อีสท์สปริง เปิดขายกองเทอมฟันด์ 6 เดือน 14-21 มี.ค.67 คาดผลตอบแทน 2.20%

649

อีสท์สปริง เปิดขายกองเทอมฟันด์ 6 เดือน 14-21 มี.ค.67 คาดผลตอบแทน 2.20% ซึ่งเมื่อหักค่าใช้จ่าย ผู้ลงทุนจะได้รับประมาณการผลตอบแทนอยู่ที่ 2% ต่อปีของ NAV

นางสาวดารบุษป์ ปภาพจน์ กรรมการผู้จัดการ บลจ. อีสท์สปริง (ประเทศไทย) เปิดเผยว่า ตั้งแต่ต้นปีจนถึงปัจจุบันกองทุนเทอมฟันด์ประเภทพันธบัตรรัฐมุ่งรักษาเงินต้น ยังคงได้รับความสนใจจากนักลงทุนเข้ามาลงทุนเป็นจำนวนมาก เนื่องจากผู้ลงทุนมีโอกาสได้รับเงินต้นคืนเต็มจำนวน พร้อมโอกาสที่จะได้รับผลตอบแทนจากการเพิ่มขึ้นของมูลค่าหน่วยลงทุน

ทั้งนี้ ที่ผ่านมา บลจ.อีสท์สปริง ประสบความสำเร็จในการเสนอขายหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดอีสท์สปริง พันธบัตรรัฐมุ่งรักษาเงินต้น ทั้งรุ่นอายุ 6 เดือน และรุ่นอายุ 1 ปี ซึ่งมีมูลค่าโดยรวมประมาณ 16,000 ล้านบาท

ดังนั้น เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของนักลงทุนที่มีอย่างต่อเนื่อง บลจ.อีสท์สปริง จึงเปิดเสนอขายกองทุนเปิดอีสท์สปริง พันธบัตรรัฐมุ่งรักษาเงินต้น 6M14 (ES-GOVCP6M14) โดยมีอายุกองทุนประมาณ 6 เดือน เงินทุนโครงการ 6,000 ล้านบาท เปิดขายครั้งเดียวระหว่างวันที่ 14-21 มีนาคม 2567 ด้วยเงินลงทุนขั้นต่ำเพียง 1,000 บาท

กองทุน ES-GOVCP6M14 มีนโยบายนำเงินไปลงทุนใน ตั๋วเงินคลัง หรือพันธบัตรรัฐบาลไทย หรือพันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย หรือตราสารหนี้ที่กระทรวงการคลังเป็นผู้ออก ผู้รับรอง ผู้รับอาวัล หรือผู้ค้ำประกัน เพียงครั้งเดียวและถือครองทรัพย์สินที่ลงทุนจนครบอายุโครงการ (Buy and Hold) ในสัดส่วนประมาณ 100% ของ NAV

โดยคาดหวังจะได้รับผลตอบแทนประมาณ 2.20% ต่อปีของ NAV ซึ่งเมื่อหักค่าใช้จ่ายประมาณ 0.20% ต่อปีของ NAV แล้ว ผู้ลงทุนจะได้รับประมาณการผลตอบแทนอยู่ที่ 2.00% ต่อปีของ NAV

เมื่อครบกำหนดอายุกองทุน ES-GOVCP6M14 บลจ.อีสท์สปริง จะดำเนินการรับซื้อคืนหน่วยลงทุนแบบอัตโนมัติ และทำการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุนของกองทุนทั้งจำนวนของผู้ถือหน่วยทุกราย ไปยังกองทุนเปิดทหารไทยธนรัฐ หรือกองทุนรวมตลาดเงินอื่นที่บลจ.อีสท์สปริง เปิดให้บริการสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน ในวันทำการก่อนวันสิ้นสุดอายุโครงการ