NEWS ซื้อหุ้น ซุปเปอร์เทรดเดอร์ มูลค่า 1,060 ล้านบาท จ่ายเงินสด 360 ล้าน แลกหุ้น 700 ล้าน

340
NEWS

NEWS ซื้อหุ้น ซุปเปอร์เทรดเดอร์ 100 % ที่ราคา 977 บาทต่อหุ้น มูลค่ารวม 1,060 ล้านบาท จ่ายเงินสด 360 ล้านบาท แลกหุ้น 700 ล้านบาท ดึงกระทรวง จารุศิระ หนึ่งในผู้ร่วมก่อตั้งนั่งกรรมการ

บมจ.นิวส์ เน็ตเวิร์ค คอร์ปอเรชั่น โดย นายกฤษฎา พฤติภัทร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร แจ้ง ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ถึงมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 3/2567 เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2567 ซึ่งมีสาระสำคัญเกี่ยวกับการพิจารณาเข้าทำธุรกรรมการซื้อหุ้นสามัญของ บริษัท ซุปเปอร์เทรดเดอร์ รีพับบลิค จำกัด (ST) และรายการที่เกี่ยวโยงกัน

การออกใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 8 (NEWS-W8) โดยไม่คิดมูลค่าแก่ผู้ถือหุ้นเดิม การเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ตลอดจนการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด (PP)

โดยคณะกรรมการบริษัทฯ มีมติพิจารณาอนุมัติซื้อหุ้นสามัญทั้งหมดของซุปเปอร์เทรดเดอร์ ไม่เกิน 108,409 หุ้น ราคา 9,777 บาท/หุ้น รวมมูลค่า 1,059.91 ล้านบาท หรือคิดเป็น 100 % ของจำนวนหุ้นที่ออกและชำระแล้วทั้งหมดของ ST จากผู้ถือหุ้นเดิมจำนวน 3 ราย ได้แก่

1. บริษัท ซุปเปอร์เทรดเดอร์ โฮลดิ้ง จำกัด

2. นิติบุคคล Alpine Blue Syndicate Limited (ABS) โดยมี นายยศวีย์ วัฒนะธีระกิจจา เป็นผู้ถือหุ้นทั้งหมด

3. นายสุภชัย สถิตย์วิมล

โดย NEWS จะชำระค่าตอบแทนสำหรับธุรกรรมการซื้อหุ้นสามัญด้วยการชำระเงินสด มูลค่าไม่เกิน 359.97 ล้านบาท และการทำ Share Swap (แลกเปลี่ยนหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ NEWS) มูลค่าไม่เกิน 699.94 ล้านบาท

ด้านการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทครั้งที่ 8 (ใบสำคัญแสดงสิทธิ NEWS-W8) คณะกรรมการบริษัทฯ มีมติพิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายจำนวนไม่เกิน 26,412,549,412 หน่วย โดยไม่คิดมูลค่า เพื่อจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ในอัตราส่วน 4:1 (หุ้นสามัญเดิม : หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิ) กำหนดอายุ 2 ปี นับจากวันที่ออกใบสำคัญแสดงสิทธิ อัตราการใช้สิทธิฯ จำนวน 1 หน่วย มีสิทธิซื้อหุ้นสามัญของบริษัทได้จำนวน 1 หุ้น โดยกำหนดราคาใช้สิทธิที่ 0.012 บาท

ทั้งนี้เพื่อให้การเพิ่มทุนจดทะเบียนและออกใบสำคัญแสดงสิทธิเป็นไปอย่างถูกต้องตามขั้นตอน ที่ประชุมฯ มีมติให้พิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทจำนวน 10,565,019,764 บาท โดยการตัดหุ้นสามัญที่ยังไม่ได้จำหน่าย และพิจารณาอนุมัติเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจำนวน 117,407,070,112 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 158,475,296,472 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ 275,882,366,584 บาท

หลังจากนั้นจะออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่จำนวน 117,407,070,112 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท เพื่อ เสนอขายแบบเฉพาะเจาะจงให้แก่บุคคลในวงจำกัด และรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ

บริษัท ซุปเปอร์เทรดเดอร์ รีพับบลิค ประกอบธุรกิจบริการอบรมสัมมนาให้คำแนะนำและให้ความรู้ที่จำเป็นเกี่ยวกับการลงทุนในตลาดหุ้นทั้งทางออนไลน์และออฟไลน์ (Investment Academy)

โดยมีเป้าหมายพัฒนาทักษะการลงทุนของคนไทยให้สามารถลงทุนได้อย่างถูกต้อง และสร้างผลตอบแทนได้ เพื่อพัฒนารายได้เสริมและรายได้หลักจากการลงทุน ซึ่งจะมีผู้เชี่ยวชาญ (Coach) ด้านการลงทุนในตลาดหุ้น มาคอยดูแล ให้คำแนะนำ และให้ความรู้ เพื่อพัฒนาทุกอย่างให้เป็นระบบ อีกทั้งยังได้มีการจัดพิมพ์หนังสือ (Publishing) เพื่อให้ความรู้ด้านการลงทุนแก่บุคคลโดยทั่วไป

นายกฤษฎา กล่าวว่า เนื่องจาก ซุปเปอร์เทรดเดอร์ โฮลดิ้ง มีกรรมการและผู้ถือหุ้นรายใหญ่ คือ นายกระทรวง จารุศิระ หนึ่งในผู้ร่วมก่อตั้งแรกเริ่มของซุปเปอร์เทรดเดอร์ ภายหลังการเข้าทำธุรกรรมซื้อหุ้นสามัญของซุปเปอร์เทรดเดอร์แล้วเสร็จสมบูรณ์ ทางบริษัทฯ เห็นควรให้พิจารณาแต่งตั้งนายกระทรวง เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของNEWS ด้วย

ทั้งนี้ บริษัทฯ จะมีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 พร้อมกันในวันอังคารที่ 30 เมษายน 2567 เวลา 14.00 น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยจะกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าประชุม (Record Date) ในวันพฤหัสบดีที่ 4 เมษายน 2567

 

อ่านข่าวเพิ่มเติม :