ตลท.ขึ้นเครื่องหมาย NP หุ้น SMK เหตุกรรมการตรวจสอบไม่ครบตามกำหนด

561

ตลท.ขึ้นเครื่องหมาย NP “หุ้น SMK” ตั้งแต่วันที่ 15 มีนาคม 2567 เนื่องจากรณีไม่สามารถแต่งตั้งกรรมการตรวจสอบให้ครบถ้วนภายในเวลาที่กำหนด

วันที่ 15 มีนาคม 2567 ตลาดแหล่งทรัพย์แห่งประเทศไทย ระบุว่า ตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้ขึ้นเครื่องหมาย NP หลักทรัพย์ของบริษัท สินมั่นคงประกันภัย จำกัด (มหาชน) หรือ SMK ตั้งแต่วันที่ 15 มีนาคม 2567 เนื่องจากรณีไม่สามารถแต่งตั้งกรรมการตรวจสอบให้ครบถ้วนภายในเวลาที่กำหนด

ตามที่บริษัท สินมั่นคงประกันภัย จำกัด (มหาชน) (SMK) ได้แจ้งการลาออกของกรรมการตรวจสอบ 1 ท่าน มีผลตั้งแต่วันที่ 15 ธันวาคม 2566 นั้น (รายละเอียดปรากฎตามข่าว SMK วันที่ 18 ธันวาคม 2566 )

บัดนี้ครบกำหนด 3 เดือนที่ SMK ต้องแต่งตั้งกรรมการตรวจสอบให้ครบถ้วนตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ แต่ SMK ยังไม่สามารถแต่งตั้งกรรมการตรวจสอบให้ครบถ้วนภายในเวลาดังกล่าวได้ ดังนั้นเพื่อปฏิบัติให้เป็นไปตามแนวทางดำเนินการต่อบริษัทจดทะเบียนที่มีกรรมการตรวจสอบไม่ครบถ้วน ตลาดหลักทรัพย์ฯ จึงขึ้นเครื่องหมาย “NP” (Notice Pending) หลักทรัพย์ของ SMK ตั้งแต่วันที่ 15 มีนาคม 2567 เป็นต้นไปจนกว่าบริษัทจะแต่งตั้งกรรมการตรวจสอบได้ครบถ้วน

อนึ่งหาก SMK ไม่สามารถแต่งตั้งกรรมการตรวจสอบได้ ตลาดหลักทรัพย์ฯ จะดำเนินการ ดังนี้

  1. หากขึ้นเครื่องหมาย NP ครบ 3 เดือนแล้ว SMK ยังไม่สามารถแต่งตั้งกรรมการตรวจสอบได้ครบถ้วน ตลาดหลักทรัพย์ฯ
    จะขึ้นเครื่องหมาย SP (Suspension) ห้ามการซื้อหรือขายหลักทรัพย์ของ SMK ตั้งแต่วันที่ 17 มิถุนายน 2567
  2. หากขึ้นเครื่องหมาย SP ครบ 2 ปีแล้ว SMK ยังไม่สามารถแต่งตั้งกรรมการตรวจสอบได้ครบถ้วน ตลาดหลักทรัพย์ฯ จะประกาศให้ SMK เข้าข่ายอาจถูกเพิกถอน และอาจพิจารณาเพิกถอนหลักทรัพย์ของ SMK ต่อไป

ทั้งนี้ SMK เป็นหลักทรัพย์ที่เข้าข่ายอาจถูกเพิกถอน ตั้งแต่วันที่ 3 มีนาคม 2566 กรณีส่วนผู้ถือหุ้นมีค่าน้อยกว่าศูนย์