ครม.ไฟเขียวจ้างเหมา นักการภารโรง แทนการยกเลิกครูเวร

428

ครม.ไฟเขียวจ้างเหมา นักการภารโรง แทนการยกเลิกครูเวร ระยะต่อไป ให้กระทรวงศึกษาธิการนำเทคโนโลยี เช่น กล้องวงจรปิด มาช่วยดูแลความปลอดภัยแทนการเพิ่มกำลังคน

วันที่ 26 มีนาคม 2567 เวลา 11.50 น. ณ ศูนย์แถลงข่าวรัฐบาล ตึกนารีสโมสร ทำเนียบรัฐบาล นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง กล่าวภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรีว่า ครม. มีมติอนุมัติการขอรับจัดสรรงบประมาณสำหรับการจ้างเหมาบริการนักการภารโรง

และเห็นชอบหลักการตามที่กระทรวงศึกษาธิการเสนอ เฉพาะปี พ.ศ. 2568 โดยให้กระทรวงศึกษาธิการใช้งบประมาณในการจ้างภารโรงอย่างคุ้มค่า โปร่งใสและมีประสิทธิภาพ สำหรับระยะต่อไป ให้กระทรวงศึกษาธิการนำเทคโนโลยี เช่น กล้องวงจรปิด มาช่วยดูแลความปลอดภัยแทนการเพิ่มกำลังคน ซึ่งสืบเนื่องจากการยกเลิกเวรครู เมื่อช่วงระยะเวลาสองเดือนที่ผ่านมา

ขณะเดียวกัน ครม.มีมติอนุมัติค่าอาหารกลางวันของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 3 ในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา โดยให้กระทรวงศึกษาธิการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับความเห็นหน่วยงานเพื่อไปพิจารณาต่อไป