ไทย-ญี่ปุ่น ขยายความร่วมมือ Zeroboard มุ่งเป้าไทยเป็นกลางทางคาร์บอนในปี 2050

347

ไทย-ญี่ปุ่น ขยายความร่วมมือ Zeroboard มุ่งเป้าไทยเป็นกลางทางคาร์บอนในปี 2050 และเป็นประเทศปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ในปี 2065

วันที่ 13 มีนาคม 2567 ศาสตราจารย์นฤมล ภิญโญสินวัฒน์ ผู้แทนการค้าไทย เปิดเผยว่า ระหว่างการเยือนประเทศญี่ปุ่นระหว่างวันที่ 3 – 6 มีนาคม ที่ผ่านมา ได้นำคณะทีมไทยแลนด์ พบหารือกับนาย Michitaka Tokeiji CEO ของ Zeroboard และผู้บริหาร พร้อมด้วยนาย Sano Shotaro, Principal Deputy Director ของกระทรวงเศรษฐกิจ การค้า และอุตสาหกรรม (METI) ประเทศญี่ปุ่น เพื่อหารือถึงความร่วมมือการแก้ไขปัญหาการลดก๊าซเรือนกระจกของประเทศ ตามยุทธศาสตร์และนโยบายของรัฐบาล

ผู้แทนการค้าไทย กล่าวว่า ประเทศไทยได้มีความมุ่งมั่นในการเป็นประเทศที่มีความเป็นกลางทางคาร์บอนในปี 2050 และเป็นประเทศปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ในปี 2065 ทั้งนี้เพื่อบรรลุเป้าหมายดังกล่าว ประเทศไทยได้กำหนดเป้าหมายการมีส่วนร่วมของประเทศ (Nationally Determined Contribution : NDC) ให้สามารถลดก๊าซเรือนกระจกได้ร้อยละ 30 ภายในปีพ.ศ. 2030

ผู้แทนการค้าไทยกล่าวเพิ่มเติมว่า ประเทศไทยและญี่ปุ่นมีความร่วมมือทางวิชาการในด้านสิ่งแวดล้อมมาอย่างต่อเนื่อง โดยความตกลง JTEPA ระบุให้สองฝ่ายสามารถใช้กลไกคณะอนุกรรมการว่าด้วยความร่วมมือด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี พลังงานและสิ่งแวดล้อม เพื่อดำเนินความร่วมมือในด้านสิ่งแวดล้อม

ขณะที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและกระทรวงสิ่งแวดล้อมของญี่ปุ่นได้ลงนามความร่วมมือทวิภาคีในการพัฒนากลไกเครดิตร่วม (Joint Crediting Mechanism: JCM) ระหว่างกันเมื่อเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2558 โดยญี่ปุ่นให้การสนับสนุนความรู้ด้านเทคนิคและงบประมาณสำหรับโครงการของภาคเอกชนไทยที่จะนำไปสู่การลดปริมาณก๊าซเรือนกระจก ซึ่งเครดิตปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ลดได้จะถูกแบ่งระหว่างญี่ปุ่นและประเทศไทย เพื่อสนับสนุนการบรรลุเป้าหมายการลดก๊าซเรือนกระจกของแต่ละประเทศ

ที่ผ่านมาประเทศไทยได้รับประโยชน์จากการถ่ายทอดเทคโนโลยีระดับสูงจากญี่ปุ่น เพื่อช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงาน ลดต้นทุนการผลิต ลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกอีกด้วย

“บริษัท Zeroboard เป็นบริษัทที่มีความเชี่ยวชาญด้านการคำนวณคาร์บอนเครดิตและมีฐานข้อมูลขนาดใหญ่ในระบบคลาวด์ที่สามารถช่วยวางแผนการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากกิจกรรมทางธุรกิจในห่วงโซ่อุปทานให้กับภาคเอกชน Zeroboard ได้รับเงินทุนสนับสนุนจากรัฐบาลญี่ปุ่นและเอกชนญี่ปุ่นรายใหญ่หลายราย และได้รับการสนับสนุนจาก BOI เข้ามาดำเนินกิจการในต่างประเทศที่ไทยเป็นแห่งแรก พร้อมสนับสนุนโครงการด้านสิ่งแวดล้อมของทั้งรัฐบาลและเอกชนไทยภายใต้กรอบความตกลง JTEPA เพื่อยกระดับการแก้ไขปัญหาภูมิอากาศอย่างเต็มที่ด้วยทุกวิถีทาง เพื่อบรรลุเป้าหมายความเป็นกลางทางคาร์บอน และบรรลุเป้าหมายการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์” ผู้แทนการค้าย้ำ