สำนักงาน คปภ. แนะทำประกันภัย พ.ร.บ.รถจักรยานยนต์ 3 -5 ปี เบี้ยลดแก้ปัญหาขาดต่ออายุ

1329

สำนักงาน คปภ. เห็นชอบกรมธรรม์ประกันภัย พ.ร.บ. รูปแบบใหม่ “ไม่มีแถบโฮโลแกรม” ตรวจสอบความคุ้มครองหลังซื้อได้ทันที (Realtime) พร้อมเชิญชวนทำประกันภัย พ.ร.บ. รถจักรยานยนต์ ระยะยาว 3 ถึง 5 ปี รับส่วนลดเบี้ยประกันภัยและลดปัญหาประกันภัย พ.ร.บ. ขาดต่ออายุ

นางสาวสิริพักตร์ สุวรรณทัต ผู้อำนวยการฝ่ายอาวุโส ฝ่ายสำนักนายทะเบียนคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ เปิดเผยว่า ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2567 ที่จะถึงนี้สำหรับผู้ใช้รถ นอกจากความพร้อมของรถและผู้ขับขี่ก่อนเดินทางแล้ว ขอให้ตรวจสอบอยู่เสมอว่า ประกันภัย พ.ร.บ. ของท่าน ยังไม่ขาดอายุ เพื่อให้ได้รับความคุ้มครองตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ประกันภัย พ.ร.บ. เมื่อได้รับอุบัติเหตุจากรถ ซึ่งปัจจุบันในส่วนของเจ้าของหรือผู้ครอบครองรถจักรยานยนต์สามารถเลือกซื้อ “ประกันภัย พ.ร.บ. รถจักรยานยนต์ ระยะยาว” ที่ให้ความคุ้มครองยาวขึ้นจาก 1 ปีเป็น 3 ปี 4 ปี หรือ 5 ปีได้ พร้อมได้รับส่วนลดเบี้ยประกันภัย พ.ร.บ. ในทุกขนาด ซี.ซี. ด้วย

สุดท้ายนี้ ขอเรียนว่า การไม่ทำประกันภัย พ.ร.บ. มีโทษปรับ คือ หากเป็นเจ้าของรถที่ไม่ทำประกันภัย พ.ร.บ. มีโทษปรับสูงสุด 10,000 บาท หรือหากมีการนำรถไปใช้ ผู้ใช้รถมีโทษปรับสูงสุด 10,000 บาท ในกรณีที่เป็นเจ้าของรถที่ไม่ได้ทำประกันภัย พ.ร.บ. และนำรถคันดังกล่าวไปใช้จะมีความผิด 2 กระทง คือ มีโทษปรับสูงสุดถึง 20,000 บาท

ทั้งนี้ ผู้เอาประกันภัยสามารถตรวจสอบความคุ้มครองตามกรมธรรม์ประกันภัย พ.ร.บ. ที่ไม่มีแถบโฮโลแกรม (Non-hologram) หลังซื้อได้ทันที (Realtime) ตามช่องทางการตรวจสอบกรมธรรม์ประกันภัยดังกล่าวที่ได้ระบุไว้ในบริเวณส่วนท้ายของหน้าตารางกรมธรรม์ประกันภัย พ.ร.บ. เพื่อให้ประชาชนมั่นใจได้ว่า กรมธรรม์ประกันภัย พ.ร.บ. ดังกล่าว ที่ออกโดยบริษัทประกันภัยเป็นฉบับจริง

นอกจากนี้ เพื่อให้กระบวนการปฏิบัติงานร่วมกันของสำนักงาน คปภ. และกรมการขนส่งทางบก เป็นไปอย่างเป็นเอกภาพ และคุ้มครองสิทธิของประชาชน

พ.ร.บ. รถจักรยานยนต์

สำนักงาน คปภ. ได้ออกคำสั่งนายทะเบียนที่ 31/2566 เรื่อง หลักเกณฑ์การให้ความเห็นชอบแบบและข้อความตารางกรมธรรม์ประกันภัยคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถที่ไม่มีแถบโฮโลแกรม (Non-hologram) ที่มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 15 กันยายน 2566 เป็นต้นมา ถือเป็น “ตารางกรมธรรม์ประกันภัย พ.ร.บ. รูปแบบใหม่ “ไม่มีแถบโฮโลแกรม”” ที่ช่วยส่งเสริมให้ธุรกิจประกันภัยขับเคลื่อนการดำเนินงานโดยคำนึงถึงแนวคิดการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน (Environmental Social and Governance : ESG)

โดยให้บริษัทประกันภัยที่มีความพร้อมในการนำส่งข้อมูลการรับประกันภัย พ.ร.บ. แบบ Realtime และปฏิบัติตามหลักเกณฑ์การให้ความเห็นชอบที่กำหนดไว้ในคำสั่งนายทะเบียนดังกล่าว สามารถยื่นขอรับความเห็นชอบแบบและข้อความตารางกรมธรรม์ประกันภัย พ.ร.บ. ที่ไม่มีแถบโฮโลแกรม (Non-hologram) ได้

ปัจจุบัน นายทะเบียนได้ให้ความเห็นชอบแบบและข้อความดังกล่าว ให้แก่บริษัทประกันภัย จำนวน 10 แห่ง ได้แก่

  • บริษัท เอ็ม เอส ไอ จี ประกันภัย (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
  • บริษัท กลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ จำกัด
  • บริษัท นวกิจประกันภัย จำกัด (มหาชน)
  • บริษัท ทูนประกันภัย จำกัด (มหาชน)
  • บริษัท เมืองไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน)
  • บริษัท บางกอกสหประกันภัย จำกัด (มหาชน)
  • บริษัท นิวอินเดีย แอสชัวรันส์ จำกัด (สาขาประเทศไทย)
  • บริษัท วิริยะประกันภัย จํากัด (มหาชน)
  • บริษัท ไทยไพบูลย์ประกันภัย จํากัด (มหาชน)
  • บริษัท ไอแคร์ประกันภัย จํากัด (มหาชน)

นางสาวสิริพักตร์ กล่าวว่า ที่ผ่านมา สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (สำนักงาน คปภ.) ได้จัดให้มีระบบฐานข้อมูลประกันภัยรถภาคบังคับ (Compulsory Motor Insurance System : CMIS) ให้เป็นไปตามมาตรฐานของการรักษาความมั่นคงปลอดภัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT security) และกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

พร้อมออกประกาศนายทะเบียนให้บริษัทรายงานข้อมูลการรับประกันภัยทันทีที่รับประกันภัย (Realtime) ส่งผลให้ประชาชนผู้ใช้รถใช้ถนนได้รับการดูแลจากระบบประกันภัย อาทิ โรงพยาบาล สามารถตรวจสอบข้อมูลการรับประกันภัย พ.ร.บ. เพื่อให้การรักษาตามสิทธิแก่ผู้ประสบอุบัติเหตุจากรถได้ทันท่วงที

โดยได้เชื่อมโยงระบบดังกล่าวกับกรมการขนส่งทางบกผ่าน Web Service ที่มีการเข้ารหัสข้อมูลทำให้มีความปลอดภัย และตรวจสอบข้อมูลการรับประกันภัย พ.ร.บ. ได้ ส่งผลให้ประชาชนได้รับบริการชำระภาษีรถประจำปีอย่างครบวงจรและกรมการขนส่งทางบกไม่ต้องเรียกเก็บหลักฐานส่วนท้ายของตารางกรมธรรม์ประกันภัย พ.ร.บ. อีกต่อไป

โดยสำนักงาน คปภ. ได้เร่งรัดและติดตามการนำส่งข้อมูลการรับประกันภัย พ.ร.บ. ของบริษัทที่รับประกันภัย พ.ร.บ.ทุกแห่งมายังฐานข้อมูล CMIS อย่างต่อเนื่อง รวมถึงจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์รูปแบบ Infographic เพื่อให้ผู้เอาประกันภัยทราบถึงข้อมูลของตารางกรมธรรม์ประกันภัย พ.ร.บ. ที่ไม่มีแถบโฮโลแกรม (Non-hologram) และประกาศรายชื่อบริษัทประกันภัยที่ได้รับความเห็นชอบจากนายทะเบียน ผ่านการประชาสัมพันธ์บนเว็บไซต์สำนักงาน คปภ. (

)