ตลท.ขึ้นเครื่องหมาย SP และ CS หุ้น JKN เหตุผู้สอบบัญชีไม่แสดงความเห็นต่องบปี 2566

461

ตลท.ขึ้นเครื่องหมาย SP และ CS “หุ้น JKN” กรณีผู้สอบบัญชีไม่แสดงความเห็นต่องบการเงินสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2567 ขึ้นเครื่องหมาย SP, CS หลักทรัพย์ JKN กรณีผู้สอบบัญชีไม่แสดงความเห็นต่องบการเงินสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566

โดย ตลท.กำหนดขึ้นเครื่องหมาย SP วันที่ 28 มี.ค. 2567 ตลท.ระบุว่า ตามที่หลักทรัพย์ของ JKN ถูกขึ้นเครื่องหมาย SP (Suspension) กรณีไม่นำส่งงบการเงินประจำปี 2566 ภายในเวลาที่กำหนดนั้น บัดนี้บริษัทได้นำส่งงบการเงินดังกล่าวมายังตลาดหลักทรัพย์ฯ แล้ว

อย่างไรก็ตามผู้สอบบัญชีไม่แสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท ตลาดหลักทรัพย์ฯ จึงยังคงเครื่องหมาย SP หลักทรัพย์ JKN จนถึงวันที่ 28 มีนาคม 2567 และจะขึ้น CS วันที่ 29 มีนาคม 2567

และ ตลท. ได้ขึ้นเครื่องหมาย CS ในวันที่ 29 มีนาคม 2567 พร้อมระบุว่า หลักทรัพย์ที่ถูกขึ้นเครื่องหมายข้างต้น จะต้องซื้อด้วยบัญชี Cash Balance (คือ สมาชิกต้องดำเนินการให้ลูกค้าวางเงินสดไว้ล่วงหน้ากับสมาชิกเต็มจำนวนก่อนซื้อหลักทรัพย์นั้น) ตั้งแต่วันที่ขึ้นเครื่องหมายเป็นต้นไป จนกว่าจะแก้เหตุดังกล่าวได้

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง