ธนาคารไทยพาณิชย์ นัดประชุมผู้ถือหุ้น 20 มี.ค. พิจารณาซื้อ Home Credit เวียดนาม

438
ธนาคารไทยพาณิชย์

ธนาคารไทยพาณิชย์ นัดประชุมผู้ถือหุ้น วันที่ 20 มี.ค.67 ขออนุมัติเข้าซื้อหุ้นบริษัท Home Credit ในเวียดนามมูลค่าการลงทุน 31,000 ล้านบาท ตามแผนยุทธศาสตร์ขยายธุรกิจในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

ภายหลังเมื่อวันที่ 28 ก.พ.2567 กลุ่ม SCBX ได้ประกาศเข้าลงนามในสัญญาซื้อขายโดย ธนาคารไทยพาณิชย์ เพื่อเข้าซื้อหุ้นบริษัท Home Credit Vietnam Finance Company Limited ซึ่งประกอบธุรกิจให้บริการสินเชื่อผู้บริโภค ในประเทศเวียดนาม มูลค่าการลงทุน 31,000 ล้านบาท

เมื่อวันที่ 12 มี.ค.2567 ธนาคารไทยพาณิชย์เผยแพร่ผ่านเว็ปไซต์ ว่า ได้กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 201 ในวันพุธที่ 20 มีนาคม 2567 เวลา 14.00 น. โดยระบุว่า หนึ่งในวาระประชุมมีเรื่อง พิจารณาอนุมัติการเข้าซื้อส่วนของทุน ( Charter Capital) ในอัตราส่วนร้อยละ 100 ของ Home Credit Vietnam Finance Co., Ltd. ด้วย

ทั้งนี้ระบุด้วยว่า ตามแผนธุรกิจของธนาคารและกลุ่มธุรกิจทางการเงินเอสซีบี เอกซ์ (SCBX) ที่มียุทธศาสตร์ในการขยายธุรกิจในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ที่ประชุมคณะกรรมการธนาคารพิจารณาแล้วเห็นชอบให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการเข้าซื้อส่วนของทุน (Charter Capital) ในอัตราส่วนร้อยละ 100 ของ Home Credit Vietnam Finance Co., Ltd. (“HCVN”) ซึ่งประกอบธุรกิจให้บริการสินเชื่อผู้บริโภค (Consumer Finance) ในประเทศ เวียดนาม จาก Home Credit N.V. (“การลงทุนใน HCVN”) โดยมีมูลค่าการลงทุนประมาณ 20,973 พันล้านดองเวียดนาม ซึ่งคิดเป็นเงินจำนวนประมาณ 31,000 ล้านบาท

โดย HCVN เป็นหนึ่งในผู้นำในตลาดสินเชื่อผู้บริโภคในประเทศเวียดนาม ที่มีจำนวนลูกค้าสะสมตั้งแต่เริ่มธุรกิจ จนถึงปัจจุบันกว่า 15 ล้านราย โดย HCVN นำเสนอผลิตภัณฑ์สินเชื่อผู้บริโภค ให้แก่กลุ่มลูกค้า Mass – Upper Mass ในประเทศเวียดนาม ซึ่งรวมถึงสินเชื่อสำหรับสินค้าคงทน (Consumer Durables Loan) สินเชื่อรถจักรยานยนต์ (Two-wheeler Loan) สินเชื่อเงินสด (Cash Loan) สินเชื่อเงินหมุนเวียน (Revolving Loan)

รวมถึงบัตรเครดิต (Credit Card) และบริการ ซื้อก่อนจ่ายทีหลัง (Buy Now, Pay Later) ผ่านช่องทางการจัดจำหน่ายทั้งช่องทางออนไลน์และออฟไลน์ ซึ่งมีการพิจารณา สินเชื่อผ่านระบบอัตโนมัติ โดยใช้ Machine Learning Algorithm ในการพิจารณาความสามารถในการกู้ยืม

ซึ่งผลประโยชน์ที่คาดว่าธนาคารจะได้รับ คือ

  1. เพื่อขยายการดำเนินธุรกิจสินเชื่อผู้บริโภค ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของแผนธุรกิจของธนาคารและกลุ่มธุรกิจทาง การเงินเอสซีบี เอกซ์ที่มียุทธศาสตร์ในการขยายธุรกิจและฐานลูกค้าในภูมิภาค รวมถึงการเป็นแพลตฟอร์มในการขยายธุรกิจ สินเชื่อผู้บริโภคในประเทศเวียดนาม
  2. ตลาดสินเชื่อผู้บริโภคโดยรวมของประเทศเวียดนามมีแนวโน้มการเติบโตสูงในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยมีปัจจัยหนุนจากพื้นฐานด้านมหภาคที่แข็งแรง นโยบายการเงินและการคลังที่รัดกุม โครงสร้างประชากรที่ เอื้ออำ นวยและการเติบโตของชนชั้นกลาง
  3. HCVN เป็นหนึ่งในผู้นำในตลาดสินเชื่อผู้บริโภคของประเทศเวียดนาม โดยถือเป็นโอกาสในการเข้าลงทุน และขยายธุรกิจในประเทศเวียดนามที่น่าสนใจอย่างมาก เนื่องด้วย HCVN มีปัจจัยพื้นฐานที่แข็งแกร่งจากการมีธุรกิจขนาด ใหญ่ทั้งในด้านขนาดสินทรัพย์และฐานลูกค้า และมีการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบ รวมถึงมีวัฒนธรรมองค์กรที่ให้ ความสำคัญกับการบริหารจัดการความเสี่ยง ความสามารถในการติดตามหนี้ และมีโครงสร้างพื้นฐานด้านดิจิทัลที่ดี ซึ่ง บริหารจัดการโดยกลุ่ม PPF (กลุ่มการลงทุนนานาชาติชั้นนำจากสาธารณรัฐเช็ก) มาอย่างยาวนาน
  4. เป็นโอกาสในการได้ทีมผู้บริหารที่มากด้วยประสบการณ์ เป็นผู้เชี่ยวชาญในอุตสาหกรรม พร้อมทั้ง บุคลากรที่มีศักยภาพในด้านเทคโนโลยี รวมถึงความรู้ด้านธุรกิจและความสามารถในการติดตามหนี้ซึ่งจะช่วยขับเคลื่อนธุรกิจ สินเชื่อผู้บริโภคในระดับภูมิภาค

“โดยกำหนดให้การซื้อ หรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่นมาเป็นของธนาคาร ธนาคารจะต้องได้รับมติอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียง ไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ธนาคารจึงต้องเสนอให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการลงทุนใน HCVN ดังกล่าว”

ภายหลังจากที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการลงทุนใน HCVN ธนาคารจะต้องได้รับความเห็นชอบจาก ธนาคารแห่งประเทศไทย และ การลงทุนใน HCVN จะต้องได้รับความเห็นชอบจาก State Bank of Vietnam (SBV) และ Department of Planning and Investment (DPI) ในประเทศเวียดนาม และ/หรือหน่วยงานกำกับดูแลอื่นที่เกี่ยวข้องด้วยก่อนการลงทุนใน HCVN จะเป็นผลสำเร็จ

อย่างไรก็ดี ณ. ธ.ค.2566 กลุ่ม SCBX ถือหุ้นในธนาคารไทยพาณิชย์สัดส่วน 99.53%

อ่านข่าวอื่น ๆ