สานต่อแสงแก้ว ผ่าตัดต้อกระจกผู้สูงอายุ ต่อเนื่องเป็นปีที่ 8

323

เมืองไทยประกันชีวิตและมูลนิธิเมืองไทยยิ้มพร้อมด้วยโรงพยาบาลจักษุบ้านแพ้วและกรมกิจการผู้สูงอายุ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ สานต่อโครงการแสงแก้วเพื่อการ ผ่าตัดต้อกระจกผู้สูงอายุ ต่อเนื่องเป็นปีที่ 8

นายสาระ ล่ำซำ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า บริษัทฯ ได้ร่วมกับมูลนิธิเมืองไทยยิ้ม สานต่อโครงการแสงแก้ว ต่อเนื่องเป็นปีที่ 8 เป็นการผ่าตัดต้อกระจกเพื่อผู้สูงอายุที่ขาดแคลน สำหรับช่วยเหลือดูแลปัญหาดวงตาให้แก่ผู้สูงอายุ โดยได้รับการสนับสนุนและความร่วมมือจาก กรมกิจการผู้สูงอายุ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

ทั้งนี้ โครงการเปิดหน่วยคัดกรองโรคต้อกระจกเชิงรุก สำหรับกลุ่มเป้าหมายผู้สูงอายุในบ้านพักคนชราบางแค บ้านพักคนชราจังหวัดปทุมธานี และชุมชนใกล้เคียงเขตพื้นที่ภาษีเจริญ ยานนาวา หนองแขม พบผู้สูงวัยที่เป็นผู้ป่วยโรคต้อกระจก จำนวน 54 คน ซึ่งได้เข้ารับการรักษาผ่านการผ่าตัดเปลี่ยนเลนส์แก้วตาเทียมเป็นที่เรียบร้อย

โดยคนไข้ทุกท่านได้รับการดูแลตรวจติดตามจากทีมจักษุแพทย์ และเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลจักษุบ้านแพ้ว เป็นอย่างดีตลอดระยะเวลา 1 เดือน สามารถคืนการมองเห็นพร้อมสุขภาพดวงตาที่ดีให้ผู้สูงอายุทุกท่านที่เข้าร่วมโครงการฯ

โดยมี คณะผู้บริหารได้แก่ นางพิตราภรณ์ บุณยรัตพันธุ์ รองประธานกรรมการมูลนิธิเมืองไทยยิ้มพร้อมด้วย นางสาวนิรัตน์ บูชาสุข รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) และ นางสาวอนัญญา อัตชู ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านบางแค ร่วมกิจกรรมเพื่อสรุปผลการดำเนินของ “โครงการแสงแก้ว การคัดกรองและผ่าตัดโรคต้อกระจก เพื่อผู้สูงอายุ” และยังได้จัดกิจกรรมเพื่อสร้างความสุขและรอยยิ้มให้แก่ทุกคนอีกครั้ง