สรรพากรยกเลิก คืนภาษีผ่านบัตร e-Money Update ช่องทางรับเงินคืนปี 67

791
e-Money

เข้าสู่เดือนที่ 3 ของปี 2567 หลายคนคงได้ยื่นภาษีและได้รับการคืนภาษีกันบ้างแล้ว ซึ่งเมื่อวันที่ 8 มี.ค. 2567 กรมสรรพากรแจ้งยกเลิกการคืนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาผ่านบัตร e-Money

โดยนายวินิจ วิเศษสุวรรณภูมิ รองอธิบดีกรมสรรพากร ในฐานะโฆษกกรมสรรพากร เปิดเผยว่า สาเหตุที่กรมสรรพากรยกเลิกการคืนภาษีผ่านบัตร e-Money เนื่องจากไม่ค่อยมีคนใช้เพราะขั้นตอนยุ่งยาก โดยปัจจุบันประชาชน 97% ขอคืนภาษีผ่านระบบพร้อมเพย์

สำหรับความคืบหน้าการยื่นแบบภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา (ภงด. 90/91) ปีภาษี 2566 ข้อมูลวันที่ 1 ม.ค. 2567-11 มี.ค. 2567 มีการยื่นแบบภาษีทั้งหมด 6,012,136 แบบ เพิ่มขึ้น 341,437 แบบ หรือ 6.02% จากปีภาษี 2565 โดยกรมสรรพากรได้คืนภาษีแล้ว 1,985,497 แบบ เพิ่มขึ้น 48,727 แบบ หรือ 2.52% จากปีภาษี 2565 เป็นยอดภาษีที่คืน 18,673 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 508 ล้านบาท หรือ 2.79% จากปีภาษี 2565

Update ช่องทางขอคืนภาษี

โดยสำหรับการคืนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ปีภาษี 2566 สามารถขอคืนภาษีผ่านช่องทางต่างๆ ดังนี้

  1. การคืนเงินผ่านพร้อมเพย์ที่ลงทะเบียนด้วยเลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก กรมสรรพากรจะทำการโอนเงินภาษีที่ได้อนุมัติคืนเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารที่ลงทะเบียนพร้อมเพย์ สำหรับบุคคลธรรมดาสัญชาติไทยที่ลงทะเบียนพร้อมเพย์ด้วยเลขประจำตัวประชาชนกับบัญชีเงินฝากธนาคารและได้แจ้งความประสงค์ขอรับเงินคืนเข้าบัญชีเงินฝากธนาคาร
  2. การคืนเงินผ่านสาขาธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) และธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) กรณีผู้ขอคืนเงินภาษีไม่ประสงค์รับเงินภาษีคืนด้วยการโอนเงินภาษีคืนเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารที่ลงทะเบียนพร้อมเพย์ กรมสรรพากรจะออกหนังสือแจ้งคืนเงินภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา (ค.21) เป็นหลักฐานเพื่อนำไปติดต่อรับเงินคืนที่สาขาธนาคารธนาคารกรุงไทย หรือธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.)

กรณีผู้ถึงแก่ความตายระหว่างปีภาษีที่มีคำสั่งศาล และได้รับหนังสือแจ้งคืน ค.21 ผู้จัดการมรดก ยังคงสามารถมาขอรับเงินคืนได้ที่สาขาธนาคารกรุงไทย ในรูปแบบแคชเชียร์เช็คได้ โดยแสดงคำสั่งศาลที่เกี่ยวข้อง พร้อมบัตรประจำตัวประชาชนของผู้จัดการมรดกมาขอรับเงินคืนที่สาขาธนาคารกรุงไทย

  1. การคืนเงินสำหรับผู้ขอคืนที่ไม่สามารถลงทะเบียนพร้อมเพย์ด้วยเลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก กรณี ชาวต่างชาติ ห้างหุ้นส่วนสามัญ คณะบุคคล วิสาหกิจชุมชน และกองมรดกที่ยังไม่ได้แบ่ง กรมสรรพากรจะออกหนังสือ ค.21 (หนังสือแจ้งคืนเงินภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา) พร้อมเช็ค โดยจัดส่งทางไปรษณีย์ตามที่อยู่บนแบบแสดงรายการให้ผู้ขอคืน เพื่อนำไปเข้าบัญชีเงินฝากที่สาขาธนาคารเท่านั้น

ตรวจสอบสถานะการขอคืนภาษีอย่างไร

  1. เว็บไซต์กรมสรรพากร www.rd.go.th  > เลือกเมนู My Tax Account ตรวจสอบข้อมูลทางภาษี  >  เข้าสู่ระบบด้วย  RD ID ระบุหมายเลขผู้ใช้ รหัสผ่าน Laser ID หลังบัตรประจำตัวประชาชน หรือเข้าสู่ระบบด้วย Digital ID  >  เลือกเบอร์โทรศัพท์ หรืออีเมลที่ได้แจ้งไว้ เพื่อรับรหัส OTP  >  กรอกรหัส OTP และกดยืนยัน  >  ติดตามสถานะขอคืน/นำส่งเอกสาร
  2. สำนักงานสรรพากรพื้นที่ตามภูมิลำเนาที่ปรากฏในหน้าแบบแสดงรายการ

ลืมว่าผูกพร้อมเพย์ไว้กับธนาคารไหน ต้องทำอย่างไร?

  1. ตรวจสอบผ่านเว็บไซต์ของกรมสรรพากร www.rd.go.th > เมนู My Tax Account ตรวจสอบข้อมูลทางภาษี  >  Login เข้าระบบ  >  ติดตามสถานะขอคืน/นำส่งเอกสาร  >  ลืมธนาคารที่ผูก PromptPay เพื่อรับเงินคืน
  2. ตรวจสอบจากสมุดบัญชีเงินฝากทุกบัญชีของทุกธนาคารที่มี ว่าเคยเปิดบัญชีไว้กับธนาคารใดบ้าง
  3. ตรวจสอบผ่านเว็บไซต์ของธนาคาร, ตู้ ATM หรือ Application Mobile ของแต่ละธนาคาร โดยเลือกบริการ พร้อมเพย์ เมื่อระบุเลขประจำตัวประชาชน ระบบของธนาคารจะแจ้งว่าได้เคยลงทะเบียนไว้กับธนาคารใด จากนั้นขอให้ติดต่อธนาคารโดยตรง

ทั้งนี้ เมื่อผู้เสียภาษีลงทะเบียนพร้อมเพย์ด้วยเลขประจำตัวประชาชนที่ธนาคารใด หากต้องการแก้ไขเปลี่ยนแปลงสามารถติดต่อได้ที่ธนาคาร

อ่านข่าวอื่น ๆ