เกาะติด ประชุม ครม. 12 มี.ค.67 ก.คลัง เสนอร่าง พ.ร.ฎ.ยกเว้นภาษีโทเคนดิจิทัลเพื่อการลงทุน

397

เกาะติด “ประชุม ครม.” 12 มี.ค.67 กระทรวงการคลังเสนอร่าง พ.ร.ฎ.ยกเว้นมาตรการภาษีเพื่อส่งเสริมการระดมทุนด้วยโทเคนดิจิทัลเพื่อการลงทุน

วันที่ 12 มีนาคม 2567 การประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) มีนายสมศักดิ์ เทพสุทิน รองนายกรัฐมนตรี นั่งหัวโต๊ะเป็นประธานการประชุม เนื่องจากนายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี ยังอยู่ระหว่างการปฏิบัติราชการในการเดินทางไปเยือนสาธารณรัฐฝรั่งเศส และสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี ในระหว่างวันที่ 7-13 มีนาคม 2567

โดยวาระเพื่อพิจารณาที่น่าสนใจ ได้แก่

กระทรวงการคลัง เสนอ

 • ร่างพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่..) พ.ศ. … [มาตรการภาษีเพื่อส่งเสริมการระดมทุนด้วยโทเคนดิจิทัลเพื่อการลงทุน (Investment Token)]
 • กระทรวงยุติธรรม เสนอการจัดทำข้อสงวนเพื่อเข้าเป็นภาคีอนุสัญญาระหว่างประเทศว่าด้วย การคุ้มครองบุคคลทุกคนจากการบังคับให้หายสาบสูญ (ICPPED)
 • กระทรวงยุติธรรม เสนอขอความเห็นชอบปฏิญญาว่าด้วยการเร่งรัดและเสริมสร้างความเข้มแข็ง ในการรับมือระดับโลกต่อภัยคุกคามยาเสพติดสังเคราะห์ และขอความเห็นชอบการเข้าร่วมเป็นสมาชิกแนวร่วมในการรับมือภัยคุกคามจากยาเสพติดสังเคราะห์ระดับโลก
 • กระทรวงยุติธรรม เสนอการรับรองร่างเอกสารผลลัพธ์การประชุมคณะกรรมาธิการยาเสพติดสมัยที่ 67 และการขอความเห็นชอบต่อร่างถ้อยแถลงระดับรัฐมนตรีและการประกาศคำมั่นในนามประเทศไทย ตามเอกสารแนวคิดข้อริเริ่ม “PledgedAction” ของประธานคณะกรรมาธิการยาเสพติด สมัยที่ 67 ในห้วงการประชุมระดับสูงของการประชุมคณะกรรมาธิการยาเสพติด สมัยที่ 67
 • กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เสนอการขอต่ออายุวงเงินกู้เบิกเงินเกินบัญชี กับธนาคารออมสิน วงเงิน 500 ล้านบาท โดยกระทรวงการคลังค้ำประกันเงินต้นและดอกเบี้ย
  กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เสนอขออนุมัติและขอรับการสนับสนุนงบประมาณโครงการบริบาลและคุ้มครองสิทธิผู้สูงอายุในชุมชน (ภาคใต้)
 • สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.ร.) เสนอ แนวทางการพัฒนาบุคลากรภาครัฐ พ.ศ. 2566-2570

วาระเพื่อรับทราบ

 • กระทรวงคมนาคม เสนอ ร่างกฎกระทรวง ฉบับที่ ..(พ.ศ. …. ออกตามความในพระราชบัญญัติเรือไทย พ.ศ. 2481
 • กระทรวงมหาดไทย เสนอ ร่างประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การให้ใช้บังคับผังเมืองรวมจังหวัดอุบลราชธานี (ฉบับที่ ..) พ.ศ. …. (แก้ไขเพิ่มเติมกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมจังหวัดอุบลราชธานี พ.ศ. 2558)
 • กระทรวงมหาดไทย เสนอ ร่างประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การให้ใช้บังคับผังเมืองรวมชุมชนหนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานี พ.ศ. ….
 • กระทรวงศึกษาธิการ เสนอ ผลการพิจารณารายงานการพิจารณาศึกษา เรื่อง การศึกษาเพื่อแก้ปัญหา ความยากจนและลดความเหลื่อมล้ำ กรณีศึกษาองค์ความรู้และแนวคิดจากประสบการณ์ของต่างประเทศ : สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีและสาธารณรัฐเกาหลี ของคณะกรรมาธิการการแก้ปัญหาความยากจนและลดความเหลื่อมล้ำ (วุฒิสภา)
 • กระทรวงการคลัง เสนอ การแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการระดับทรงคุณวุฒิ (นายวินิจ วิเศษสุวรรณภูมิ)
 • สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา เสนอ ร่างพระราชกฤษฎีกาปิดประชุมรัฐสภา สมัยประชุมสามัญประจำปี ครั้งที่สอง พ.ศ. ….
 • สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา เสนอ รายงานสถานภาพร่างกฎหมาย สถานะ ณ วันที่ 7 มี.ค. 67
 • สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน เสนอขออนุมัติก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ รายการค่าเช่ารถยนต์ประจำตำแหน่งของผู้ตรวจการแผ่นดิน ระหว่างเม.ย. 67 – มี.ค. 72 (ระยะเวลา 60 เดือน หรือ 5 ปี)
 • สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (ป.ป.ท.) เสนอมาตรการในการแก้ไขปัญหาการทุจริตแบบบูรณาการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568
 • วุฒิสภา เสนอรายงานการพิจารณาศึกษา เรื่อง การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลและปัญญาประดิษฐ์ (AI) เพื่อพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษา ของคณะกรรมาธิการการศึกษา วุฒิสภา
 • คณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ เสนอการแต่งตั้งกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร