นตอนต่อไปตามพระราชบัญญัติล้มละลาย พุทธศักราช 2483 กำหนดให้เจ้าหนี้ยื่นคำขอรับชำระหนี้ต่อเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ กรมบังคับคดี ภายในกำหนดเวลา 1 เดือน นับแต่วันที่ลงโฆษณาในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2567 ซึ่งจะครบกำหนดในวันที่ 27 มีนาคม 2567* และเพื่อไม่ให้ผู้ถือหุ้นกู้และตั๋วเงินเสียสิทธิที่จะได้รับชำระหนี้คืน

ก.ล.ต.จึงแจ้งเตือนให้ผู้ถือหุ้นกู้ และตั๋วเงินทุกรายดำเนินการยื่นคำขอรับชำระหนี้ ตามวิธีการดังนี้

(1) การยื่นผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ โดยผู้ถือหุ้นกู้ และตั๋วเงินสามารถยื่นคำขอรับชำระหนี้และแนบพยานหลักฐานประกอบคำขอ ตามวิธีการและเงื่อนไขที่กำหนดทางเว็บไซต์ของกรมบังคับคดี https://reorg-service.led.go.th/index/

(2) การยื่นเอกสารที่กรมบังคับคดี โดยผู้ถือหุ้นกู้ และตั๋วเงินสามารถยื่นคำขอรับชำระหนี้ต่อเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ ณ กองฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 70 พรรษา 5 ธันวาคม อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ (อาคาร A) ชั้น 8 เลขที่ 120 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210 หรือ สำนักงานบังคับคดีทั่วประเทศ โดยดาวน์โหลดแบบพิมพ์ได้ทางเว็บไซต์ของกรมบังคับคดี https://www.led.go.th/form/form.asp

ทั้งนี้ผู้ถือหุ้นกู้ และตั๋วเงิน IFECสามารถศึกษาข้อมูลเรื่องเอกสารประกอบและแนวทางการยื่นคำขอรับชำระหนี้ได้ที่เว็บไซต์ของกรมบังคับคดี https://www.led.go.th/brd/efiling/ หรือโทรสอบถามได้ที่ กรมบังคับคดี 0-2142-5201-13 และที่ปรึกษากฎหมายของIFEC บริษัท ฟีนิกซ์ แอดไวซอรี่ เซอร์วิสเซส จำกัด โทร. 080-933-4477

หมายเหตุ : ประกาศเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์เรื่อง คำสั่งให้ฟื้นฟูกิจการและตั้งผู้ทำแผน บริษัท อินเตอร์ ฟาร์อีสท์ เอ็นเนอร์ยี่ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ลูกหนี้ https://ratchakitcha.soc.go.th/documents/20805.pdf

 

อ่านข่าวอื่น ๆ