ไทยแอร์เอเชีย เตรียมออกหุ้นกู้ อายุ 2 ปี 6 เดือน ดอกเบี้ย 5.90% ขายสถาบัน-รายใหญ่ 7-9 พ.ค.67

830

“ไทยแอร์เอเชีย” เตรียมออกหุ้นกู้มีประกันครั้งที่ 1/2567 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2569 อายุ 2 ปี 6 เดือน ดอกเบี้ย 5.90% ขายสถาบัน-รายใหญ่ 7-9 พ.ค.67

บริษัท ไทยแอร์เอเชีย จำกัด เตรียมเสนอขาย หุ้นกู้มีประกันครั้งที่ 1/2567 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2569 ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนด หุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ มีประกัน มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ และผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนด มูลค่าที่ตราไว้หน่วยละ 1,000 บาท ราคาเสนอขายหน่วยละ 1,000 บาท จำนวนหุ้นกู้เสนอขายไม่เกิน 1,500,000 หน่วย คิดเป็นมูลค่าไม่เกิน 1,500,000,000 บาท

โดยหุ้นกู้มีอายุ 2 ปี 6 เดือน อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 5.90 ต่อปี ชำระดอกเบี้ยทุก ๆ 3 เดือน เสนอขายแก่ผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือ ผู้ลงทุนรายใหญ่ ระยะเวลาจองซื้อ 7-9 พฤษภาคม พ.ศ. 2567 ผ่านผู้จัดจำหน่าย คือ บล.บลูเบลล์ บล.หยวนต้า(ประเทศไทย) และ บล.เมอร์ชั่น พาร์ทเนอร์

อันดับความน่าเชื่อถือที่ระดับ “BBB-“ แนวโน้ม “Stable” โดยบริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด เมื่อวันที่ 21 มีนาคม พ.ศ. 2567