ทริส คงอันดับเครดิต OR ที่ระดับ AA+ แนวโน้ม Stable

748

ทริส คงอันดับเครดิต OR ที่ระดับ AA+ แนวโน้ม Stable ตอกย้ำผู้นำธุรกิจค้าปลีกน้ำมัน-นโยบายทางการเงินที่มีประสิทธิภาพ

นายดิษทัต ปันยารชุน ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ.ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก (OR) เปิดเผยว่า ปีนี้เป็นปีที 2 ที่ OR ได้รับการจัดอันดับเครดิตองค์กรจาก TRIS สถาบันจัดอันดับเครดิตชั้นนำของประเทศไทย ที่ระดับ AA+ ด้วยแนวโน้มอันดับเครดิต “Stable” หรือ คงที่ ซึ่งถือเป็นความภาคภูมิใจ และตอกย้ำความเป็นผู้นำของ OR ในธุรกิจค้าปลีกน้ำมันและการจำหน่ายเชิงพาณิชย์ผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมในประเทศไทย และเป็นหลักสำคัญในการกระจายผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมของกลุ่ม ปตท. ตลอดจนมีนโยบายทางการเงินที่มีความรอบคอบและมีประสิทธิภาพ

ทั้งนี้ ในมุมมองของ TRIS นั้น OR เป็นองค์กรที่มีความน่าเชื่อถือ ทั้งในการเป็นผู้นำด้านธุรกิจค้าปลีกน้ำมันและความสามารถในการจัดหาผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม รวมทั้งเครือข่ายสถานีบริการและช่องทางกระจายสินค้า รวมไปถึงจุดแข็งของแบรนด์ PTT Station ที่ชูแนวคิด Living Community มุ่งให้สถานีบริการ PTT Station เป็นศูนย์กลางในการเติมเต็มทุกความสุขและเติบโตไปพร้อมกับชุมชนอย่างยั่งยืน

นอกจากนี้ OR ยังมีผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมที่หลากหลาย รวมทั้งธุรกิจไลฟ์สไตล์ โดย OR ได้เพิ่มความหลากหลายของผลิตภัณฑ์และบริการขั้นพื้นฐาน เพิ่มพื้นที่และสิ่งอำนวยความสะดวกต่าง ๆ ที่จะมีบทบาทสำคัญในการสนับสนุนให้ OR มีรายได้ที่มั่นคงยิ่งขึ้น

การจัดอันดับเครดิตของ TRIS สะท้อนถึงความเชื่อมั่นต่อการดำเนินธุรกิจ กระแสเงินสดและสภาพคล่องที่แข็งแกร่งของ OR ในสถานการณ์ของเศรษฐกิจโลก ความผันผวนของราคาน้ำมัน และการเปลี่ยนผ่านของพลังงานน้ำมันไปสู่พลังงานไฟฟ้า

ทั้งนี้ OR ยังคงพร้อมเดินหน้าสร้างการเติบโตทางธุรกิจอย่างต่อเนื่อง ด้วยการแสวงหาโอกาสการลงทุนในธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องร่วมกับพันธมิตรที่มีศักยภาพทั้งในและต่างประเทศ รวมทั้งมีการบริหารจัดการสถานะทางการเงินให้มีความเข้มแข็งและพร้อมรับมือกับความท้าทายต่าง ๆ เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียอย่างยั่งยืน

ตลอดจนให้ความสำคัญกับการดำเนินธุรกิจที่สอดคล้องกับแนวทาง SDG ในแบบฉบับของ OR ทั้งในด้าน S หรือ Small ที่มุ่งเน้นการให้โอกาสเพื่อคนตัวเล็ก ด้าน D หรือ DIVERSIFIED ที่เน้นการสร้างโอกาสเพื่อการเติบโตในทุกรูปแบบผ่านแฟลตฟอร์มต่าง ๆ ของ OR และด้าน G หรือ GREEN ที่มุ่งสร้างสิ่งแวดล้อมที่อุดมสมบูรณ์ (Healthy Environment) เพื่อตอบโจทย์เป้าหมาย OR 2030 อย่างมีประสิทธิภาพ