เห็น เครื่องหมาย C ท้ายหุ้น ต้องระวัง เพราะกำลังมีปัญหาสำคัญ 4 เรื่อง

368

ตลาดหลักทรัพย์ฯ เพิ่มเครื่องหมายตระกูล C (Caution) ใหม่ 4 เครื่องหมาย เป็นการยกระดับความเข้มข้นในการกำกับดูแลซื้อขาย เพื่อเตือนและแยกประเภทความเสี่ยงของหุ้น เริ่มแล้วเมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2567 เพื่อเตือนและแยกประเภทความเสี่ยงหุ้น มีอะไรบ้างไปดูกัน

ให้สังเกต เครื่องหมาย C ต่าง ๆ ที่ห้อยท้ายหลังชื่อหุ้น ซึ่งบ่งบอกว่ามีความเสี่ยงประเภทใดอยู่บ้าง ได้แก่

  • ปัญหาฐานะการเงิน
  • ปัญหาผลการดำเนินงาน
  • ปัญหาไม่ปฏิบัติตามเกณฑ์
  • ปัญหาสภาพคล่อง แทนการขึ้นเครื่องหมาย C (Caution) เดิม

โดยแบ่งเป็นดังนี้

เครื่องหมาย CB (Business) ปัญหาฐานะการเงินหรือการดำเนินงาน

อาทิ ส่วนของผู้ถือหุ้น (Equity) ต่ำกว่า 50% ของทุนชำระแล้ว ศาลรับคำร้องขอฟื้นฟูกิจการหรือล้มละลาย ถูกสั่งให้แก้ไขฐานะทางการเงินหรือการดำเนินงาน ขาดทุนต่อเนื่อง  3 ปี จน Equity น้อยกว่าทุนชำระแล้ว การไม่มีธุรกิจโดยมีรายได้จากการดำเนินงานต่อปี ต่ำกว่า 100 ล้านบาท (SET) และ 50 ล้านบาท (mai) รวมถึงการผิดนัดชำระหนี้กับสถาบันการเงินหรือหุ้นกู้

ทั้งนี้ หากไม่สามารถแก้ไขได้ตามกำหนด จนทำให้ Equity ติดลบ หรือรายได้จากการดำเนินงานทั้ง 3 ปี น้อยกว่าที่กำหนด จะถูกขึ้นเครื่องหมาย SP แทน และนำไปสู่การเข้าข่ายอาจถูกเพิกถอน

เครื่องหมาย CS (Financial Statement) ปัญหางบการเงิน

ทั้งในส่วนของผู้สอบบัญชีไม่แสดงความเห็น สำนักงาน ก.ล.ต. สั่งแก้ไขงบการเงิน หรือสั่งให้ทำ Special Audit

ทั้งนี้ การที่ผู้สอบบัญชีไม่แสดงความเห็น 3 ปี หรือไม่ส่งงบที่ ก.ล.ต. สั่งแก้ไข / รายงาน Special Audit เกิน 6 เดือน ก็จะถูกเปลี่ยนเป็นเครื่องหมาย SP แทน และเข้าข่ายอาจถูกเพิกถอน

เครื่องหมาย CC (Non-Compliance) ไม่ปฏิบัติตามเกณฑ์

อาทิ การเป็น Cash company หรือ Audit Committee ไม่ครบเกิน 3 เดือน

ทั้งนี้ หากแก้ไขการเป็น Cash company ไม่ได้ภายใน 6 เดือน รวมถึงกรณีของ Audit Committee ไม่สามารถแก้ไขได้ภายใน 6 เดือน ก็จะถูกขึ้นเครื่องหมาย SP แทน และเข้าข่ายอาจถูกเพิกถอน

เครื่องหมาย CF (Free Float) จำนวนผู้ถือหุ้นรายย่อยไม่เป็นไปตามเกณฑ์

(Free Float ต้อง > 15% และ > 150 ราย) โดยจะต้องแก้ไขให้เสร็จเรียบร้อยภายใน 1 ปี หากแก้ไขไม่ได้ตามที่เกณฑ์กำหนด ก็จะถูกขึ้นเครื่องหมาย SP แทน และเพิกถอนเมื่อ SP ครบ 1 ปี

Tips

การปรับปรุงเครื่องหมายตระกูล C โดยแบ่งตามเหตุที่มาของการขึ้นเครื่องหมาย ถือเป็นเครื่องมือที่สามารถเตือนผู้ลงทุนได้อย่างทันท่วงที เพราะทันทีที่จะเคาะซื้อหุ้น หากมีเครื่องหมายดังกล่าวกำกับอยู่ท้ายชื่อหุ้น ก็จะช่วยให้ผู้ลงทุนทราบข้อมูลว่าหุ้นบริษัทนั้น ๆ กำลังมีปัญหาอะไรอยู่

ฉะนั้น ประโยชน์เหล่านี้จะเกิดขึ้นกับผู้ลงทุนทันที หากมีการศึกษาข้อมูลให้รอบด้านครบถ้วนก่อนเข้าลงทุน

หากหุ้นตัวใดก็ตามถูกขึ้นเครื่องหมายตระกูล C เหล่านี้ ผู้ลงทุนจะต้องซื้อหุ้นด้วยบัญชีแคชบาลานซ์เท่านั้น

อีกทั้ง บริษัทจะต้องจัด Public presentation ภายใน 15 วัน เพื่อชี้แจงแนวทางในการแก้ไขปัญหาให้ผู้ลงทุนทราบ และจัดต่อไปทุกไตรมาสเพื่อรายงานความคืบหน้า จนกว่าจะแก้ไขเหตุได้

ภายหลังจากตรวจพบเครื่องหมาย C ใดก็ตามที่ต่อท้ายรายชื่อหุ้น เพื่อเป็นการป้องกันความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรเข้าไปศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมใน www.set.or.th เกี่ยวกับข่าวสารของหุ้นดังกล่าว เพื่อประเมินความเสี่ยงก่อนเข้าลงทุนทุกครั้ง

ที่มา : ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง